نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روان‌شناسی ورزشی (نویسنده مسئول)

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روان‌شناسی

4 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تجربی میدانی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام می‌گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان (432n=) پسر واحد تربیت بدنی عمومی 1 و 2 دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 85-84 می‌باشند که از این میان آنها پس از محاسبه‌ی نمره‌ی سلامت روان، آن دسته از دانشجویانی که نمره‌ی سلامت عمومی آنها یک و نیم انحراف معیار بالاتر از میانگین (35/22± 58) بود،70 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و سپس این افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (35n=) و گواه (35n=) تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط SPSS16 و با استفاده روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. بررسی یافته‌های تحقیق نشان داد که تمرین هوازی بر روی افسردگی (004/0>p) و اضطراب (005/0>p) تأثیر مثبت و معنادار دارد، در حالی که هیچ گونه تأثیر معنی‌داری بر روی شکایت جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on the Mental Health of Male Students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Zarghami 1
  • R. Walizadeh 2
  • K. Beshlideh 3
  • M. Ghanbarzadeh 4

چکیده [English]

The aim of this research was the examination of the effect of 8 weeks aerobic exercise on mental health of Male students of Shahid Chamran University of Ahvaz. This is a semi experimental study that was done by incorporating experimental and control groups. Participants in this study were 432 students who had chosen either of the two courses in physical education at Shahid Chamran University during the academic year 2005-6. For evaluation of mental health, the GHQ-28 questionnaire was used. Following their mental health evaluation, with a 1.5 upper standard deviation of mean (mean=58±22.35) 70 students were selected and divided randomly into two groups of experimental (n = 35) and control (n = 35). Statistical analysis of data was done by SPSS16, deploying MANCOVA statistical method. The findings revealed, aerobic exercise has a significant positive effect on mental health depression (p < 0/004) and anxiety (p < 0/005), but it does not have any effect on physical complaint and disorder in social adequacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Mental Health
  • Physical complaint social adequary
فارسی
ایوی، رام و بلاک، برن (2003). مقابله با افسردگی وشیوههای درمان آن، ترجمه دکتر گیتی شمس (1382) تهران، انتشارات رشد.
حقیقی، جمال و همکاران (1378)، رابطه سرسختی و مؤلفه‌های آن با سلامت روان در دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال ششم، شماره های 3 و4 صص 18- 1.
رحمانی‌نیا، فرهاد (1372). تأثیر تمرینات بدنی بر بهداشت روانی، فصلنامه المپیک، سال دوم، شماره 3 و4.
فاکس و ماتیوس (1378). فیزیولوژی ورزش، ترجمه دکتر اصغر خالدان، انتشارات دانشگاه تهران.
کردی، محمدرضا و سیاه‌کوهیان، معرفت (1382). آزمونهای کاربردی آمادگی قلبیتنفسی، تهران، انتشارات یزدانی.
کلانتراحمدی، ماکسینا (1375). بررسی رابطه عوامل فشارزای ناشی از شغل معلمی با بیماریهای روانی و جسمانی و سلامت عمومی در بین معلمان دوره راهنمایی شهرستان خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
هومن، عباس (1376). استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه عمومی بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. دانشگاه تربیت معلم تهران، مؤسسه تحقیقاتی تربیتی.
 
