تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران‏ (نویسنده مسؤول)

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی در زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده‌اند و از بین آنها 36 زوج به صورت تصادفی ساده از بین جامعه‌ی داوطلب انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی است. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. ابتدا برای هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش صمیمیت) به گروه آزمایشی ارایه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتیجه‌ی تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا) و تحلیل واریانس یک راهه (آنووا) نشان داد که آموزش صمیمیت باعث افزایش ابعاد صمیمیت ارتباطی شامل: صمیمیت عاطفی، صمیمیت روان‌شناختی، صمیمیت عقلانی، صمیمیت جنسی، صمیمیت جسمی، صمیمیت معنوی، صمیمیت زیباشناختی و صمیمیت تفریحی- اجتماعی زوجین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


فارسی
اعتمادی، عذرا (1384). بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر شناختی- رفتاری و ارتباط درمانی و صمیمیت زوجینِ مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
اولسون، دیوید، اولسون، ایمی (1969). توانمندسازی همسران. ترجمه کامران جعفری‌نژاد و همکاران، تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
چاپمن، گری (1995). پنج نشانه خانواده سرشار از عشق. ترجمه سیمین موحد (1384). تهران: نشر ویدا.
عرفانی‌اکبری، معصومه (1378). بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
مک‌گرا، فیلیپ (2001). نجات رابطه، ترجمه مهدی قراچه‌داغی (1384). چاپ اول، تهران انتشارات آسیم.
موسوی، اشرف‌السادات (1383). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگانی زناشویی. طرح تحقیقاتی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی ریاست جمهوری.
نظری، محمدعلی (1384). بررسی تأثیر برنامه بهبودبخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 4، شماره 13.
 
لاتین
Arp, D., & Brown, N. (2004). 10 great dates before you say I do. Publisher: Mc Graw-Hill companies/ the pub Date.
Bogarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage. Banner Rouledye. Tylor & forancis.
Brandt, S. (2003). Religious Homogeny and marital satisfaction: couples that pray together, stay together [on-line] WWW.Irandoc.Com.
Drigotas, S., & Rusbult, C. (1992). Should I stay or should I go? Journal of Personality and social Psychology, 62, 62-87.
Berger, R., & Hannah, M. T. (1999). Preventive approaches in couple therapy. New York: Routledge.
Hendrick, S. S. (1995). Close relationship: what couple therapists can learn? Pacific Grove: CA: Brooks/Cole.
Hickman, W., Protinsky, H. O., & Singh, K. (1997). Increasing marital intimacy: Lessons from marital enrichment. Contemporary family therapy.
Jakaboski, S, F., & Mine, E. (2004). A review of empirically supported marital Enrichment Programs. Family Relations, 53, 528-536.
Kirby, J. S. Baucom, D. H., & Peterman, M. A. (2005). An investigation of unmet intimacy needs in marital relationships. Journal of Marital and Family therapy, 31, 313- 325.
Laffollette, H., & Graham, G. (2004). Honestly and intimacy. Journal of social and Personal relationship, 3, 3-18.
Levinger, G., & Huston, T. L. (1990). The social psychology of marriage. In T. Bradbury & F. Fincham (Eds.). The Psychology of Marriage, (19-58). New York: Guilford Press.
Miller, R. B., Yorganson, J. B., Sandberg, J. G., & White, M. B. (2003). Problems that Couple bring to therapy: A View across the Family Life Cycle. American Journal of Family Therapy, 31 (5), 395-407.
Mirgain, S. A., & Cardova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: the association between observed and self-reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 983-1009.
Sperry, L., & Carlson, y. (1991). The work centered couple. The Family Psychologist, 7 (4), 19-21.
Stahman, R. F. (2004). Intimacy in marriage. By Brigham young university Division of Continuing Education All rights reserved.
Young, M. E. Long. L. L. (1998). Counseling and therapy for couples, Brooks/Cole, Publishing company, USA.