نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بروجن (نویسنده مسؤول)

3 کارشناس ارشد روان شناسی

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر تعیین اثرسنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) بر سبک‌های یادگیری فرزندان می‌باشد. بدین منظور نمونه‌یی 400 نفری از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 به روش خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب و با آزمون‌های سبک‌های یادگیری کلب و سبک‌های فرزندپروری اصلاح شده‌ی شفر مورد آزمون قرار گرفتند. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانسی استفاده گردید. تحلیل یافته‌ها نشان داد سنخ فرزندپروری در برگیرنده‌ی دو والد مقتدر، به طور معناداری نمره‌های بالاتری را در شیوه‌ی یادگیری تجربه‌ی عینی به دست آورده‌اند. مقایسه‌ی نمره‌های شیوه‌ی یادگیری مشاهده‌ تأملی در نوجوانان نشان می‌دهد که بین گروه‌های مورد بحث تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. سنخ‌های فرزندپروری مادر مستبد/ پدر مستبد، مادر بی‌تفاوت/ پدر سهل‌گیر و مادر بی‌تفاوت/ پدر بی‌تفاوت به طور معناداری نمره‌های بالاتری را در شیوه‌ی یادگیری مفهوم سازی انتزاعی به دست آورده‌اند. و بالاخره نوجوانان خانواده‌های دارای سنخ‌های فرزندپروری مادر مقتدر/ پدر مقتدر، مادر سهل‌گیر/ پدر مقتدر و نیز مادر سهل‌گیر/ پدر سهل‌گیر نسبت به سایر سنخ‌ها نمره‌های بالاتری را در شیوه‌ی یادگیری آزمایشگری فعال به دست آورده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of family parenting styles and it's influences on adolescent's learning styles

نویسندگان [English]

  • A. Motamedi 1
  • M. Y. Seifi 2
  • S. Kalantari Meibodi 3

چکیده [English]

Each learner in a learning environment has some characteristics that are prerequisites of his/her learning. These attributes, are called the input behaviors. One of the factors that the individual brings to learning situation is learning style. According to Patterson and his colleagues (2009) learning styles are psychological processes and preferred strategies for learning. This study followed the impact of parenting typology (combined mother and father parenting style) on learning styles of children. For this a sample of 400 secondary-school students in Isfahan were selected. Then they completed the Kolb Learning Styles Inventory and modified Scheffer's Parenting Styles Inventory. The results of one-way analysis of variance method, and Scheffe's post-hoc test showed that adolescents with family parenting typology, that contain two authoritative parents, have higher scores in concrete experience learning style; adolescents with two authoritarian parents, indifferent mother/indulgent father and indifferent mother/indifferent father, showed higher scores in abstract conceptualization learning style. Eventually, parenting types including two authoritative parents, indulgent mother/authoritative father and indulgent mother/indulgent father, have higher scores in active- examination learning style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology of parenting
  • Family
  • learning styles
  • adolescent
فارسی
سیف، علی‌اکبر (1379). روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.
سیفی، محمدیاسین؛ کلانتری، سارا؛ فتح، نجمه (1388). سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر اضطراب و افسردگی نوجوانان: رویکردی نو به فرزندپروری، اصول بهداشت روانی، 3 (43)، 185-194.
خزایی، کامیار (1385). سبک‌های یادگیری، چالوس: نشر دانشگاه آزاد اسلامی.
محمدزاده، رجبعلی (1384). مقایسه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با سبک‌های مختلف یادگیری از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 
لاتین
Abar, B., Carter, K. L., & Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitmenton self-regulation, academic achievement, and risk behavior among African-American parochial college students. J Adolescence, 32, 259-273.
Aunola, K., Statin, H., & Nurmi, J. E. (2000). Parenting styles and adolescents' achievement strategies. J Adolescence, 23, 205-222.
Balswick, J., & Macrides, C. (1975). Parental stimulus for adolescent rebellion, J Adolescence, 10 (38), 53-56.
Bulanda, R. E. (2004). Paternal involvement with children: The influence of gender ideologies. J Marriage and Family, 66, 42-44.
Kalbali I. (1994). [Investigation of parenting styles, social class and attribution styles]. MA. Dissertation. Shiraz: Shiraz University, College of Education Science, 125-131.(Persian).
Kolb, D. (1985). The learning style inventory, Technical Manual: Boston, MA: Mcber.
Laibel, D., & Carlo, G. (2004). The differential relations of maternal and paternal support and control to adolescent social competence, self- worth and sympathy. J Adolescent Research, 19, 778-781.
Lewis, C., & Lamb, M. E. (2003). Fathers influences on children's development: The evidence from two- parent families. Euro J Psychology of Education, 18, 211-277.
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: parent-child interaction. Handbook of Child Psychology. NewYork: Wiley, 97-101.
Marsiglio, W., Amato, P., Day, R. D., & Lamb, M. E. (2000). Scholarship on fatherhood in the 1990s and beyond. J Marriage and Family, 62, 1173-1193.
Mckinney, C., & Renk, K. (2008). Differential Parenting between Mothers and Fathers: Implications for Late Adolescents. J Family Issues, 29 (6), 806-827.
Peterson, E. R., Rayner, S. G., Armstrong, S.G. (2009). Researching the psychology of cognitive styles and learning styles: Is there really a future? J learning and individual differences, 19, 518-523.
Renk, K., Roberts, R., Roddenberry, A., Luick, M., Hillhouse, S., & Meehan C. (2003). Mother, fathers gender role and time parent spend with their children. J Sex Roles; 48, 305-315.
Roopnarine, J. L., Krishnakumar, A., Metindogan, A., & Evans, M. (2006). Links between parenting styles, parent–child academic interaction, parent–school interaction, and early academic skills and social behaviors in young children of English-speaking Caribbean immigrants. J Early Childhood Research Quarterly, 21, 238–252.
Sabattini, L., & Leaper C. (2004). The relation between mother's and father's parenting styles and their division of labor in the home: Young adults' retrospective reports. J Sex Roles, 50, 217-225.
Simons, L. G., & Conger, R. D. (2007). Linking Mother-Father Differences in Parenting to a Typology of Family Parenting Styles and Adolescent outcomes. J Family Issues, 28 (2): 218-222.
Steinberg, L., Lamborn, S., Dornbush, S., & Darling N. (1994). Over- time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families. J Child Development, 65, 758-763.
Shucksmith, J., Hendry, L. B., & Glendinning, A. (1995). Models of parenting: implications for adolescent well-being within different types of family context. J Adolescence 1995, 18 (3), 253-270.
Vaughn, L. M., Battle, J. V., Taylor, T., & Dearman, L. (2009). Learning styles and the relationship to attachment styles and psychological symptoms in college women. J College Student Journal, 43 (3), 723-735.
Walker, T. D. (2000). 10 Best teaching practices. London: Corwin Press, Inc.
Woolfolk, A. E. (1995). Educational psychology (6th ed). Boston: Allyn and Bacon.