رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با میانجی گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سیروس عالیپور

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22055/psy.2019.28953.2305

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با توجه به نقش واسطه‌‌ای دلبستگی به خدا می‌باشد. براین اساس، 144 نفر (82 دختر و 62 پسر) از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجربه معنوی روزانه (2002)، مقیاس درونی-بیرونی ...  بیشتر

مدل پیامدهای تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین با نقش میانجی آگاهی فراشناختی

مرضیه ارغوانی؛ قاسم آهی؛ محمد حسن غنی فر؛ فاطمه شهابی زاده؛ رضا دستجردی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34901.2597

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین بر پیامدهای تحصیلی (سرزندگی تحصیلی، یادگیری ادراک شده، رفتار در کلاس، شادی در کلاس، آمادگی برای ورود به دانشگاه و طرح‌ریزی برای فارغ‌التحصیلی) با نقش میانجی آگاهی فراشناختی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل دوره متوسطه دوم شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ...  بیشتر

رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نرجس رضایی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مهدی رضایی منش

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 81-98

چکیده
    پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارمندان یک شرکت صنعتی انجام شده است. نمونه‌ی مورد بررسی شامل 225 نفر از کارمندان شرکت صنعتی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مقیاس خستگی چالدر، مقیاس رویدادهای ...  بیشتر

تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان

یحیی یار احمدی؛ ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 81-98

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی بر اساس نظریه تعیین‌گری شخصی جهت تعیین موقعیت‌هایی که تحت آنها دانش‌آموزان دوره متوسطه روستایی تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل می‌گیرند، بود. مدل تأیید شده نهایی نشان داد که متغیرهای انگیزشی در تصمیم دانش‌آموزان به ادامه یا ترک تحصیل نقش اساسی داشته و این متغیرها در کلاس درس به وسیله‌ی ...  بیشتر

رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه این پژوهش 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای اتنخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از، پرسشنامه‌های سبک‌های ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی

مریم نصری؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22055/psy.2018.20969.1741

چکیده
  د درمان فراتشخیص از جمله درمان­های جدید روان‌شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان‌شناسی به اثبات رسیده است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف­پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابت نوع 2 بود. روش پژوهش آزمایشی (پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل) بود. در این پژوهش، 32 نفر از بیماران دارای ...  بیشتر

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه

نعیمه صیافان؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40786.2847

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر توجه و الگوی الکتروانسفالوگرافی کودکان دارای اختلال نقص توجه بود. جامعه آماری در این مطالعه، کل کودکان دارای اختلال نقص توجه در شهر شیراز بود. نمونه آماری شامل 24 کودک در محدوده سنی 8 تا 11 سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از مراکز مشاوره شهر شیراز انتخاب ...  بیشتر

بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی

محمد ربیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 87-112

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار رغبت‌های شغلی معلمان شهرکرد بر اساس مدل کروی تریسی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان سه دوره‌ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه‌ی شهرکرد بوده که 633 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سیاهه‌ی کروی فردی تریسی شامل سه فرم مشاغل، تمایل و ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز

کریم سواری؛ کیومرث بشلیده

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان بوده است. به همین منطور از بین دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی سوم دبیرستان‌های شهر اهواز 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی کوتاه 60 سؤالی مک‌کری و کاستا(1985) و پرسشنامه فرسودگی ...  بیشتر

کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 89-104

چکیده
  بررسی علل و ماهیت تفاوت عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر در یادگیری ریاضیات مورد توجه محققین زیادی در تعلیم وتربیت بوده است اما اغلب آن‌ها ریاضی را به عنوان یک سازه کلی بررسی نموده‌اند. در این پژوهش از قابلیت‌های مدل‌های CDM به منظور بررسی دقیق و جزیی تفاوت در مهارت‌های زیربنایی ریاضیات استفاده شده است. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 ...  بیشتر

اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22055/psy.2019.27330.2191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نخست به‌طور تصادفی از 4 ناحیه، 2 ناحیه انتخاب گردید؛ سپس از مدارس هر ناحیه 4 مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه یک کلاس ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک

اکرم محمدزاده فرهانی؛ فرح نادری؛ حسن احدی؛ اسدالله رجب؛ آدیس کراسکیان

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12582

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری براضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک بود.. بدین منظور 38 نفراز کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک شهر تهران به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند در این پژوهش از روش کارآزمایی بالینی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

مدل یابی رابطه تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی

عباداله تویاری؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ محمدرضا برنا

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31676.2445

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،مدل یابی رابطه ی بین اثر تحول روانی- معنوی و حمایت اجتماعی بر شادکامی زناشویی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنظیم هیجانی در والدین کودکان استثنایی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کلیه والدین کودکان استثنایی استان خوزستان در سال 1398 بودند. به روش نمونه-گیری در دسترس تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران

مهناز غیاثی؛ حسین مولوی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مژگان صلواتی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 93-118

