نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 دانشیار دانشگاه شاهد

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه به مدت 2 ساعت) و اعضای گروه کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. آزمودنی‌های هر دو گروه، یک بار پیش از آغاز دوره و بار دیگر در پایان دوره (حدوداً 2 ماه بعد)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس نتایج حاصل از تفاضل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مربوط به دو گروه توسط مدل‌های آماری با هم مقایسه شدند. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان داد که درمان شناختی- رفتاری باعث کاهش عواطف منفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Treatment of Pain on Reduction of Negative Emotions and Pain Severity in Patients with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • R. Shahni 1
  • M.R. Shairi 2
  • M.A. Asghari Moghaddam 3
  • M. Naseri 2
  • M. Delavari 4

چکیده [English]

This Study was done to determine the efficacy of cognitive-behavioral treatment in reduction of negative emotions and pain severity in patients with chronic pain. After selecting 12 eligible people for the test, the subjects were divided randomly in two groups, cognitive-behavioral pain therapy group and the other control group (6 persons per each group). The cognitive-behavioral therapy group received the treatment for 8 sessions (a session per week, for 2 hours), and the control group was put in waiting list for treatment. The subjects in the two groups have completed the relevant questionnaires twice, once before the treatment and again at the end of treatment (approximately 2 months later). Then, the difference between pre-test and post-test of the two groups was compared. The results showed, in general, that in comparison to the control group, cognitive-behavioral therapy led to reduction of negative emotions in experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic pain
  • Cognitive-Behavioral Therapy of Pain
  • Depression
  • Anxiety
  • stress
فارسی
اصغری مقدم، محمدعلی (1383). میزان­های شیوع درد مزمن مستمر و عود کننده در میان کارکنان یک واحد صنعتی بزرگ در تهران و بررسی تاثیر درد بر زندگی روزانه و فعالیت اجتماعی آنها. مجله دانشور رفتار. شماره ۴، صص ۱-۱۴.
اصغری مقدم، محمدعلی (1386). دیدگاه زیستی-روانی-اجتماعی درد. مجله بازتاب دانش. شماره 3، صص 41-30.
اصغری مقدم، محمدعلی و جولائیها، سکینه (1387). بررسی نقش خشم و ادراک خطا در سازگاری با درد مزمن. مجله روانشناسی. شماره 47، صص 332-314.
اصغری مقدم، محمدعلی؛ ساعد، فواد؛ دیباج نیا، پروین و زنگنه، جعفر (زیر چاپ). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس­های افسردگی، اضطراب و استرس در میان یک جمعیت غیربالینی. مجله دانشور رفتار.
اصغری مقدم، محمدعلی و گلک، ناصر (1384). نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن. مجله دانشور رفتار. شماره 10، صص 22-1.
اصغری مقدم، محمدعلی و گلک، ناصر (1387). بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه چند وجهی درد در میان جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن. مجله روانشناسی. شماره 45، صص 71-50.
باقرزاده، حمید (1377). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر بدخیم (مطالعه تک موردی). پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی.
پشت­مشهدی، مرجان؛ یکه یزدان دوست، رخساره و اصغرنژاد، فرید (1382). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کمال­گرایی، تأیید طلبی و علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال درد. مجله اندیشه و رفتار، شماره 9، صص 32-22.
پولادی­ریشهری، ا...کرم؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز (1380). بررسی اثربخشی روش­های درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در بهبود کمردرد مزمن در دبیران مرد دبیرستان­های شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 1 و 2، صص 72-49.
علی­بیگی، ندا؛ نورگستر، سپیده؛ بیداری، علی؛ صادقی، شهرام و شاه­قلی، لیلی (1387). وضعیت سلامت­روانی و عوارض روان­شناختی درد در کارگران دارای کمردرد مزمن در یک کارخانه صنعتی. فصلنامه پایش. شماره 2، صص 252-247.
فدایی، خدیجه (1380). بررسی اثربخشی مداخله روانی- آموزشی بر کاهش درد پس از عمل جراحی قلب. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی.
گچل، رابرت و ترک، دنیس (1947). روانشناسی درد. ترجمه­ی اصغری­مقدم، محمدعلی؛ نجاریان، بهمن؛ محمدی، محسن و دهقان، محسن (1381). تهران: انتشارات رشد.
ناصری، محسن (1383). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی، شدت درد ادراک شده و ناتوانی حاصل از درد در مبتلایان به آرترئیت روماتوئید. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety and Stress scales in clinical groups and community sample. Psychological Assessment, 10, 179-181.
Asghari, A., & Nicholas, M. K. (2001). Pain Self Efficacy Beliefs and Pain Behaviour: A Prospective Study. Pain, 94, 85-100.
Asghari, A., & Nicholas, M. K. (2009). An investigation of pain self-efficacy beliefs in iranian chronic pain patients: a preliminary validation of a translated english-language scale. Pain Medicine, 10, 619-632.
