ارتباط صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان

شهریار شهرویی؛ کبری کاظمیان مقدم؛ علی خلفی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40425.2823

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه‌های آزاد خوزستان انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1399 که در این سازمان‌ها مشغول به کار بودند که در نهایت 330 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای ...  بیشتر

اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 39-60

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی بود. نمونه‌ی این پژوهش شامل 309 نفر از کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش‌نامه‌های امنیت شغلی ادراک شده، اعتماد به مدیریت ارشد، عدالت ...  بیشتر

نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

راضیه خورسندی؛ حبیب هادیان فرد؛ محمد علی گودرزی؛ نوراله محمدی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 39-60

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش نشخوارفکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها، به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین، در افسردگی اجرا گردید. این پژوهش به صورت یک طرح اکتشافی در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان در این مطالعه، 129 نفر (67 نفر زن و 62 نفر مرد)، در سطوح مختلف افسردگی و بهنجار بودند. افراد بیمار به‌ صورت نمونه‌گیری در ‌دسترس، از بین ...  بیشتر

بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 39-68

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی، و شخصیتی، به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه بوده است. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش‌بینی است، و آزمودنی‌های آن را 135 دانش‌آموز دختر و پسر شاغل در مدارس استعدادهای درخشان، و 178 دانش‌آموز دختر و پسر عادی شاغل در مدارس دولتی ...  بیشتر

بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

احمد عبدالخانی؛ پروانه ولوی؛ سیدجلال هاشمی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22055/psy.2018.27424.2202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر شوش از شایستگی اجتماعی انجام شده است. این مطالعه از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش: برای گزینش مشارکت‌کنندگان دارای اطلاعات غنی در پژوهش حاضر، از تشخیص پژوهشگر و اعلام آمادگی دانش‌آموزان و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ نیمه ساختمند استفاده ...  بیشتر

اثر بخشی قصه درمانی شناختی-رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی

فاطمه شهابی زاده؛ فاطمه خواجه امینیان

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24408.1955

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی شناختی- رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود، بدین منظور 26 دانش آموز با نشانگان افسرده خویی و علایم افسردگی به شیوه دردسترس از بین دانش آموزان دختر پایه سوم و چهارم ابتدایی دارای اختلال افسردگی ...  بیشتر

مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز

سکینه حیدری؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 43-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این مطالعه را تمام دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق سال اول دبیرستان شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده است. از این جامعه‌ی آماری، نمونه‌ای به تعداد 100 نفر (50 نفر دانش‌آموز ...  بیشتر

آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

علی تقوایی نیا؛ منیجه شهنی ییلاق؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 43-74

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12308

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه مدل در دو گروه پسر و دختر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای 600 نفر به عنوان ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

علی محمدزاده ابراهیمی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 43-73

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12355

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحیو آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی بود. الگوی پیشنهادیمتشکل از 5 متغیر بود که دو متغیر دیگرپیروی و خودپیروی به عنوان متغیرهای پیشایند،علائم افسردگی متغیر پیامد و ادراک از رویدادهای فشارزای بین فردی و ادراک از رویدادهایفشارزای پیشرفت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسکری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23754.1911

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم‌شده‌ی کودکان مضطرب است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی هدفمند و با توجه به معیارهای پژوهش، 38 کودک پسر هشت تا نه ساله دارای اضطراب انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل ...  بیشتر

نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

رحیم بدری گرگری؛ علی مهدوی؛ محمد تقی ضرابی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 45-62

چکیده
  پژوهش حاضر نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر فرسودگی مربوط به مدرسه مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی بودند. 370 دانش‌آموز از دبیرستان‌های مختلف با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک

صنم باقریان خسروشاهی؛ مریم محمدی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ جلیل فتح آبادی؛ نوشین فایضی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22055/psy.2018.16455.1435

چکیده
  در سال­های اخیر ضرورت توجه به زوجین دارای کودکان مبتلا به انواع اختلالات رشدی مورد توجه خانواده ‌درمانگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی "برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده" بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با "برنامه پرنده کوچولو" انجام شده‌ است. در این پژوهش 42 زوج دارای کودک ...  بیشتر

پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/psy.2018.13305.1168

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‌­های عملکرد خانواده (مؤلفه‌­های همبستگی، بیانگری، تفاهم، گرایش­های فکری و فرهنگی، گرایش­های تفریحی و فعال، تقید مذهبی، سازماندهی، جامعه­پذیری، منبع کنترل درونی، آرمان خانواد، انعطاف­پذیری، سبک خانواده آزادمنش، سبک خانواده مقتدرانه، سبک خانواده مستبد، استقلال و تفرد) با هویت اخلاقی ...  بیشتر

طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 45-64

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی وسازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) انجام شده است. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 300 نفر از کارکنان که به روش تمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز

سمیه شولی بندر ریگی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 47-72

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز اهواز بود. برای انجام این پژوهش تعداد 260 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی بر اساس ویژگی‌های تیم، شغل و سازمان در کارکنان با اعتمادپذیری بالا و پایین

نوری کعب عمیر

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 47-70

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32934.2514

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون و مقایسه مدل علّی اعتماد تیمی براساس ویژگی‌های تیم (بسندگی مهارت‌های شغلی)، شغل (ابهام نقش) و سازمان (رهبری مشارکتی) در کارکنان با اعتماد پذیری بالا و پایین بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) است. نمونه این پژوهش شامل 319 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری، تولید و انتقال ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری

فریده نرگسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ ایران داودی؛ عماد اشرفی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26369.2121

چکیده
  درمان فراتشخیصی یکپارچه از جمله درمانهای جدید روان شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان شناسی تایید شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی-اجباری بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان

جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ زینب عباسی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12621

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش­آموزان نارساخوان انجام شد. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر نارساخوان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه درسال تحصیلی 91-90 بود. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

رضا خجسته مهر؛ معصومه موحدی؛ غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 53-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی در زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده‌اند و از بین آنها 36 زوج به صورت تصادفی ساده از بین جامعه‌ی داوطلب انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سارا فرحبخش

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 71-86

چکیده
  هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوج‌های ناسازگار واحد مرکزی 148 بهزیستی تهران بود. طرح پژوهش‏، طرح آزمایشی گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه‌ی مورد مطالعه در این تحقیق شامل همه‌ی زوجینی بود که در سال 1388 به مرکز مشاوره‌ی بهزیستی شماره 148 تهران مراجعه کردند و دارای مشکلات زوجی ...  بیشتر

تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر

سیمین غلامرضایی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 33-54

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه لرستان بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی میدانی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. نمونه‌گیری در این پژوهش طی دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول تعداد 641 دانشجوی دختر از میان دانشکده‌های مختلف دانشگاه لرستان ...  بیشتر

نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

تورج هاشمی؛ نسرین احمدبیگی؛ سهیلا پرواز؛ رقیه کریمی شهابی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11181

چکیده
  هدفپژوهش حاضر تعیین نقش سبک‌های دلبستگی در نشانه‌های اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری عزت نفس اجتماعی بود. درراستای این هدف، 201 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه‌های اضطراب اجتماعی (SPIN)، عزتنفس (روزنبرگ) و سبک دلبستگی (AAQ) نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. ...  بیشتر

کاربست تِئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی

فرح نادری

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25734.2069

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر کاربست تِئوری انتخاب بر افکارخودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به کلینیک‌های درمانی شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) تقسیم شدند. روش پژوهش آزمایشی از ...  بیشتر

ااثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF

منیر حسینی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ یدالله زرگر

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21822.1802

چکیده
  مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر برنامه درمانی نوینی است که بر اساس مشکلات و نیازهای روانی افراد نابارور طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ بارداری زنان با ناباروری نامشخص و تحت درمان لقاح آزمایشگاهی است. بدین منظور با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس از میان کلیه زنان ...  بیشتر

مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سیده لیلا پورسمر؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28337.2262

چکیده
  پژوهش حاضر به شیوه کیفی نظریه داده بنیاد و بر اساس مدل کوربین و استراوس اجرا شد. شرکت‌کننده‌ها در دو سطح زنان ایرانی و جمعی از متخصصان حوزه هیجان حضور داشتند. ۳۱ مصاحبه عمیق با زنان شرکت‌کننده و ۹ مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان برگزار شد. تحلیل داده‌ها به ۵ مقوله اصلی «سازمانگر اجتماعی»، «سازمانگر شخصی»، «پردازشگری ...  بیشتر