دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی خانواده‌
مدل‌یابی طلاق عاطفی بر اساس باورهای فراشناخت در افراد متقاضی طلاق با میانجیگری پردازش هیجانی و باورهای ناکارآمد ارتباطی

عاطفه ذاکر اصفهانی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43970.3060

چکیده
  طلاق عاطفی نوعی جدایی است، زوجین زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند اما عشقی ندارند و یکدیگر را تحمل می کنند. این پژوهش با هدف مدل‌یابی طلاق عاطفی بر اساس باورهای فراشناخت در افراد متقاضی طلاق با میانجی‌گری پردازش هیجانی و باورهای ناکارآمد ارتباطی انجام شد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی برعزت‌نفس جنسی،کیفیت رابطه‌ زناشویی، الگوهای‌ ارتباطی و ناگویی-هیجانی در زوج‌های متعارض مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده در قم

محبوبه عباسی قمی؛ حسن حیدری؛ مجتبی محمدی جلالی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44837.3120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی برعزت نفس‌جنسی، کیفیت رابطه‌ زناشویی، الگوهای ارتباطی و ناگویی -هیجانی در زوج‌های متعارض مراجعه‌کننده به مراکز‌مشاوره خانواده در قم انجام شد. روش‌ پژوهش نیمه‌آزمایشی بود. جامعه-آماری، شامل کلیه‌ زنان دارای تعارضات‌زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره استان قم در سال 1400 بود. ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
بررسی چالش‌های ازدواج مجدد زنان و تدوین و اعتبارسنجی بسته آموزشی-مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد

سحر دهقانی؛ ماریه دهقان منشادی؛ نجمه سدرپوشان؛ علی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44899.3125

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی بسته مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد در زنان مطلقه بود. طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، تحقیق آمیخته اکتشافی است. مرحله تدوین الگو، بخش کیفی پژوهش و از نوع تجربه زیسته افراد خبره و تحلیل مضمونی و زمینه‌ای است. جامعه آماری بخش کیفی شامل همه زنان مطلقه یزدی یا ساکن ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس استرس والدگری مادر با نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر.

سارا ابراهیمی؛ سیده الهام موسویان خطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.43570.3015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی در رابطه رضایت زناشویی با استرس والدگری مادر و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر در این رابطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زوجین شاغل و دارای فرزند شهر تهران در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 212 زوج به ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
اثربخشی بسته بومی مبتنی بر ادبیات کهن فارسی بخشش بر خودتمایزیافتگی و ایمنی هیجانی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی.

رضا همایی؛ علیرضا ماردپور؛ آرمین محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43807.3037

چکیده
  هدف این پژوهش اثربخشی بسته بومی مبتنی بر ادبیات کهن فارسی بخشش بر خودتمایزیافتگی و ایمنی هیجانی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی پرداخته است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان گروه سنی 16 تا 18 سال اقدام کننده به خودکشی شهر اصفهان و حجم نمونه شامل 30 نفر که بطور تصادفی ...  بیشتر