نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی چمران اهواز (نویسنده مسئول دانشگاه شهید)

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت‌روان در بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) و افراد سالم مراجعه کننده به مطب‌های گوارش شهر اهواز است که در تابستان و پاییز 1388 اجرا شد. نمونه‌ی پژوهش حاضر 144 نفر، شامل 72 بیمار مبتلا به IBS و 72 فرد سالمی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل فرمAPS ،  TAS-20و GHQ در این تحقیق شرکت کردند. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری در سطح معنی‌داری 05/0 P<استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود که بیماران IBS از نظر این سه ویژگی با افراد سالم تفاوت معنی‌دار دارند، به طوری که افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم، کمال‌گراتر و الکسی‌تایمی کم‌تر بوده و از سلامت روان پایین‌تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Traits, Perfectionism, Alexithymia and Mental Health of Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Population in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • I. Davoudi 1
  • M. Fatahinia 2
  • Y. Zargar 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare perfectionism, alexithymia and mental health between patients with irritable bowel syndrome (IBS) and healthy population in Clients of Ahvaz clinics of digestive diseases. The participants consisted of 72 patients and 72 healthy individual selected from retinue of patients. All patients were clinically investigated by a gastroenterologist for IBS. Psychological variables were measured by the TAS-20, APS and GHQ Quesstionnaires. Differences between two groups were significant in Alexithymia, Perfectionism and mental health. Scores of Alexithymia, mean scores of Perfectionism and mental health problems were significantly higher in patients group than normal group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irritable bowel syndrome
  • alexithymia
  • perfectionism
  • Mental Health
فارسی
آقارخ‌میرآبادی، علی‌رضا (1384). بررسی نمره کاملگرایی بیماران با سندرم روده تحریکپذیر در مقایسه با گروه کنترل در مراجعهکنندگان به کلینیکهای خورشید و الزهرا (س) در پاییز 84. پایان نامه دوره دکترا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
افشاری، افروز (1387). بررسی صفات شخصیتی، سبکهای دلبستگی، رویدادهای استرسزا و جنسیت به عنوان پیشبینهای ناگویی خلقی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران.
امان‌الهی، عباس (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه‌ای روان‌شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
اویانگ، چانگ (2008). سندرم روده تحریکپذیر، در آنتونی فوسی و همکاران، اصول طب داخلی هاریسون، ترجمه خسرو سبحانیان و محسن ارجمند (1387). تهران: انتشارات ارجمند.
بساک‌نژاد، سودابه (1385). بررسی روابط ساده و چندگانه عزتنفس،کمالگرایی، خودابرازی دفاعی،ترس از موفقیت و ارزیابی منفی با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
خوش‌کنش، ابوالقاسم (1386). بررسی روابط ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی، شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط این متغیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف و مایر، جان (2003). هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه اصغر نوری امام زاده‌ای و حبیب الله نصیری (1384). اصفهان: نشر نوشته.
علوی، موسی و محمودی، اعظم (1386). نظریه‌های موجود در رابطه با سبب‌شناسی اختلالات روان تنی. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، سال پنجم، شماره 2، ص 21.
مروج، سیده فائزه (1388). بررسی تأثیر آموزههای مذهبی مبتنی بر انتظار فرج بر سلامت روان، شادمانی و امید دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمودی، سوسن، پورشمس، اکرم، ملک‌زاده رضا و اکبری، محمدرضا (1382). فراوانی نسبی IBS و رفلکس معده به مری در دانشجویان ورودی سال 1380 دانشگاه تهران، سال هشتم، شماره 4، ص 159-162.
میناکاری، محمود، زالی، محمدرضا، میناکاری، محمد، حیدری، محمود و عرب‌علیدوستی، فاطمه (1385). بررسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت در مبتلایان به نشانگان روده تحریک پذیر، مجله روانشناسی معاصر، سال اول، شماره 2، ص 13-22.
نجاریان، بهمن، عطاری، یوسفعلی و زرگر، یداله (1378). ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال‌گرایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال پنجم، شماره‌های 3 و4، ص43 - 58.
ولمن، بنجامین بی (1988). اختلالات روان تنی. ترجمه بهمن نجاریان، محسن دهقانی و بهرام دباغ (1375). تهران: انتشارات رشد.
ویزشفر، فاطمه (1386). اثر مسائل روانی بر اختلالات دستگاه گوارشی، نشریه تحقیقات علوم رفتاری، سال پنجم، شماره 2، ص 73-73.
 
