نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناس

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (آشفته و پارانوئید) و افراد بهنجار می‌باشد. روش پژوهش حاضر علّی – مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (30 نفر پارانوئید و 30 نفر آشفته) و 30 نفر از افراد بهنجار که از لحاظ جنس، سن و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده بودند، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان، آزمون حافظه وکسلر، آزمون استروپ و پرسشنامه پردازش اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبیLSD استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سه گروه در بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان تفاوت معنی‌دار وجود دارد و افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در بازشناسی چهره‌ای هیجان نقص دارند. همچنین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید از نظر متغیر فوق بهتر از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی آشفته عمل کردند. علاوه بر این، بین سه گروه در سرعت پردازش، پردازش اطلاعات و حافظه کلامی و غیرکلامی تفاوت معنادار وجود داشت. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی از نوع آشفته از نظر متغیرهای پردازش اطلاعات، حافظه کلامی و غیرکلامی نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت پایین‌تری قرار داشتند، از لحاظ سرعت پردازش افراد بهنجار در وضعیت بالاتر نسبت به دو گروه دیگر قرار داشتند. نقص در بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران اسکیزوفرنی عمیق‌تر از افراد بهنجار می‌باشد، همچنین این نقایص در بیماران آشفته برجسته‌تر از بیماران پارانوئید می‌باشد. این نتیجه‌ها تلویحات مهمی برای پیگیری و درمان مبتلایان به اسکیزوفرنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Emotional Facial Expression from Recognition and Cognitive Processing in Schizophrenic and Normal People

نویسندگان [English]

  • M. Narimani 1
  • A. Ghasempour 2
  • A. Abolgasemi 3
  • Sh. Hasanzade 4

چکیده [English]

The aim of the current study is to compari emotional facial expressions from recognition and cognitive processing in schizophrenic and normal people. The research made use of causeal-comparative. The sample of this study inculeded 60 patients with schizophrenia (30 persons of paranoid and 30 persons of disorganized) and 30 normal persons. Sex, age and education were controlled for the study. For data collection the emotional facial expression recognition test, Wechsler memory test, Stroop test and information processing questionnaire were used.  To analyze the data multivariate analysis of variance (MANOVA) and LSD as post hoc test were used.  Results showed significant differences among the three groups in emotion facial expression from recognition and pepole with schizophernia demonstrated deficits in emotion facial expression from recognition. Also, people with paranoid schizophrenia performed better than the range of people with schizophrenia. Moreover, a significant difference was observed among the three groups in processing speed, information processing and verbal and non-verbal memory. People with schizophrenia of the disorganized type of variables of information processing, verbal and nonverbal memory were worse. In terms of processing speed, the normal people conditions were better than the other groups, but no significant differences between the two groups with schizophrenia in terms of these variables were observed. Defect in emotion facial expression from recognition and cognitive processing in schizophrenic patient waslower than normal persons. Also, these defects in disorganized patient were more prominent, in than paranoid patients. The results of this study have important implications for treatment and follow-up in schizophrenia.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • schizophrenia
  • Emotion facial expression from recognition
  • Cognitive processing
فارسی
اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ هوکسما، سوزان؛ اسمیت، ادوارد و بم، داربل (2003). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه حسن رفیعی و همکاران (1383). تهران، انتشارات ارجمند.
سادوک، بنیامین جیمز و سادوک، ویرجینیا (2007). خلاصه روانپزشکی جلد دوم. ترجمه فرزین رضاعی، (1387). تهران، انتشارات ارجمند.
قربانی، مریم؛ ملکپور، مختار، طاهرنشاطدوست، حمید و مولوی، حسین (1388). مقایسه نگهداری توجه در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید، آشفته و بهنجار. مجله روان شناسی بالینی، سال اول، شماره اول، 77-67.
قربانی، مریم؛ ملکپور، مختار؛ طاهرنشاطدوست، حمید؛ مولوی، حسین و کاظمی، حمید (1386). عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید و آشفته در مقایسه با افراد بهنجار. تازه‌های علوم شناختی، سال 9، شماره 4، 15-9.
کالات، جیمز (2003). روان شناسی فیزیولوژیک. ترجمه اسماعیل بیابانگرد، احمدعلی نوربالا و ابراهیم مداحی (1386). تهران، انتشارات دانشگاه شاهد.
مارنات، گری گراث (2003). راهنمای سنجش روانی جلد اول. ترجمه حسن پاشاشریفی و محمدرضا نیکخو (1386). تهران، انتشارات سخن.
 
