بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ با توجه‌ به‌ نگرشهای‌ مذهبی‌

عباس‌ ابوالقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16361

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ (استرسورهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ تحصیلی‌، محیط‌ آموزشی‌، فارغ‌ التحصیلی‌ و محیط‌ خوابگاه‌) و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا، متوسط‌ و پایین‌ می‌باشد. نمونه‌ پژوهش‌ شامل‌ 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجویان‌ ...  بیشتر