Brown, T. A., Chorpita, B. E., Korotitsch, W., & Barlow, D. H. (1997). Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behaviour Research and Therapy, 35, 79-89.
Chung, M. C., Berger, Z., Jones, R., & Rudd, H. (2006). Posttraumatic stress disorder and general health problems following myocardial infarction among older patients. International Journal of Geriatric Psychiatry, 5.
Clark, L. A., & Watson, D. (1990). Theoretical and empirical issues of in differentiating depression from anxiety. Advances in mood disorders (Vol. 1). Psychosocial aspects of depression.
Flor, H., Turk, D. C., & Birbaumer, N. (1992). Assessment of stress-related psychophysiological responses in chronic pain patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35, 354-364.
Guzman, J., Esmail, R., Karjalainen, K., & et al. (2001). Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain. Systematic Review, 322, 1511-1516.
Keefe, F. J., & et al. (1990). Pain coping skills training in the management of osteoarthritic knee pain: a comparative study. Behavior Therapy, 21.
Kerns, R. D., Rosenberg, R., & Jacob, M. C. (1985). Anger expression and chronic pain. J. Behav. Med, 17, 57-67.
Kerns, R. D., & Haythornthwaite, J. A. (1998). Depression among chronic pain patients: cognitive-behavioral analysis and effect on rehabilitation outcome. J Consult Clin Psychol, 56, 870-876.
Kevin, N., & et al. (2008). A comparison of the relationship between depression, perceived disability, and physical performance in persons with chronic pain. European Journal of Pain, 12, 757-764.
Leibing, E., & et al. (1999). Cognitive-behavioral treatment in unselected chronic pain outpatients. Pain, 15, 58-66.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behavior Research and Therapy, 33, 335-343.
Magora, A., & Schwartz, A. (1990). Relation between the low back pain syndrome and X-ray findings. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 12, 9-15.
Main, C., Sullivan, M., & Watson, P. (2008). Pain Management: Practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and accupational settings.
McCracken, L. M., & et al. (2002). Multimethod assessment of treatment process in chronic low back pain: comparison of reported pain-related anxiety with directly measured physical capacity. Behaviour Research and Therapy, 40, 585-594.
Morley, S., & et al. (1999). Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive-behavior therapy and behavior therapy for chronic pain in adults. Pain, 80, 1-13.
Nicholas, M. K. (2007). The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account. Eur Journal Pain, 11, 153-16.
Nicholas, M. K., Molloy, A., Tonkin, L., & Beeston, L. (2006). Manage Your Pain: Practical and Positive Ways of Adapting to Chronic Pain. Sydney: ABC Books.
Parker, J. C., & et al. (1995). Effects of stress management on clinical outcomes in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, 38, 1807-1816.
Parsons, T. (1995). Definitions of health and illness in the light of American values and social structure. In E. G. Jaco (Ed.), Patients, physicians, and illness. New York: Free Press, 3-29.
Pincus, T., & Williams, A. (1999). Models and measurements of depression in chronic pain. Journal of Psychosomatic Research, 47 (3), 211-219.
Sebro, B., & et al. (1993). Spontaneous use of active & passive coping stratrgies for pain in patients with R. A. Rheumatizam. 40, 1-4.
Tatrow, K., & Montgomery, G. (2006). Cognitive Behavioral Therapy Techniques for distress and pain in breast cancer patients: A meta-analysis. Journal of Bahavioral Medicine, 29, 34-45.
Taylor, E. R., Creed, F., & Hughes, D. (1997). Relation between psychiatric disorder and abnormal illness behavior in patients undergoing operations for Cervical Discectomy. Serial Online.
Taylor, R., Lovibond, P. F., Nicholas, M. K., Cayley, C., & Wilson, P. H. (2005). The utility of somatic items in the assessment of depression in chronic pain patients: a comparison of the Zung Self-rating Depression Scale (SDS) and the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in chronic pain, clinical and community samples. Clinical Journal of Pain, 21, 91-100.
Turk, D. C., Okifuji, A., Sinclair, JD., & Stan, TW. (1996). Pain, disability and physical functioning in subgroups of fibromyalgia patients. Journal of Rheumatology, 23, 1255-1262.
Turk, D. C., & Okifuji, A. (2002). Psychological Factors in Chronic Pain: Evolution and Revolution. Journal Consult Clinical Psychology, 70 (3), 678-690.
Waddell, G., & Main, C. J. (1985). Assessment of severity in low back disorders. Spine, 9, 204-208.
Worz, R. (2003). Pain in Depression-Depression in Pain. Pain Clinical Updates, 5, 1-4.
Young, L. D. (1992). Psychological factors in R. A. J Consult Clin Psychol, 4, 619-627.