لاتین
Aghevli, M. A., Blanchard, J. J., & Horan, W. P. (2003). The expression and experience of emotion in schizophrenia: a study of social interactions. Psychiatry Research, 119, 261-270.
Amato, T., Bation, R., Cochet, A., Jalenques, I., Galland, F., Baro, E.,& Brunelit, J. (2011).  A randomized, Controlled trial of cpmputer-assisted cognitive remediation for schizophreni. Schizophrenia Research, 125, 284-290.
Amminger, G., Schafer, M., Papageorgiou, K., Klier, C., Schlogelhofer, M., Mossaheb, N., Werneck-Rohrer, S., Nelson, B., & McGorr, P. (2011). Emotion Recognition in Individuals at Clinical High-Risk for Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 21, 1-10.
Becerril, K., & Barch, D. (2010). Ifluence of emotional processing on working mamory in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 22, 1-10.
Bechman, P., Reichenberg, A., Rice, P., Woolsey, M., Chaves, O., Martinez, D., Maples, N., Velligan, D., & Glahn, D. (2010). Deconstructing processing speed deficits in schizophrenia: Application of a parametric digit symbol coding test. Schizophrenia Research, 118, 6-11.
Brazo, P., Marie, R., Halbecq, I., Benali, K., & Segard, L. (2002). Cognitive patterns in subtypes of schizophrenia. Eur Psychiatry, 17, 155-162.
Brdbion, G., Amador, X., Smith, M. J., & Gorman, J. M. (1998). Memory impairment  and schizophrenia: the role of processing speed. Schizophrenia Research, 30, 31-39.
Carter, J., Bizzell, J., Kim, C., Bellion, C., Carpenter, K., Dichter, J., & Belger, J. (2010). Attention deficits in schizophrenia — Preliminary evidence of dissociable transient and sustained deficits. Schizophrenia Research, 122,104-112.
Dargham, A., Mawlawi, O., Lombardo, L., Gil, R., Martinez, D., Huang, Y., Hwang, D. Keilp, J., Kochan, L., Heertum, R., Gorman, J., & Laruelle, M. (2002). Prefrontal Dopamine D1 Receptors and Working Memory in Schizophrenia. The Journal of Neuroscience, 22 (9), 3708–3719.
Davis, P. J., & Gibson, M. G. (2002). Recognition  of  Posed and Genuine Facial Expressions of Emotion in Paranoid and Non-paranoid Schizophrenia. Journal of abnormal psychology, 109, 445-450.
Ekman, P., & Friesen, W. (1976). Photographs of Facial Affect Recognition Test. Consulting Psychologists Press, Palo Alto.
Fagerlund, B., Pagsberg, A., & Hemmingsen, R. P. (2006). Cognitive deficits and levels of IQ in adolescent onset Schizophrenia and other psychotic disorders. Schizophrenia Research, 85, 30-39.
Fakra, E., Salgado-Pineda, P., Delaveau, P., Hariri, A. R., & Blin, O. (2008). Neural bases of different cognitive strategies for facial affect processing in schizophrenia. Schizophrenia Research, 100, 191-205.
Hall, J., Harris, J. M., & Sprengelmeyer. (2004). Social cognition and face processing in schizophrenia.British Journal of Psychiatry, 185, 169–170.
Halligan, S., Clark, D., & Ehlers, A. (2002). Cognitive processing, memory, and the development of PTSD symptoms: two experimental analogue studies. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 73–89
Harris, J., Minassian, A., & Perry, W. (2007). Stability of attention deficits in schizophrenia. Schizophrenia Research, 91, 107-111.
Huang,  J., Chan, R., Gollan, J., Liu, W., Ma, Z., Li, Z. & Gong. Y. (2011). Perceptual bias patients with schizophrenia in morphed facial expression. Psyiatry Research, 185, 60-65.
Kee, K. S., Horan, W. P., Wynn, J. K., Mintz, J., & Green, M.F. (2006). Ananalysis of categorical perception of facial emotion in schizophrenia. Schizophrenia Research, 87, 228-237.
Keefe, R. S., Bilder, R. M., Harvey, P. D., Davis, S. M., & Palmer, B. W. (2006). Baseline neurocognitive deficits in the CATIE schizophrenia trial. Neuropsycho pharinacology, 31, 2033-2046.
Kohler, C. G. (2008). Dynamic evoked facial expressions of emotions in schizophrenia. Schizophrenia Research, 105, 30-39.
