نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 120 نفر(60 دختر و 60 پسر) از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ- 30)، پذیرش اجتماعی کروان و مارلو و مقیاس آمادگی به اعتیاد (APS) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی و مقیاس‌های (آن به جزء خرده مقیاس باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار) و پذیرش اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت که بین بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Meta-Cognitive Beliefs and Social Acceptance with the Preparation for Drug Addiction in University Students

نویسنده [English]

  • J. Karmi

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between meta-cognitive beliefs and social acceptance versus preparation for drug addiction among the students of Razi University of Kermanshah. The sample composed of 120 (60 females and 60 males) students of Social Sciences Department of Razi University who were selected using a stratified random method. The data consisted of Meta-Cognitive Beliefs Questionnaire (MCQ-30), Kervan and Marlow Social Acceptance and Addiction Preparation Scale (APS).  The study was correlational, and data analysis Pearson correlation coefficient and multiple regression was used. The findings indicated that there are a negative and significant relationships between meta-cognitive beliefs and its factors (except the negative beliefs about uncontrollable thoughts) and social acceptance, and addiction preparation. It could be concluded that there are a relationships between meta-cognitive beliefs and social acceptance, and preparation for addiction in male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-cognitive beliefs
  • social acceptance
  • preparation for drug addiction
فارسی
ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ کیامرثی، آذر (1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمالگرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر. مجله تحقیقاتعلومرفتاری. (2) 5، 79-73.
حاجی‌حسینی، مهرداد و همکاران (1391). رابطة بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. مجله دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی. (3) 13، 74-65.
حسینی، علیرضا (1385). مقایسه و بررسی ویژگیهای شخصیتی سه گروه عادی، در معرض اعتیاد و معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
دباغی، پرویز (1386). اثربخشی پیشگیری از عود، بر پایه ذهن آگاهی در درمان وابستگی به مواد افیونی و سلامت روانی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال دوم، 44- 29.
زینالی، علی؛ وحدت، رقیه؛ حامدنیا، صفر (1386). بررسی زمینه‌های پیش اعتیادی معتادان و مقایسه آن با افراد سالم غیر معتاد. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه واحد خوراسگان، شماره 33، 168-149.
ساعد، امید و همکاران (1390). مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال پنجم، شماره 17. ص: 90-75.
سیف، علی‌اکبر (1387). اندازگیری، سنجش و ارزیابی آموزشی. ویرایش پنجم، تهران: نشر دوران.
عسکری، سعید؛ زکی‌یی، علی؛ علیخانی؛ مصطفی (1390). رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و پایگاه مهارگری با آمادگی برای اعتیاد در میان دانشجویان پسر. مجله علوم روانشناختی. دوره دهم، شماره 40، 498-485.
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین (2003). خلاصه روانپزشکی بالینی، جلد اول، ترجمه حسن رفیعی و همکاران. تهران: انتشارات ارجمند.
کوثری، مسعود (1382). آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر. فصلنامه علمی-پژوهشی سوءمصرف مواد. سال دوم، شماره 5.
گراهام، جان. (2007). راهنمای MMPI-2: ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی. ترجمه حمید یعقوبی و موسی کافی (1389). تهران: ارجمند.
گنجی، حمزه (1384). پرسشنامههای ارزشیابی شخصیت. تهران: انتشارات ارجمند.
لطف‌آبادی، ابراهیم (1385). روانشناسی رشد. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
نوابخش، مهرداد؛ مریم، ثابتی (1378). میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به اعتیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم اجتماعی. سال دوم، شماره 4.
 
لاتین
Agatsuma, S., & Hiroi, N. (2004). Genetic basis of Drug dependence and co morbid behavioral traits, Nihon shinkei Seishin, Jun; 24 (3), 137-45.
Franke, P., Neef, D., Weiffenbach, O., Gansicke, M., Haut zinger, M., & Maier, W. (2003). Psychiatric Co morbidity in risk groups of opioid addiction, Fortschr Neurol Psychiatr; Jan, 71 (1), 37-44.
Gorman, D. M. (2001). Developmental processes. In, Heather, n., T. J. Peters, T. J, & Stockwell, T. (Eds), International Handbook of Alcohol Dependence and Problems. Chic ester: Willy.
Marllatt, G. A., & Gorden, J. (1985). Relapse prevention. New York: Guilford.
Morrison, A. P., French, P., & Wells, A. (2007). "Met cognitive beliefs across the continuum of psychosis: Comparisons between patients with psychotic disorders, patients at ultra-high risk and non-patients". Behav Res Ther, 54 (9), 2241-2246.
Margoline, A., Beitel, M., Oliver, Z. S., & Avants, K. (2006). A controlled study of a spirituality focused intervention for increasing motivation for HIV prevention among drug users. Aids Education of Prevention.
Spada, M. M., Nikcevic,A. V., Moneta, Giovanni, B., & Wells, A. (2007). "Met cognition as a mediator of the relationship between emotion and smoking dependence", Addictive Behaviors, 32 (10), 2129-212.
Spada, M. M., Nikcevic, V. A., Giovanni, B., & Wells, A. (2007). Meta Cognition as a mediator of the relationship between emotion and smoking dependence. Addictive Behaviors, 32, 2120-2139.
Spada, M. M., Zandvoort, M., & Wells, A. (2007). Meta Cognitions in Problem drinkers, Cong Ther Res. 31, 709-716.
Toneatto, T. (1997). Metacogntion and substance use. Addictive Behaviors, 24 (2), 167-174.
Wells, A. (2005). "The Met cognitive Model of GAD: Assessment of Meta-Worry and Relationship with DSM-IV Generalized" Journal Cognitive Therapy and Research, 29 (1), 121-107.
Wells A. (2000). Emotional disorders and met cognition: Innovative cognitive therapy. 1st ed. Chichester Wiley and Sons, 14-54.
Wells A. & Matthews, G. (1996). "Modeling cognition in emotional disorder: The S-REF model". Behav Res Ther, 34 (12-11), 881-888.
Wells, A. (2000). Emotional Disorder and Meta-cognition. Chic ester: Jones Willy & Sons.
Wells, A. (2009). Meta Cognitive Therapy for Anxiety and depression. The Guilford Press.