لاتین
Abu-Omar, K., Rutten, A., & Lehtinen, V. (2004).  Mental health and physical activity in the European Union. Soz Praventivmed, 49, 301–309.
American College of Sports Medicine. (1978). The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining fitness in healthy adults. Med Sci Sports, 10, VII–X.
American College of Sports Medicine. (1990). Position stand: Therecommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardio respiratory and muscular fitness in healthy adults. Med Sci Sports Exerc, 22, 265–274.
Black, C. V. R., & Clar, A. W. (1987). "Depressive disorder in primary care. British" Journal of Psychiatry, 150 (18), 737- 51.
Brand, O, J., & loftin  J. M. (1991). "Relationship of fitness to depression, state and trait anxiety", internal health locus of control, and self-control. Percept Mot Skills, 73 (2): 563-8
Brosnahan, J., Steffen L. M., Lytle, L., Patterson, J., & Boostrom, A. (2004). "The relation between Physical activity and mental health among Hispanic and non- Hispanic white adolescents. Arch Pediatric Adolescent Medicine,158 (8): 818 – 23
Brown, S. W. & Caywelsh M. (1992). "Aerobic Exercise in the psychological treatment of adolescents". Perceptual and Motor Skin, 74 (5): 555-560
Camacho, T. C, Roberts, R. E., Lazarus, N. B., Kaplan, G. A., & Cohen, R. D. (1991). Physical activity and depression: evidence from the Alameda County study. Am J. Epidemiology, 134 (2): 220–231.
CDC. (1996). Physical activity and health: a report of the surgeon general. US Department of Health and Human Services, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta
Coppen A (1967) The biochemistry of affective disorders. Br J Psychiatry 113:1237-1264.
Evan, A. (2004). "An effective exercise-based intervention for importing mental health and quality of life measures". Preventive Medicine, 39 (2): 424-434
Gaszkow, S. M. (2004). "Effect of exercise on anxiety and mood psychiatry publish". 38 (4): 611-620
Goldberg, D. P., & Hiller, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 139- 145.
Goodwin, R. D. (2003). Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. Prev Med, 36, 698–703.
Haarasilta, L. M., Marttunen, M. J., Kapiro, J. A., & Aro, H. M. (2004). Correlates of depression in a representative nationwide sample of adolescents (15–19 years) and young adults (20–24 years). Eur J Pub Health 14, 280–285.
Jacqueline, A., Pesa, Thomas, R. S., & Elizabeth, J. (2000). "Social differences associated with boby weigh among female adolescents". Journal of Adolescent health, 26 (5), 330- 337.
Khenchtle, B. (2004). "Influence of physical activity on well-being and psychiatric disorders". Sport Medicine, 93 (35), 1403-11.
 Laperrier, A., Ironson, G., Antoni, M. H., Schneiderman, N., & Fletcher, A. (1994). "Exercise psychoneuroses Immunology", medicine and science in sports and exercise (inhianapolis), 10 (4) 255 – 263.
Leo,Jonathan; Lacasse, Jeffrey R. (2007). "The Media and the "The Media and the Chemical Imbalance Theory of Depression". Society, 45 (1): 35.
Louise, S. F., Harry, P., Elizabeth, A. O., Jo, A. D., Berandette, A. M., & Nerissa, J. P. (2008). "An examination of potential mechanisms for exercise as a treatment for depression: A pilot study". Mental Health and Physical Activity, 1 (2) 69-73.
Martinsen, E. (2000). "Physical Activity for Mental Health" tidssk nor leageforen, 120 (25) 3054– 6.
Mattias, J., Peter, H., & John, J. (2008). "Acute Effects of gigon Exercise on Mood and Anxiety". International Journal of Stress Management, 15 (2). 199-207.
Meyer, T., & Broocks, A. (2000). "Therapeutic impact of exercise on psychiatric diseases: guidelines for exersice testing and prescription". Sport Medicine, 30 (4) 269-79.
Morris, M., Steinberg, H., Sykes, E. A., & Salmon, P. (1990). Effects of temporary withdrawal from regular running. J Psychosomatic Res 33, 47–61.
Motl, R. W., Birnbaum, A. S., Kubik, M. Y., & Dishman, R. K. (2004). Naturally occurring changes in physical activity are inversely related to depressive symptoms during early adolescence. Psychoses Med, 66, 336–342.
Paffenbarger, R. S., Lee, I. M., & Leung, R. (1994). Physical activity and personal characteristics associated with depression and suicide in American college men. Acta Psychiatry Scan Supply, 377, 16–22.
Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). "Physical activity and mental current Concepts". Sport medicine, 29 (3), 167-180.
Pate, R. R., Pratt, M., Blair, S. N., & et al. (1995). Physical activity and public health: a recommendation from the centers for disease control and prevention and the American college of sports medicine. JAMA, 273, 402–407.
Ritavan, D., & Berg, E. E. (2004). "Does aerobic training lead to a more heart failure. European". Journal Heart Failare, 6 (1), 95-100
Robin, L. N., Helzer, J. E., Weissman, M. N., Orvaschel, H., Graenberg, E., Burke, J. D., & Regier, D. A. (1984). "Lifetime prevalence of specific psychiatric Disorders in three sites" Archives of General Psychiatry, 41 (7): 949-58.
Schildkraut J. J. (1965) the catecholamine hypothesis of affective disorders: A review of supporting evidence. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 7 (4): 524–533.
Stephens, T. (1988) .Physical activity and mental health in the United States and Canada: Evidence from four popular surveys. Prev Med 17, 35–47.
Steptoe, A., & Butler, N. (1996). Sports participation and emotional wellbeing in adolescents. Lancet, 347, 1789–1792.
Steptoe, A., Wardle, J., Filler, R. (1997). Leisure-time physical exercise: prevalence, attitudinal correlates, and behavioral correlates among young Europeans from 21 countries. Prev Med, 26, 845–854.
Strohle, A. (2009). "Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders". J Neural Transm, 116, 777–784.
Susan, M., Beth, J., & Patricia, M. (2008)."Feasibility and effects of a group-based resistance and aerobic exercise program for individuals with severe schizophrenia: A multidisciplinary approach". Mental Health and Physical Activity, 28 (1): 70-75.
Thirlaway, K., & Benton, D. (1992). Participation in physical activity and cardiovascular fitness has different effects on mental health and mood. J. Psychosomatic Res, 36, 657–665.
Thomas, M. (1999). "Long-term effect of aerobic exercise on psychological outcomes". Preventive Medicine, 28 (1), 75- 85.
Weyerer, S. (1992). Physical inactivity and depression in the community: evidence from the Upper Bavarian field study. Int J Sports Med, 13, 492–496.
Weissman, M. M., & Myers, J. K. (1978). "Affective disorders in a us urban community" The use of research diagnostic criteria in an epidemiological survey Archives of General Psychiatry, 35 (3), 1304- 11.
Wykoff, W. (1993). "The psychological effects of exercise on non-clinical population of women" a critical in mental health Binghamton. N.Y, 12 (3): 69-106.