اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر

اقبال زارعی؛ مریم مبصر؛ شیرین گل کریمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40246.2806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

Factor Structure of Temporal Focus Scale and its Mediating Role in Relationship between Impulsive Choice and Procrastination among University Students

Hashem Jebraeili

دوره 29، وِیژه نامه انگلیسی ، آبان 1401، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.42188.2924

چکیده
  Background: Procrastination or voluntary delay in doing an important and necessary activity, despite the expected negative consequences that outnumber the positive consequences of delay, is a common phenomenon in the modern society. On the basis of various data, procrastination affects 20 to 95 percent of adults in western countries and studying this phenomenon is very important.Objectives: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties and the factor structure of temporal focus scale and to study the mediating role of temporal focus in the relationship between procrastination ...  بیشتر