نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 مربی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه تحقیق شامل 350 نفر از دانشجویان پسر بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون شخصیتی نئو (NEO) و پرسشنامه‌ی انگیزه پیشرفت هرمانز (AMQ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافقی بودن و وجدانی بودن با انگیزه‌ی پیشرفت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان نژندخویی با انگیزه‌ی پیشرفت رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌ی پیشرفت همبستگی چندگانه وجود دارد و ویژگی شخصیتی وجدانی بودن بهترین پیش‌بینی کننده‌ی مثبت انگیزه پیشرفت و ویژگی شخصیتی روان‌نژندخویی پیش‌بینی کننده‌ی منفی انگیزه‌ی پیشرفت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traits in Predicting College Students' Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • H. Zarea 1
  • R. Mohammadzadeh 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship of personality traits with students achievement motivation. To this end, 350 students were selected by multi-stage random sampling method, and the research questionnaires, NEO Inventory and Achievement Motivation Questionnaire, were completed by them. The findings showed a significant positive relationship between personality traits of extraversion, openness to experience, agreeableness, of conscientiousness and achievement motivation. In addition, neuroticism was negatively correlated with achievement motivation. Regression analysis showed that there is a significant multiple correlations between personality traits and achievement motivation. Conscientiousness positively and neuroticism negatively predicted achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • achievement motivation
فارسی
برومند نسب، مسعود (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه دکترای روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جان مارشال ریو (1992). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران:  انتشارات نشر ویرایش (1382).
حقیقی، جمال. زارعی، اقبال. شکرکن، حسین و شهنی ییلاق، منیجه (1382). مقایسه نیازهای اساسی، خلاقیت، ویژگی­های شخصیتی و سلامت روان هنرمندان هر یک از رشته­های شعر و ادب، نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی با افراد غیر هنرمند در شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران. دوره سوم، سال یازدهم، شماره‌های (1 و 2).
روبینز (1993). روش یادگیری و مطالعه، ترجمه علی اکبر سیف(1376) : انتشارات دوران.
سیف، علی اکبر (1381). روان­شناسی پرورشی، روان­شناسی یادگیری و آموزش، چاپ سوم، انتشارات آگاه.
شکرکن، حسین (1382). انگیزه پیشرفت و رابطه آن با کار آفرینی، مقاله ارائه شده در سمینار پیشایند­های مهم روان­شناسی در کارآفرینی، مرکز کاراد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شکرکن، حسین. برومند نسب، مسعود. نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیجه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال نهم، شماره­های (3 و 4)، 1-24.
فیست، جس. فیست، جی (2002). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1386). تهران، نشر روان.
گیج و برلاینر (1992). روانشناسی تربیتی. ترجمه غلامرضا خوئی‌نژاد، جواد طهوریان، حسین لطف‌آبادی، محمدتقی منشی طوسی و محمدنظری‌نژاد (1374). چاپ اول، مشهد: انتشارات فردوسی.
 
لاتین
Barry, R. A., Lakey, B., & Orehek, E. (2007). Links among attachment dimensions, affect, the self, and perceived support for broadly generalized attachment styles and specific bonds. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 340-353.
Bipp, T., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2008). Personality and achievement motivation: Relationship among Big Five domain and facet scales, achievementgoals, and intelligence. Journal of Personality and Individual Differences 44, 1454–1464.
Busato, Vittorio. V., Prins, Frans. J., Elshot, Jan. J., & Hamaker Christiaan. (1999). The relation  between learning style, the big five personality traits and achievement motivation in higher education. Journal of Personality and Individual Differences, 26, 129-140.
Busato, Vittorio. V., Prins, Frans. J., Elshot, Jan. J., & Hamaker Christiaan. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology student in higher education. Journal of Personality and Individual Differences, 29, 1057-1068.
Chammorro- Premuzic, T., & Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: Evidence from two longitudinal university samples. Journalof Research in Personality, 37 (4), 319-338.
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2009). Mainly Openness: The relationship between the Big Five personality traits and learning approaches. Journal Learning and Individual Differences, 19 (4), 524-529.
Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., Dissou. G., & Heaven, P. (2005). Personality and preference for academic assessment: A study with Australian University students. Learning and Individual Differences, 15 (4), 247-256
Chowdhury, M. S., & Amin, M. N. (2006). Personality and students academic achievement: Interactive effects of conscientiousness and agreeableness on students performance in principles of Econimics. Social Behavior and Personality, 28, 433-449
Cooper, W. H. (1983). An achievement motivation homological network. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 841-861.
Costa, P. T., & Mc Care, R. R. (2002). Designed to measure five major dimensions or domains of normal adult personality. Psychological Assessment Resources. Inc.
Digman, J. M. (1990). Five robust trait dimensions: Development, stability and utility. Journal of Personality, 57, 195-214.
Dollinger, S. T., & Orf, L. A. (1991). Personality and performance in personality: Conscientiousness and openness. Journal of Research Personality, 57, 195-214.
Dorros, S., Hanzal, A., & Segrina, Ch. (2008). The big five personality traits and perception of touch to intimate and nonintimate body region. Journal of Research in Personality, 42, 1067-1073.
Duff, A., Boyle, E., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2004). The relationship between personality, approach to learning and academic performance. Personality and Individual Differences, 14 (1), 47-64.
Fan, W., & Zang, L. (2009). Are achievement motivation and thinking styles related? A visit among Chinese university students. Journal Learning and Individual Difference, 19, 199-303.
Fortunato, J., & Furey, T. (2009). The Theory of Mind Time and the relationships between thinking perspective and the big five personality traits. Journal Personality and Individual Differences, 47 (4), 241-246.
Heaven, P. L. (1989). Attitudinal and personality correlates of achievement motivation among high school students. Journal of Personality and Individual Differences, 11, 705–710.
Hogan, J. (1989). Personality correlates of physical fitness. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 284-288.
Karabenick, S. A., & Yousseff, Z. I. (1968). Performance as a function of achievement level and perceived difficulty. Journal of Personality and Social Psychology, 10, 414-419.
Kemmelmeier, M., Denielson, C., & Bastten, J. (2005). What is in a grade? Academic success and political orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1386-1399.
Komarraju, M., & Karau, S. J. (2005). The relationship between the big five personality traits and academic motivation. . Journal of Personality and Individual Differences, 39, 557–567.
Komarraju, M., Karau, S. J., & Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting college students' academic motivation and achievement. Journal of Learning and Individual Differences, 19, 47–52.
Laidra, K., Pullmann, H., & Allik, J. (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Journal of Personality and Individual Differences, 42 (3), 441-451.
Liao, H., Chuang, A., & Joshi, A. (2008). Perceived deep-level dissimilarity: Personality antecedents and impact on overall job attitude, helping, work withdrawal, and turnover. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 106 (2), 106-124.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision NEO Five Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 578-596.
Melissa, C., Sampo, C., & Paunonen, V. (2007). Big five personality predictors of post secondary academic performance. Journal of Personality and Individual Differences, 43, 437- 448.
Petska, K. S. (2006). Using personality variables to predict academic success in personalized system of instruction. Retrieved November 14, 2007 from http://digitalcommons.unl.edu