دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌

مهناز علی‌اکبری‌ دهکردی؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17668

چکیده
  هدف‌ اساسی‌ این‌ پژوهش‌، ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویی‌ در دانشگاه‌ پیام‌ نور اهواز بود. بدین‌ منظور، پرسشنامه مقدماتی‌ حاوی‌ 68 ماده‌ مربوط‌ به‌ فشارزاهای‌ روانی‌ تهیه‌ شد و بر روی‌ 500 دانشجوی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور اهواز که‌ به‌ روش‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شده‌ بودند اجرا گردید. سپس‌ ...  بیشتر