دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران

مهشاد بلالی دهکردی؛ حسین پورشهریار؛ زهرا جهانبخشی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40282.2812

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی براساس تعارضات زناشویی و مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل مادرانی بود که در پاییز 1400 در شهرستان شهرکرد، کودکان دبستانی داشتند؛ که 377 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر