اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر

اقبال زارعی؛ مریم مبصر؛ شیرین گل کریمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40246.2806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور

احسان شهسواری شیرازی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40788.2848

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی روش خودهیپنوتیزمی بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی داوطلبان کنکور بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره کنکور استاد کرمی در سال 1398 در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 نفر پسر در محدوده سنی 18 تا 20 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از مرکز مشاوره انتخاب شدند. ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
بررسی نقش میانجی تاب آوری تحصیلی در رابطه بین خودباوری تحصیلی و نگرش به آینده شغلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ازاد اهواز

سارا دیبازر؛ زینب صبوری؛ لیلا میرزایی؛ راضیه صفاری فرد؛ زهرا نقش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42056.2915

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در رابطه بین خودباوری تحصیلی و نگرش به آینده شغلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود. این پژوهش از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. به این منظور تعداد 202 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مشغولیت تحصیلی (Reeve,2013)؛ ...  بیشتر

مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطۀ بین ذهن‌آگاهی با فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی با واسطه‌گری استرس شغلی

حسام سلیمانی؛ نسرین ارشدی؛ کیومرث بشلیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43128.2972

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی برازش یک مدل مفهومی از رابطه میان ذهن‌آگاهی با فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری استرس شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو استان کرمان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 210 پرسشنامه ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده

عبدالباسط محمودپور؛ فاطمه آل کثیر؛ سلیمان احمدبوکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43200.2980

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه سالمندان شهر اهواز در بازه زمانی آبان ماه 1400 تا آذرماه 1400 در محدوده سنی 57 تا 74 سال بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 296 نفر از سالمندان شهر اهواز بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه سازگاری اجتماعی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
مرور نظام‌مند حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ سیاوش شیخعلیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43240.2981

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی در مطالعات گذشته و بر اساس مرور نظام‌مند انجام شد. جستجوی سوابق پژوهشی با استفاده از پایگاه‌های الکترونیکی متعدد داخلی، با استفاده از کلیدواژه-های: تئوری انتخاب، ویلیام گلسر یا ویلیام گلاسر، واقعیت‌درمانی، واقعیت‌درمانی ...  بیشتر

روان‌شناسی کودکان استثنایی
مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و بازی درمانی بر مهارت حساب دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

فاطمه خاندانی؛ نورعلی فرخی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43271.2985

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و بازی درمانی بر مهارت حساب دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل 45 دانشآموز پایه سوم ابتدائی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در 3 گروه آموزش کارکردهای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری، انعطاف‌پذیری شناختی، تاب‌آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی

مونا ایسوند؛ حسین بقولی؛ حجت اله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43311.2990

چکیده
  افسردگی، یکی از اختلالات شایع ناتوان ساز و عود کننده روانی است، که تغییرات آشکاری را در انواع عملکردهای زیستی، شناختی، عصبی و عاطفی افراد مبتلا برجای می‌گذارد. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اختلال افسردگی ...  بیشتر

همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

مرجان تورجی زاده؛ مجتبی محمدی جلالی فراهانی؛ داود تقوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43318.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار‌ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش-انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و مهارت‌های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم

آرش آخش؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43370.2995

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش-انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و مهارت‌های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه در سال تحصیلی ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
-مدلیابی ایده‌پردازی خودکشی در زنان بر اساس استرس ادراک شده و خودخاموشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

آمنه دشتی؛ یداله زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43460.3002

چکیده
  چکیده با ایده‌پردازی خودکشی ریسک سطوح رفتار خودکشی‌گرا افزایش می‌یابد. از اینرو بررسی این پدیده پیچیده و چند عاملی، در نمونه‌ها‌ی غیربالینی و بویژه زنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری ایده‌پردازی خودکشی بر اساس مولفه‌های استرس ادراک شده و خودخاموشی با در نظر گرفتن نقش میانجی‌ دشواری در تنظیم هیجان در زنان بوده ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
بررسی کفایت روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در جمعیت عمومی و دانشجویی

محسن آربزی؛ زهرا نوروزی قادرلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43440.3006

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در دو گروه جمعیت عمومی و دانشجویی بود. بدین منظور دو مطالعه انجام شد. جهت بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در مطالعه اوّل 450 نفر از جمعیت عمومی شهر شیراز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های غنای ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
رواسازی و اعتباریابی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین در نمونه ایرانی

فرزین باقری شیخانگفشه؛ زهرا خانی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43512.3008

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رواسازی و اعتباریابی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین در نمونه ایرانی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع ارزشیابی بود. نمونه شامل 500 نفر، از زنان (404) و مردان (96) شهر تهران در سال 1400 بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین (ژائو و همکاران، 2017)، پرسشنامه رفتار ذخیره‌سازی ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
اثر اجتناب تجربی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه با میانجی‌گری نشخوار ذهنی و آسیب‌پذیری ادراک‌شده نسبت به بیماری مسری در کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19

افسانه مرادی؛ سمیره کریمی؛ الهام حسامی؛ سارا یداللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43610.3021

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اجتناب تجربی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه با میانجی‌گری نشخوار ذهنی و آسیب‌پذیری ادراک‌شده نسبت به بیماری مسری در کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19 بود. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعة پژوهش را کادر درمان بیماران مبتلا به کووید-19 شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران در ماه‌های ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
مدل علی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت براساس خودارزشیابی های محوری و معنویت در محیط کار با میانجیگری صمیمیت اجتماعی، چشم انداز زمانی و خودکنترلی درپرسنل جانباز مناطق نفت خیز جنوب

الهه طلاوری؛ پروین احتشام زاده؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43640.3022

چکیده
  سلامت روان جانبازان تا حد زیادی تحت تأثیر سبک زندگی آن‌هاست. سبک زندگی، الگوی منحصر به فردی از ویژگی‌ها، رفتارها و عادت هایی است که در صورت معیوب بودن آنها ، خطر بیماری یا حوادث را در جانبازان افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل رابطه علی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت براساس خودارزشیابی‌های محوری و معنویت در محیط کار با میانجیگری ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43647.3024

چکیده
  پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مطالعۀ حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعۀ مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، 60 مراقب اصلی با استفاده از ...  بیشتر

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی، پردازش هیجانی و ضریب سختی در نوجوانان دارای زمینه خود جرحی

مرضیه فیروزه؛ آذرمیدخت رضایی؛ مجید برزگر؛ مرتضی مرادی دولیسکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43712.3027

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضریب سختی، امید به زندگی و یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که امروزه در میان نوجوانان رواج یافته، رفتار خود جرحی است، که به میزان زیادی در همه فرهنگ‌ها یافت می‌شود. هدف این پژوهش اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی، پردازش‌هیجانی و ضریب سختی در ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
اثربخشی تدریس مبتنی بر رویکرد مغز - محور بر انگیزه یادگیری درس فیزیک

نسرین طاهری اصغری؛ شهرام واحدی؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ ;کیومرث تقی پور؛ حسن صبوری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43730.3031

چکیده
  هدف از این مطالعه سنجش اثربخشی رویکرد تدریس مغز محور بر انگیزه یادگیری به موضوع فیزیک در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه است. در این پژوهش نیمه‌آزمایشی از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر تاکستان بوده که ۵۰ نفر به‌صورت نمونه در دسترس از بین ...  بیشتر

روان‌شناسی رشد
رابطه علی سرشت و منش با نشانه های درونی و بیرونی سازی شده نوجوانان با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان

سهیلا رجبی مرندیان؛ مرضیه طالب زاده شوشتری؛ حمداله جایروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43950.3056

چکیده
  چکیدههدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه‌های درونی‌سازی شده و بیرونی-سازی شده نوجوانان با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان بود. روش: این پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان اندیمشک بود. نمونه شامل 326 نفر(165 دختر و161 پسر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
تب یین استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی های شخصیتی: مطالعه نقش واسطه گری ذهن آکلپاهی و ارزش های فردی

امین شریفی؛ مسعود فضیلت پور؛ محبوبه فولاد چنگ؛ فرهاد خرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44020.3057

چکیده
  استد لال اخلاقی یکی از مؤلفه‌ های اصلی در میان رویکردهای مختلف در فلسفه اخلاق است. پژوهش حاضر باهدف ارائة مدلی تبیینی از استدلال اخلاقی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. بدین منظور ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان متغیر برون‌زاد و متغیر ذهن‌آگاهی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح اول و نظام ارزشی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای سطح دوم و متغیر ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، چشم انداز زمان و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر

سیده راضیه ذاکریان زاده؛ قادر زاده باقری؛ علیرضا ماردپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44034.3058

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی، ارتقای بهزیستی و عملکرد مطلوب فراگیران است. از آنجا که عوامل فردی و اجتماعی متفاوتی در بهزیستی، سلامت روان و عملکرد مطلوب تأثیرگذار است، مداخلۀ مؤثر برای بهبود و ارتقای آنها ضروری به نظر می‌رسد. هدفِ نویسندگان در این پژوهش، بررسی اثر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده، ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
بررسی مقایسه‌ای سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی

آرزو اصغری؛ هانیه میان آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44038.3059

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه‌ای بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. از جامعه پژوهش تعداد 100 دانش‌آموز (50 دانش‌آموز با تجربه آزاردیدگی ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
مدل‌یابی طلاق عاطفی بر اساس باورهای فراشناخت در افراد متقاضی طلاق با میانجیگری پردازش هیجانی و باورهای ناکارآمد ارتباطی

عاطفه ذاکر اصفهانی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43970.3060

چکیده
  طلاق عاطفی نوعی جدایی است، زوجین زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند اما عشقی ندارند و یکدیگر را تحمل می کنند. این پژوهش با هدف مدل‌یابی طلاق عاطفی بر اساس باورهای فراشناخت در افراد متقاضی طلاق با میانجی‌گری پردازش هیجانی و باورهای ناکارآمد ارتباطی انجام شد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: طرح تک-آزمودنی

زهرا امام زمانی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ علی مشهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44088.3062

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تک-آزمودنی A-B انجام شد. جامعه‌ آماری از کلیه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می‌شد که از بین آنان 12 نفر با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی، بزرگنمایی غیرانطباقی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به لوپوس

سید مجتبی عقیلی؛ زهرا پوربهمن؛ انسیه بابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44152.3069

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی، بزرگنمایی غیرانطباقی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به لوپوس انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتلا به لوپوس بستری در بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقیاس‌های روانسنجی
طراحی و اعتباریابی آزمون قضاوت موقعیتی تفکر اجتماعی انتقادی مدیران در شرکت فولاد آلیاژی ایران

ایمان شاکری؛ علی. مهداد؛ هادی فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44211.3072

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و اعتباریابی آزمون قضاوت موقعیتی تفکر اجتماعی انتقادی مدیران در شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد. این پژوهش توصیفی_پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. نمونه پژوهش شامل 196نفر (برای تحلیل عامل اکتشافی و پایایی) و 210نفر مجزا (برای تحلیل عامل تاییدی و روایی همگرایی) از کارکنان رده های مدیریتی شرکت فولاد آلیاژی ایران می ...  بیشتر

مطالعه کیفی مشکلات جنسی نوجوانان ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی

شادی جزینی؛ فهیمه نامدارپور؛ عباس امان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44239.3074

چکیده
  نوجوانان به‌عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات جنسی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی مشکلات جنسی نوجوانان ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی بود که با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. در پژوهش حاضر 15 نوجوان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات از نوجوانان با استفاده از مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
طراحی الگوی ارتقای کیفیت زندگی‌کاری کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان: یک مطالعه کیفی

سید حمید رضا شاوران؛ احمد عابدی؛ بهار رشیدی؛ سید هدایت اله داورپناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44338.3083

چکیده
  کیفیت‌زندگی‌کاری، فلسفه‌ای از علم‌مدیریت، با تاکید برافزایش شأن و منزلت نیروی‌‌انسانی و با هدف بهزیستی ‌روانشناختی و سلامت جسمی افراد به چگونگی ایجاد فرصت‌های رشد و پیشرفت برای زندگی با کیفیت را موردبررسی قرار می‌دهد. از همین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان صنایع فولادی در ایران ، بر اساس روش‌کیفی انجام ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر سبک های اسنادی، راهبردهای مقابله ای و ناگویی هیجانی زوجین متقاضی طلاق

مجتبی سوریان ریحان پور؛ مهسا کاشفی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44458.3088

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک های اسنادی، راهبردهای مقابله ای و ناگویی هیجانی زوجین متقاضی طلاق شهر اقلید انجام شده است. روش این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون به همراه پیگیری با گروه کنترل است. از بین کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان اقلید تعداد 36 نفر ...  بیشتر

روان‌شناسی رشد
مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی بخشایشگری

اکرم اصفهانی؛ حسن حیدری؛ ذبیح پیرانی؛ حسین داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44500.3095

چکیده
  این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی بخشایشگری زنان انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آنها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه‌ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان: نقش میانجی تاب‌آوری

ابوالفضل نجاتی مهر؛ محمدسعید عبدخدائی؛ عباس فیروزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44618.3105

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان با سابقه بالای 10 سال با توجه به نقش واسطه‌ای تاب‌آوری انجام شد. این پژوهش که با روش همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری انجام شد، نمونه‌ای به حجم 372 معلم با سابقه کاری بالای ده سال به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات مقیاس‌های خودشفقت‌ورزی ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی برعزت‌نفس جنسی،کیفیت رابطه‌ زناشویی، الگوهای‌ ارتباطی و ناگویی-هیجانی در زوج‌های متعارض مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده در قم

محبوبه عباسی قمی؛ حسن حیدری؛ مجتبی محمدی جلالی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44837.3120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی برعزت نفس‌جنسی، کیفیت رابطه‌ زناشویی، الگوهای ارتباطی و ناگویی -هیجانی در زوج‌های متعارض مراجعه‌کننده به مراکز‌مشاوره خانواده در قم انجام شد. روش‌ پژوهش نیمه‌آزمایشی بود. جامعه-آماری، شامل کلیه‌ زنان دارای تعارضات‌زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره استان قم در سال 1400 بود. ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
نقش خودشیفتگی خودبزرگ بین و خودشیفتگی آسیب پذیر در پیش بینی راهبردهای خودابرازگری در دانشجویان

منا محمدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ سعید افروز پور؛ مهدی سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40071.2794

چکیده
  چکیدهشواهد موجود حاکی از وجود دو نوع خودشیفتگی به شکل خودبزرگ‌بین و آسیب پذیر است. هدف مطالعه‌ی حاضر پیش‌بینی راهبردهای خودابرازگری دفاعی و اظهاروجودی بر اساس خودشیفتگی خودبزرگ‌بین و آسیب‌پذیر بود. نمونه پژوهش حاضر شامل222 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
سبک ادراک نزدیکی خطر به عنوان عامل آسیب پذیری اختصاصی نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی: بررسی مدل آسیب‌پذیری سه‌گانه

مهین اعتمادنیا؛ پارسا جوانمرد؛ مجید محمود علیلو؛ عباس بخشی پور رودسری؛ منصور بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39731.2776

چکیده
  مطالعه حاضر، به بررسی مدل سه‌گانه آسیب‌پذیری در تبیین نشانه‌های افسردگی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی با هدف ارزیابی هر سطح مدل آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری روان‌شناختی اختصاصی سبک ادراک نزدیکی خطر برای اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی پرداخت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه عوامل روان‌شناختی با زورگویی سایبری در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت

سارا ابراهیمی؛ زینب لکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40330.2816

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای استفاده مشکل‌آفرین از اینترنت در رابطه بین ارتکاب زورگویی سایبری و عوامل روان‌شناختی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی1401-1400بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 325 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
مقایسه اثربخشی فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی

ایمان فرج اله چعبی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ناصر امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42939.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی بود. طرح پژوهش ‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. نمونه اول پژوهش شامل 152 نفر ...  بیشتر

تبیین روابط علی بین سبک‌های فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم براساس نقش میانجیگر تنظیم شناختی هیجان

شبنم داوری؛ نسرین باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43088.2975

چکیده
  مقدمه: پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت فرد در دستیابی به اهداف خاص محیط‌های آموزشی به‌ویژه مدرسه را نشان می‌دهد. روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم مدارس غیرانتفاعی منطقه 1 آموزش و پرورش تهران در سال 1400-1401 تشکیل می‌دادند. 240 نفر نمونه ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
طراحی الگوی کیفیت روابط مادر- کودک بر اساس ابعاد خردمندی و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با میانجی‌گری فقدان لذت‌جویی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر اهواز

لیلا قاسمی؛ سحر صفرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43257.2983

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی کیفیت روابط مادر- کودک بر اساس ابعاد خردمندی و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با میانجی‌گری فقدان لذت‌جویی در مادران کودکان اتیسم مبتلا به شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای کودکان اتیسم در شهر اهواز بوده که 200 نفر از این مادران به روش در دسترس از مدارس کودکان اتیسم انتخاب و مورد آزمون ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
تأثیر آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر ابراز وجود مثبت و خلق و‌خوی دانش‌آموزان دختر با اختلالات درونی‌سازی

حورا ابراهیمی راد؛ ایلناز سجادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43321.3014

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر ابراز وجود مثبت و خلق‌و‌خوی دانش‌آموزان دختر با اختلالات درونی‌سازی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم ابتدایی با اختلالات درونی‌سازی شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
1نقش تناسب ادراک شده بین معلم و محیط کاری در فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان زاهدان با واسطه‌گری راهبردهای کنشگرانه

روح الله رهدار؛ مریم زارع؛ مهدی رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43462.3004

چکیده
  هدف پژوهش حاضر دستیابی به درک بهتر از رابطه بین تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری با فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان از طریق واسطه‌گری راهبردهای کنشگرانه (خودتنظیمی و هم‌تنظیمی) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌باشد. بر همین اساس تعداد ۳۸۶ معلم از ۳۶ مدرسه پسرانه و دخترانه دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر زاهدان، به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
بررسی نقش واسطه گری غرقگی تحصیلی در رابطه انگیزه درونی و بهزیستی تحصیلی

محسن آربزی؛ مسعود فضیلت پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43729.3030

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختاری انگیزه درونی و بهزیستی تحصیلی با واسطه‌گری غرقگی تحصیلی انجام شد. به‌ منظور انجام پژوهش 356 نفر از دانش‌آموزان (119 پسر، 237 دختر) دوره اوّل متوسطه شهرستان اوز (واقع در جنوب استان فارس) که در سال تحصیلی 1402 -1401 مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند؛ ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا

آسیه مظلوم قاضیانی؛ مریم قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43773.3033

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران فیبرومالژیا مراجعه کننده به مرکز علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این بین 24 بیمار براساس ملاک‌‌های ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان بر اساس شاخص‌های تعالی شخصیت و دشواری در تنظیم هیجان

علی پاکیزه؛ صادق حکمتیان فرد؛ سارا خیراندیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43786.3034

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین مهارت تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. مطالعه‌ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. اعضای نمونه ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
بررسی مدل ساختاری باور به دنیای عادلانه بر اساس حمایت اجتماعی با نقش میانجی طرحواره‌های هیجانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

طاهره حسینی؛ مهدی زارع‌ بهرام‌آبادی؛ رضا قربان جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.42037.2911

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گر طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین باور به دنیای عادلانه و حمایت اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی دیابت در تهران بود که 350 نفر به صورت تصادفی از میان مراجعه‌کنندگان ...  بیشتر

رابطه سرمایه روان‌شناختی با اشتراک دانش و رفتار کاری نوآورانه با میانجی‌گری اشتیاق شغلی در شرکت آب جنوب شرق خوزستان

زهره چراغی؛ فاطمه بهلول؛ هادی الهایی؛ هومن بابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42570.3046

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با اشتراک دانش و رفتار کاری نوآورانه با میانجی‌گری اشتیاق شغلی در شرکت آب جنوب شرق خوزستان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان شرکت آب جنوب شرق خوزستان در سال 1401 بوده که به روش نمونه‌گیری در تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه سرمایه روان‌شناختی (Luthans et al., 2007)، ...  بیشتر

روان‌شناسی سلامت
نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز

بهاره سقانژاد؛ حجت الله جاویدی؛ مجید برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44841.3121

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری و مدل یابی بود. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (1970)، شامل 200 نفر از پرستاران ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
بررسی چالش‌های ازدواج مجدد زنان و تدوین و اعتبارسنجی بسته آموزشی-مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد

سحر دهقانی؛ ماریه دهقان منشادی؛ نجمه سدرپوشان؛ علی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44899.3125

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی بسته مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد در زنان مطلقه بود. طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، تحقیق آمیخته اکتشافی است. مرحله تدوین الگو، بخش کیفی پژوهش و از نوع تجربه زیسته افراد خبره و تحلیل مضمونی و زمینه‌ای است. جامعه آماری بخش کیفی شامل همه زنان مطلقه یزدی یا ساکن ...  بیشتر

نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه میان معنویت و خرد

فرشته چراغی؛ رقیه قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44642.3107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای ذهن آگاهی بین معنویت و خرد در قالب یک الگوی علی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل دانشجو معلمان دختر ترم آخر دانشگاه فرهنگیان تهران بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 309 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه پنج بعدی خرد (Webster,2003)، ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
اثربخشی برنامه تربیت جنسی بر سلامت روان و رشد خودمراقبتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه.