لاتین
Alpers, D. H. (2008).  Multidimensionality of symptom complexes in irritable bowel syndrome and other functional gastrointestinal disorders. Journal of Psychosomatic Research, 64, 567–572.
Awad, R. A. (2008). A perspective on characteristics of IBS in a Mexican population. Retrieved May 12, 2008, from 76س5 mindbodydigestive. Com/Global perspectives on IBS. Htm.
Berardis, D. D., Carano, A., Gambi, F., & et al. (2007). Alexithymia and its relationships with body checking and body image in a non-clinical female
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Toronto Alexithymia scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101, 209-220
Deary, V., Chalder, T., & Sharpe, M. (2007).The cognitive behavioral model of medically unexplained symptoms: A theoretical and empirical Review. Clinical Psychology Review, 27 (7), 781-797.
De Gucht, V., Fischler, B., & Heiser, W. (2004). Neuroticism, alexithymia, negative affect, and positive affect as determinants of medically unexplained symptoms. Personality and Individual Differences. 36 (7), 1655-1667.
De Gucht, V., Fischler, B., & Heiser, W. (2003). Job stress, personality, and psychological distress as determinants of somatization and functional somatic syndromes in a population of nurses. Stress and Health, 19, 195-204.
De Gucht, V., & Heiser, W. (2003). Alexithymia and somatization: Aquantitaive review of the literature. Journal of Psychosomatic Research, 54, 425-434.
Drossman, D. A., Leserman, J., Li, Zh., Keefe, F., Hu, Y. J. B., & Toomey, T. C. (2000). Effects of Coping on Health Outcome Among Women With Gastrointestinal Disorders. Psychosomatic Medicine, 62, 309-317.
Farnam, A., Somi, M. H., Sarami, F., & Farhang, S. (2008). Five personality dimensions in patients with irritable bowel syndrome.  Neuropsychiatr Dis Treat, 4(5), 959–962.
Forbes, A. L., & Hunter, J. O. (2007). Irritable bowel syndrome. Medicine, 35 (5), 267-271
Gersona, M. J., Gersonb, C. D., Awadc, R. A., Danceyd, Ch., & et al. (2006). An international study of irritable bowel syndrome: Family relationships and mind-body attributions. Social Science & Medicine, 62 (11), 112-124.
Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scale version of the general health questionnaire. Psychological Medicine, 9, 139-145.
Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
Hazlett-Stevens, H., Craske, M., Mayer, E., Chang, I., & Naliboff, B. (2003). Prevalence of irritable bowel syndrome among university students: The role of worry, neuroticism, anxiety sensitivity and visceral anxiety. Journal of Psychosomatic Research, 55 (6), 501-505.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression.  Journal of Abnormal Psychology, 100 (1), 98-101.
Kooiman, C. G. (1998). The status of alexithymia as a risk factor in medically unexplained physical symptoms. Comprehensive Psychiatry, 39 (3), 152-159.
Lackner, J. M., & Gurtman, M. B. (2005). Patterns of interpersonal problems in irritable bowel syndrome patients a circumplex analysis. Journal of Psychosomatic Research, 58 (6), 523-532.
Martini Jorgensen, M., Zachariae, R., Skytthe, A., & kyvik, K. (2007). Geneticand Enviromental factor in Alexithymia: A population-Based Study of 8785 Danish Twin Pairs, Psychother Psychosom, 76, 369-375.
Moss-Morriss, R. (2007). Bowel disorder linked to perfectionism. Journal Gut, 217-219.
Muriguchi, Y., Maeda., Igarashi, T., Ishikawa, T., Shoji, M., Kubo, Ch., & Komaki, G. (2007). Age and gender effect on alexithymia in large Japanease community and clinical samples: A cross-validation study of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20).bio Psycho Social Medicine, 1-7.
Nicholl, B. I., Halder, S. L., Macfarlane, G. J., & et al. (2008). Psychosocial risk markers for new onset irritable bowel syndrome results of a large prospective population-based study. Pain, 137 (1), 147-155.
Osterberg, E., Blomquist, L., Krakau,I.,Weinryb, R. M., & et al. (2000). A population study on irritable bowel syndrome and mental health. Scand J Gastroenterol, 35, 264-268.
Porcelli, P., & Todarello, O. (2007). Psychological factors affecting Functional Gastrointestinal Disorders.Adv Psychosom Med, 28, 34-56.
Porcelli, P., Bagby, R. M., Taylor, G. J., De Carne, M., Leandro., & Todarello, O. (2003). Alexithymia as predictor of treatment outcome in patients with FGID. Psychosomatic Medicine, 65, 911-918.
Porclli, P., Taylor, G. J., Bagby, R. M., & De Carne, M. (1999). Alexithymia and Functional Gastrointestinal Disorders. Acomparision with inflammatory bowel disease. Psychother Psychosom, 68, 263-69.
Priti, A. (1998). Alexithymia in irritable bowel syndrome. Indian J Psychiatry, 40 (1), 79-83 3.
Ryan, W. A., Kelly, M. G., & Fielding, J. F. (1984). The normal personality profile of irritable bowel syndrome patients. Irish Journal of Medical Science, 153 (4), 127 -129.

Speranza,M.,Corcos, M., Guilbaud, O., Loas, G., & Jeammet, PH. (2005). Alexithymia, Personality, and Psychopathology. Am J Psychiatry, 162, 1029-1030.

Stanley, J., Stuart, A. D., Pretorius, H. G. (1999). Irritable bowel syndrome: Personality and healthy behavior: A biopsychosocial approach. Health SA Gesondheid, 4 (1), 10-18.
Sumi, K., & Kanda, K. (2002). Relationship between neurotic perfectionism, depression, anxiety, and psychosomatic symptoms: a prospective study among Japanese men. Personality and Individual Differences, 32 (5), 817-826.
Tanum, L., & Malt, U. F. (2001). Personality and physical symptoms in nonpsychiatric patients with functional gastrointestinal disorder. Journal of Psychosomatic Research, 50, 139-146.
Taryn, N., Brend, A. B., Toner, N., & Stuckless. (1998). Features of eating disorders in patients with irritable bowel syndrome. Journal of Psychosomatic Research, 45, 171-178.
Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1997). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambrige: Cambrige University press.
Toner, B. B. (1994). Cognitive-behavioral treatment of functional somatic syndromes: integrating gender issues. Cogn Behav Pract, 1, 157-178.
Tosic-Golubovic, S., Nagorini, A., Miljkovic, S., Nikolic- Popovic, J., & Zikic, O. (2005). Psychosocial factors in irritable bowel syndrome. Actafac. Med. Naiss, 22 (3), 121-126.
Weinryb, R. M., Osterberg, E., Blomquist, L., Hultcrantz, R., Krakau, I., & Asberg, M. (2003). Psychological factors in irritable bowel syndrome: A population-based study of patients, non-patients and Controls. Scandinavian Journal ofGastroenterology, 38, 503-510.