نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌

پروین‌ کدیور

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17664

چکیده
     پژوهش‌ حاضر با هدف‌ بررسی‌ نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ای‌ مشتمل‌ بر 60 کلاس‌ از دانش‌آموزان‌ دختر و پسر از میان‌ کلاسهای‌ پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ تهران‌ به‌ شیوه نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ خوشه‌ای‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شد تا در این‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

جمال‌ حقیقی؛ ناصر بهروزی؛ حسین‌ شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17665

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ دنبال‌ بررسی‌ این‌ مسأله‌ اساسی‌ است‌ که‌ آیا میان‌ گروههای‌ ترکیبی‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ تفاوت‌ وجود دارد؟ برای‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ این‌ سؤال‌، از میان‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ دخترانه‌ و پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز تعداد 4500 نفر نمونه اولیه‌ به‌ صورت‌ ...  بیشتر