شهرزاد قره‌باغی؛ مرجان کیان؛ مریم مقدسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44824.3118

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت جنسی بر سلامت روان و رشد خودمراقبتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. رویکرد پژوهشی کمی از نوع نیمه‌آزمایشی در نظر گرفته شد. جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس دولتی دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر کرج بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 30 دانش‌آموز دختر پایه هفتم به صورت دو گروه 15 نفره (آزمایش ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس استرس والدگری مادر با نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر.

سارا ابراهیمی؛ سیده الهام موسویان خطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.43570.3015

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی در رابطه رضایت زناشویی با استرس والدگری مادر و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر در این رابطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زوجین شاغل و دارای فرزند شهر تهران در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 212 زوج به ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
تجربه زیسته مادران از همیاری با معلمان در دوران همه گیری کرونا

پروانه ولوی؛ اشرف بلند شوشتری؛ مسعود صفایی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44939.3128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه مادران از همیاری با معلمان مدارس ابتدایی در دوران همه گیری کرونا است. روش پژوهش کیفی است و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 می شود. نمونه‏گیری هدفمند بود و شامل مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود که تمایل ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
اثربخشی درمان (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی

نورا شهمیری؛ جوانشیر اسدی؛ لیلا سادات عزیزی ضیابری؛ حسن عبداله زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46090.3216

چکیده
  ژوهش حاضر با هدف بررسی‌ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به چاقی ساکن شهر تهران در سال 1401 بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری (یک ماهه) با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی‌ها ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی بر بی‏ ثباتی هیجانی و رفتارهای خودآسیب رسان افراد دارای ملاک‌های اختلال شخصیت مرزی مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر

حسین دهقان؛ سعید نجارپور استادی؛ مینا مجتبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44169.3071

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعه اثربخشی طرحواره درمانی بر بی‌ثباتی هیجانی و رفتارهای خودآسیب‌رسان افراد دارای ملاک‌های اختلال شخصیت مرزی مبتلا به سوء‌مصرف مواد می‌باشد. پژوهش یک مطالعة نیمه‌آزمایشی با شیوه پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری معتادان مقیم در سه کمپ ترک اعتیاد شهرهای تبریز و اهر بود. ابتداء پرسشنامه چندمحوری ...  بیشتر

روان‌درمان‌گری
اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی

ابوالفضل سرلکی؛ مونا فرخ زاد؛ فاطمه خان زاده؛ مهسا یونسی سینکی؛ سیده زهرا رضوی مهدییان؛ مجتبی طیارپروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44694.3112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی بود.پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون–پیگیری 3 ماهه و همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان با اختلال افسردگی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه‎ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‎آوری روان‎شناختی با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار اولیه و نقش‎های جنسیتی

سیما مولایی؛ مریم کورورش نیا؛ مریم زرنقاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45071.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‎ی الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‏آوری روان‏شناختی؛ با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار و نقش‎های جنسیتی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب یک مدل علّی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه‏‏های شیراز و شهید باهنر کرمان بود که از بین آنان 400 نفر دانشجو انتخاب شدند ...  بیشتر

روان‌درمان‌گری
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی و تحمل پریشانی نوجوانان

آتنا اسدی نیا؛ احمد منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45147.3145

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی و تحمل پریشانی نوجوانان انجام شد. در این پژوهش کاربردی که از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون -پس‌آزمون و گروه کنترل بود، 30 نفر از دانش‌آموزان نوجوان پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال 1400 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت ...  بیشتر

اعتیاد
مقایسه اثربخشی اجتماع درمان مدار (TC) و انجمن معتادان گمنام (NA) در مکانیزم های دفاعی افراد معتاد به متا آمفتامین

ولی رشیدزادگان دوست؛ قاسم آهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45520.3170

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان اجتماع مدار (TC) و انجمن معتادان گمنام (NA) در مکانیزم‌های دفاعی افراد معتاد به متاآمفتامین انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به‌شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به همراه دوره پیگیری بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه افراد معتاد به متاآمفتامین ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی

محمد دریکوند؛ مسلم دانش پایه؛ عاطفه مازوساز؛ سید جواد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45605.3180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی بود. طرح پژوهش همبستگی و ازنوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهران تهران در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 256 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در طول پاندمی کروناویروس بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

پوران احمدی شولی؛ حسین افلاکی فرد؛ صفورا خاتمه مربوئیه؛ احسان کشت‌ورز کندازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45508.3169

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر در طول پاندمی کروناویروس بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطۀ دوم سال یازدهم شهر مرودشت در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از این جامعه، نمونه‌ای ...  بیشتر