Kohler, C. G. (2008). Static posed and evoked facial expressions of emotions in schizophrenia. Schizophrenia Research, 105, 49-60.
Kohler, C. G. (2004). Differences in facial expressions of four universal emotions. Psychiatry Research, 128, 235-244.
Kosmidis, M. H., Bozikas, V. P., Giannakou, M., Anezoulaki, D., Fantie, B. D. & Karavatos, A. (2007). Impaired emotion perception in schizophrenia: a differential deficit. Psychiatry Research, 149, 279–284.
MacDonald, A. W., Carter, C. S., Kerns, J. G., Ursu, S., Barch, D. M.,Holmes, A. J., Stenger, V. A., & Cohen, J. D. (2005).  Specificity of prefrontal dysfunctionand context processing deficits to schizophrenia innever-medicated patients with first-episode psychosis. Am JPsychiatry, 162, 475–484.
Mendoza, R., Cabral-Calderin, Y., Dominguez, M., Garcia, A., Borrego, M., Caballero., Guerra., & Reyes. (2011). Impairment of emotional expression recognition in schizophrenia: A Cuban familial association study. Psychiatry Research, 185, 44-48.
Mitrushina, M., Boone, K., Razani, J., & Elia, L. (2005). Handbook normative datd for neuropsychological assessment. newyork Oxford: university press, Inc.
Morrens, M., Hulstijn, W., Matton, C., Madani, Y., Van Bouwel, L., Peuskens, J., & Sabbe, B. G. (2008). Delineating psychomotor slowing from reduced processing speed in schizophreni., Cognit, Neuropsychiatry, 13 (6), 457–471.
Ojeda, N., Peña, J., Sánchez, P., Elizagárate, E., & Ezcurra, J. (2008). Processing speed mediates the relationship between verbal memory, verbal fluency, and functional outcome in chronic schizophrenia. Schizophrenia Research, 101, 225-233.
Philips, K., Deldin, D., Voglmaier, M., & Rabbit, S. (2005). Emotional stroop performance disorganization in schizophrenia. Schizophrenia Research, 77, 141-149.
Phillips, M. L. (1999). A differential neural response to threatening and non-threatening negative facial expressions in paranoid and non-paranoid schizophrenics. Psychiatry Research: Neuroima Ging Section, 92, 11-31.
Pineda, P., Delaveau, P., Blin, O., & Nieoullon, A. (2005). Dopaminergic Contribution to the Regulation of Emotional Perception. Clin Neuropharmacol, 28, 228-328.
Ragland, J., Laird, A., Ranganath, Ch., Blumenfeld, R., Gonzales, S. & Glahn, D. (2009). Prefrontal Activation Deficits During Episodic Memory in Schizophrenia, Am J Psychiatry, 166, 863–874.
Rund, R., Egeland, J., Sunder, K., Asbjornsen, Hugdahl, LandrQ, Lund, Roness & Stordal (2004). Early visual information processing in schizophrenia compared to recurrent depression. Schizophrenia Research, 68, 111-118.
Segal, D. (1997). Structured interviewing and DSM classification, In S.M, Turnev & M. Hevson. Adult psychophatology and diagnosis. Newyork: john wiley & sons, Inc. 24-87.
Silver, H., Bilker, W., & Goodman, C. (2009). Impaired recognition of happy, sad and neutral expressionsins chizophrenia is emotion, but not valence, specific and context dependent. Psychiatry Research, 169, 101-106.
Skelley, S., Goldberg, T., Egan, M., Weinberger, D., & Gold, J. (2008). Verbal and visual memory: Characterizing the clinical and intermediate phenotype in schizophrenia. Schizophrenia Research, 105, 78–85.
Ueland, T., Øie, M., Landrø, N., & Rund, B. R. (2004). Cognitive functioning in adolescents with schizophrenia spectrum disorders. Psychiatry Research, 126, 229-239.
White, P., Joseph, V., Francis, S., & Liddle, P. (2010). Aberrant salience network (bilateral insula and anteripr cigulate cortex) connectivity during information processing in schizophrenia, Schizophrenia Research, 123, 105-115.
Xavier, J., & Snellenberg, V. (2009). Working memory and long-term memory deficits in schizophrenia: Is there a common substrate? Psychiatry Research: Neuroimaging, 174, 89–96.