نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤول)

2 دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

4 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری SPSS-15 و  Amos Graphicsاستفاده شده ‌است. پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد. روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه‌ی تجربه‌ی معنوی غباری بناب به طور همزمان استفاده شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه 66/0 به دست آمده است. برای محاسبه‌ی روایی سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مرتبه‌ی اول استفاده شد. یافته‌ها ساختار سه عاملی 24 گویه‌یی مقیاس سنجش هوش معنوی را تایید نمودند. نتیجه‌های به دست آمده نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه به روایی و پایایی مناسب، آن را می‌توان در محیط‌های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The validation of King’s Spiritual Intelligence Scale (SISRI-24) among students at University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • M. Raghib 1
  • A. Siadat 2
  • B. Hakiminya 3
  • J. Ahmadi 4

چکیده [English]

The purpose of this research was the validation of King’s Spiritual Intelligence Scale (SISRI-24) among students at university of Isfahan. Statistical population of the study was all students in academic year of 2008-2009, out of which 250 students were selected randomly. The research method was descriptive. The Data was analyzed by SPSS-15 & AMOS softwares, and its reliability of Chronbach's alpha was 0.88. Content and face validity of the scale were confirmed by the experts in psychology. For estimating concurrent validity, Gobari's Spiritual Experience Questionnaire was used and the alpha was 0.66. Exploratory factor analysis and first-order confirmatory factor analysis were used to assess construct validity. This study confirmed the three-factor of 24-item structure of SISRI. Findings showed that SISRI-24 is a valid scale for measuring spiritual intelligence. Regarding to its proper validity and reliability, this scale can be used in academic settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validation
  • intelligence
  • spiritual intelligence
  • exploratory factor analysis
  • confirmatory factors analysis
  • university students
فارسی
آناستازی، آن (1382). روان آزمایی، ترجمه محمدتقی براهنی، دانشگاه تهران. تهران.
اژه‌ای، جواد، خداپناهی، محمدکریم، اشتیانی، علی، ثابتی، آزاد، قنبری، سعید و سیدموسوی، پریساسادات (1388). تعامل بین شخصیت و سبک‌های فرا انگیزشی در عملکرد شغلی. علوم رفتاری. 3 (4)، 310-301.
پاشا شریفی، حسن (1380). اصول روان سنجی و روان آزمایی، تهران: انتشارات رشد.
غباری بناب، باقر، لواسانی، مسعود و محمدی، محمدرضا (1384). ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان. روانشناسی. 9 (3)، 261-278.
قاسمی، وحید (1389). مدل‌سازی و معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدی، ابوالفضل، امیری، مهدی (1389). مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی: ویژگی‌های روانسنجی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 16 (1)، 73-65.
لاتین
Amram, Y. (2005). Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and Spiritual Intelligence to effective bussiness leadership. Institune of Transpersonal psychology.
Amram, Y., & Dryer, Ch. (2007). Development and Preliminary Validation of the Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS), Institute of Transpersonal Psychology. Available from: www .yamram@yamram.com.
Chang, E. C. (2004). Hope, problem-solving ability, and coping in a college student population: Some implications for theory and practice, Journal of Clinical Psychology, 54, 953-962.
Duffy, R. D. (2005). The relationship between spirituality, religiousness and adaptability. Journal of Vocational Behavior, 67(3), 429-40.
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? motivation, cognition and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion, 10 (1), 3-26.
Foster, J., & Yavorsky, Ch. (2006). Understanding and using advanced statistics, London: SAGE.
Gardner, H. (1997). Multiple Intelligence as a partner in school improvement. Education Leadership, 55 (1), 20-21.
George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human Resource Management International, Digest Journal, 14 (5), 3-5.
Giles, D. C. (2002).  Advanced research methods in psychology: New York, routledge.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York, Guilford Press. 
King, D. B. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life, Journal of Personality and Social Psychology, 90 (1), 179-196.
King, D. B. (2007). The Spiritual Intelligence Project. Trent University, Canada. Available from: www.dbking.net.
Loehlin, J. C. (2004). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis (4th. ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Meyers, L. S., & Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Nasel, D. D. (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality. Thesis submitted for the degree of PhD in The university of South Australia, Division of Education, Arts and Social Sciences, school of psychology.
Noble, K. D. (2001). Riding the wind horse: Spiritual Intelligence and the growth of the self. New Jersey: hampton Press.
Santos, E. (2007). SQ: what is spiritual intelligence? How is benefits aperson? Available from: www.Skopun.files.Wordpress.com.
Smith, M. (2005). Spiritual quotient questionnaire. Available from:  www.consciouspursuits.com.
Sisk, D. A. (2001). Spritiual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: Creative Education Foundetion Press.
Tacey, D. J. (2003). The Spritiuality revolution: The emergence of contemporary spritiuality. Sydney, Australia: Harper Collins Pulishers.
Vaughan, F. (2003). What is spritiual intelligence? Journal of humanistic psychology. 42 (2), 32-45.
Wolman, R. N. (2001). Thinking with yoursoul: Spiritual intelligence and why it matters. New York: Harmony Books.
Wiggles worth, C. (2004). Spritiual intelligence and why it matters. Retrieved from internet:  www.consciouspursuits.com
Zohra, D. & Marshall, I. (2000). SQ: spirit all intelligence the ultimate intelligence. London: Bloombury.