نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی میان موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارگران پالایشگاه بیدبلند می‌باشد. تعداد 251 نفر از کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های موانع سازمانی براون و میچل (1978) و رفتارهای نابارور شغلی(رابینسون و بنت، 2000) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه، همبستگی بنیادی و ساده تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه‌های حاصل از تحلیل‌های همبستگی ساده، چندگانه و تحلیل همبستگی بنیادی نشان دادند که روابط مثبت معنی‌داری بین حیطه‌های موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی و ابعاد آن وجود دارد. به بیان دیگر، 44 درصد از واریانس رفتارهای نابارور فردی و سازمانی توسط ابعاد موانع سازمانی قابل تبیین است. از میان این موانع، متغیرهای مربوط به فقدان اطلاعات کاری، همکاران، الزامات نقش و زمانبندی کاری، نقش بیشتری در پیش‌بینی رفتارهای نابارور شغلی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Constraints and Counterproductive Work Behaviors among the Employees of Bid Boland Refinery Gas Company

نویسندگان [English]

  • A. Naami 1
  • K. Beshlideh 2
  • A. Farhadzadeh 3

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between organizational constraints with counterproductive work behaviors among employees of Bid Boland Refinery Gas company. Participants were 251 employees who were selected by stratified sampling method and responded to organizational constraints and counterproductive work behaviors questionnaires. The results indicated that there were significant positive relationships between organizational constraints and counterproductive work behaviors and its facets. More over organizational constraints accounted for 44 percent of counter productive work behavior variance. four facets of organizational constraints including, lack of access to work information, co-workers, role demands and work timing played a greater role in prediction of variance of counterproductive work behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational obstacles
  • Counterproductive work behaviors
فارسی
اوشال، سیروس و نعامی، عبدالزهرا (1386). بررسی رابطه بین موانع سازمانی با جو سازمانی نوآورانه در کارکنان یکی ازکارخانه‌های استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی.
شکرکن، حسین؛ ارشدی، نسرین؛ شهنی‌ییلاق، منیجه و حقیقی، جمال (1387). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – منطقه اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 1، صفحات 32-1.
نعامی، عبدالزهرا، زرگر، یداله (1387). شناسایی فشارزاهای شغلی و بررسی رابطه این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان شرکت گاز استان خوزستان، فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره 4، شماره 1، صفحات 30-
هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل؛ شکرکن، حسین؛ نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی‌ییلاق و حقیقی، جمال (1387). بررسی روابط ساده، چندگانه و تعاملی متغیرهای مهم محیطی، نگرشی، شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، دوره سوم، سال پانزدهم، شماره 1، صفحات80-53.
 
لاتین
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and HumanDecision Processes, 50, 179-211.
Bennett, R. J. & Robinson, S. L. (2000). ‘‘Development of a measure of workplace deviance’’, Journal ofApplied Psychology, 85 (3), 349.
Chen, P. Y., & Spector, P. E. (1992).  Relationship of work stressors with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65, 177-184.
Freedman, S. M., & Phillips, J. S. (1985). The effects of situational performance constraints on intrinsic motivation and task satisfaction: The role of perceived competence and self-determination. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 397-416.
Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (2001). Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Journal of Vocational Behavior, 59, 221,-309.
Goodman, P. S. (1986). The impact of task and technology on group performance. In P.S Goodman and Associates (Eds), Designing effective work groups, San Francisco: Jossey Bass, 120-167.
Griffeth, R. W., Hom, P. W., Gaertner, S. (2000). A met a-analysis of antecedents and correlates of employee turnover. Journal of Mangment, 26, 463-488.
Hollinger, R. C., & Clark, J. P. (1982).  Formal and informal social controls of employee deviance, Sociological Quarterly, 23, 333–343.
Hollinger, R., & Clark, J. P. (1983). Deterrence in the workplace: Perceived certainty, perceived severity, and employee theft. Social Forces, 62, 398–418.
Hollinger, R., & Clark, J. P. (1983). Theft by employees. Lexington Books, Lexington, MA.
Jex, S. M., & Gudanowski, D. M. (1992). Efficacy beliefs and work stress. Journal of Organizational Behavior, 13, 509-517.
Klein, H., & Kim, J. S. (1998). A field study of the influence of situational constraints, leader-member exchange. And goal commitment on performance. Academy of Management Journal, 41, 88-95.
Lehman, W. E., & Simpson, D. D. (1992). Employee substance use and on-the-job behaviors. Journal of Applied Psychology, 77, 309– 321.
Marcus B., & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. Journal of Applied Psychology, 89, 647-660.
Moorman, R. H. (1993). The influence of cognitive and affective based job satisfaction measure on the relationship between satisfaction and organizational citizenship behavior. Human Relations. 46, 759-776.
O’Connor, E. J., Peters, L. H., & Segovis, J. C. (1983). Situational constraints, taskrelevant abilities, and experienced frustration. Personnel Selection and Training, 4, 178-187.
O’Connor, E. J., Peters, L. H., Rudolf, C. J., & Pooyan, A. (1982). Situational constraints and employee affective reactions: A partial field replication. Group & Organizational Studies, 7, 418-428.
O’Connor, E. J., Peters, L. H., Pooyan, A., Weekley, J., Frank, B., & Erenkrantz, B. (1984). Situational constraint effects on performance, affective reactions, and turnover: A field replication and extension. Journal of Applied Psychology, 69, 663-672.
Peters, L. H., Chassie, M. B., Lindholm, H. R., O’Connor, E. J., & Kline, C. R. (1982). The joint influence of situational constraints and goal setting on performance and affective outcomes. Journal of Management, 8, 7-20.
Peters, L. H., & O’Connor, E. J. (1980). Situational constraints and work outcomes: The influences of a frequently overlooked construct. Academy of Management Review, 5, 391-397.
Peters, L. H., O’Connor, E. J., & Rudolf, C. J. (1980). The behavioral and affective consequences of performance-relevant situational variables. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 79-96.
Peters, L. H., O’Connor, E. J., & Eulberg, J. R. (1985). Situational constraints: Sources, consequences, and future considerations. In Research in Personnel and Human Resources Management, 3, (79-114). Greenwich, CT: JAI Press.
Peters, L. H., O’Connor, E. J., Eulberg, J. R., & Watson, T. W. (1988). An examination of situational constraints in air force work settings. Human Performance, 1, 133- 144.
Phillips, J. S., & Freedman, S. M. (1984). Situational performance and constraints and task characteristics: Their relationship to motivation and satisfaction. Journal of Management, 10, 321-331.
Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global rating of job performance. Journal of Applied Psychology, 87, 66-80.
Schneider, B. (1978). Person-situation selection: A review of some ability-situation interaction research. Personnel Psychology, 31, 281-297.
Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, P. J. (1983). Organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Spector, P. E. (1978). Organizational frustration: A model and review of the literature. Personnel Psychology, 31, 815-829.
Spector, P. E. (2004). Industrial and Organizational Psychology. John Wiley& Sons, INC.
Steel, R. P., & Mento, A. J. (1989). Situational constraints within air force task environments. Military Psychology, 1, 57-71.
Steel, R. P., & Mento, A. J. (1986). Impact of situational constraints on subjective and objective criteria of managerial job performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 37, 254-265.
VanDyne, L., & Graham, J. W. (1994). Organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 74, 656-701.