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی ساختار عامل پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه، 2005) در دو گروه افراد بالینی و غیربالینی در شهر تهران انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش عبارت بود از تمامی افراد بالینی و غیربالینی در شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1387. نمونه‌ی غیربالینی، 470 نفر (مرد= 165 نفر، زن= 305 نفر) از افرادی بودند که به کلینیک‌های ...  بیشتر

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی)

عفت عباسی؛ آمنه صدر؛ مهدی رست؛ سیما محمدخان کرمانشاهی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 93-116

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق زمینه‌یابی استفاده شده است، سپس پرسشنامه 46 گویه‌ای محقق ساخته با طیف 2 تا 6 گزینه‌ای بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌های به دست آمده از آمار توصیفی ...  بیشتر

الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی

حسنعلی ویس کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمد رضا متقی نیا

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12359

چکیده
  پژوهشحاضر با هدف تدوین مدل خودکارآمدی شخصی معلم از روی متغیرهای اجتماعی جو مدرسه وخودکارآمدی جمعی معلمان انجام شد. در این پژوهش، 255 معلم از مدارس ابتداییشهرستان بجستان، به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، مقیاس احساس کارآمدی معلمان (فرم کوتاه)، شاخص جو مدرسه ومقیاس باور کارآمدی جمعی ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری

محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی؛ مجمد ربیعی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12310

چکیده
  این پژوهش با هدف تهیه جدول‌های هنجار مقیاس هوش وکسلر چهار (WISC-IV[1])، برای دانش‌آموزان 6 تا 16 سال استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مناطق 16 گانه در دوره ابتدایی، راهنمایی و اول دبیرستان 872 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری مقیاس هوش وکسلر چهار، مقیاس هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شده و ماتریس‌های ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز

حسین قراباغی؛ میرتقی گروسی فرشی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 113-128

چکیده
  خشنودی شغلی به عنوان واکنش‌های شناختی، درونی و ارزیابی کننده‌ی افراد نسبت به شغل‌شان، تحت تأثیر عامل‌های مختلفی از قبیل میزان درآمد، شرایط فیزیکی محیط کار، نوع روابط حاکم بر محیط کار و ... می‌باشد. با این حال عامل بسیار مهمی که تحقیقات اندکی در کشور ما در مورد آن انجام گرفته، نقش عامل‌های شخصیتی در خشنودی شغلی است. لذا تحقیق حاضر ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر

اقبال زارعی؛ مریم مبصر؛ شیرین گل کریمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40246.2806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

توانایی آزمون عملکرد مداوم در تشخیص افتراقی اختلالات روانپزشکی و افراد بهنجار

چنگیز رحیمی؛ زهرا رسایی؛ نوراله محمدی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 79-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی آزمون عملکرد مداوم (CPT) در تشخیص افتراقی بیماران دارای اختلالات روانپزشکی و گروه بهنجار بود. پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس، ۲۷ بیمار اسکیزوفرن، ۲۸ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی، ۲۹ بیمار مبتلا به وسواسی- اجباری و ۲۹ فرد بهنجار انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات ...  بیشتر

اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف

یدالله ولی نژاد قناتی؛ منصور بیرامی؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهرام واحدی؛ میرمحمود میرنسب

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11183

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف بود. در این پژوهش شبه آزمایشی 36 دانش‌آموز دارای حافظه‌ی فعال ضعیف و عملکرد تحصیلی ریاضی پایین به شیوه‌ی خوشه‌ای انتخاب شده و در یک گروه آزمایشی و دو گروه کنترل جایگزین ...  بیشتر

رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز

ذکراله مروتی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 91-122

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان بود. در این مطالعه علّی-همبستگی، جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه سوم رشته ریاضی-فیزیک دبیرستان‌های دولتی شهر اهواز بود که به روش تصادفی ...  بیشتر

تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان

همت نورعلی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25669.2063

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، بهزیستی مدرسه و تنظیم‌ شناختی هیجان دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه شهر اهواز مشتمل بر 538 نفر در سال تحصیلی 96-1395 بودند. در این پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوارفکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری

رضا پاشا؛ آذر سراج خرمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21336.1764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری بود. این پژوهش یک طرح آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. حجم نمونه شامل 80 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی و وسواس بود که طبق تشخیص روان‌پزشک و برحسب ملاک‌های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی مشاوره فردی (رویکردآدلر) با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی (رویکرد الیس) بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان

علی افشاری

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25655.2061

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره فردی آدلر با رفتاردرمانی عقلانی– هیجانی الیس بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان ششم ابتدایی شهرستان مراغه بود. به منظور انجام این پژوهش 30 نفر از دانش‌آموزانی که از طریق نمونه‌گیری هدفمند در پرسشنامه اختلال سلوک (RSDCD) نمره بالاتر از 35 گرفته بودند انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در سه ...  بیشتر