نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه این پژوهش 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای اتنخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از، پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی سیمپسون، خوشبینی شیر، کارور و بریج، حمایت اجتماعی فیلیپس، افسردگی بک، و رضایت از زندگی ریف، لی، اسکز و شموتی، استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با رضایت از زندگی و افسردگی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنی‌دار و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با رضایت از زندگی و افسردگی به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنی‌داری وجود دارد. بین سبک‌ دلبستگی ایمن با خوشبینی و حمایت اجتماعی نیز رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نقش میانجیگری متغیرهای خوشبینی و حمایت اجتماعی را تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Attachment Styles with Depression and Life Satisfaction with Mediating Role of Social Support and Optimism in Female Students of SCU

نویسندگان [English]

  • A. Nazari Chegani 1
  • N. Behroozi 2
  • S. E. Hashemi Sheykh Shabani 3
  • M. Mehrabizadeh Honarmand 4

چکیده [English]

The present study investigated the relationship of secure and insecure avoidant attachment styles with depression and life satisfaction with mediating role of optimism and social support among female undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The sample consisted of 300 employees who were selected randomly by multi-stage sampling method. In order to investigate Attachment Styles Inventory (AAI; Simpson, 1990), optimism (LOT-R; Scheier, Carver & Bridge, 1994), Social Support (PSSI; Phlips, 1986), Beck Depression Inventory (BDI; Beck, 1974) and Satisfaction with Life Scale (SWLS; Ryff, Lee, Essex & Schmutte, 1994). Results showed that secure attachment life style with satisfaction and depression has respectively significant negative relationship and positive relationship, and there is respectively significant positive relationship and negative relationship between insecure avoidant attachment style and life satisfaction and depression. There are significant positive relationships between secure attachment style and social support and optimism. Research also confirmed the mediating role of optimism and social support variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • optimism
  • social support
  • Life Satisfaction
  • Depression
فارسی
آقایی، اصغر؛ رئیسی دهکردی، راضیه و آتش‌پور، سیدحمید (1386). رابطه‌ خوش‌بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 33، 130-117.
بالتیر، گیلیان و تونی، هوپ (1991). درمان سرماخوردگی روانی افسردگی. ترجمه: کوشیار کریمی طارمی (1384). تهران: نشر نو اندیش.
بخشایی، نورمحمد؛ بیرشک، بهروز؛ عاطف وحید، محمدکاظم و بوالهری، جعفر (1382). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس‌زای زندگی با افسردگی. مجله اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره 2.
بویری، ایرج (1386). رابطه خوشبینی و سلامت روان و امید به زندگی در بین دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ایذه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
رضازاده، سیدمحمدرضا (1381)، رابطه‌های سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با همسازی زناشوئی در دانشجویان. رساله‌ی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
زکی، محمدعلی (1386). اعتباریابی مقیاس چند بُعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 1.
زنجانی طبسی، رضا (1383). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روان‌شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تهران.
شهاییان، آمنه و یوسفی، فریده (1386). رابطه‌ی بین خودشکوفایی، رضایت از زندگی و نیاز به شناخت در دانش‌آموزان با استعداد‌های درخشان. مجله پژوهشی در حیطه‌ کودکان استثنایی، سال هفتم، شماره 3.
عسگری، پرویز (1388). راهنمای آزمون‌های روانشناختی. اهواز: انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز.
نایبی‌نیا، انورسادات، سالاری، پروین و مدرس غزوی، مرتضی(1390). بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با تنش، اضطراب و افسردگی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 202-194.
نوری، نجیب الله و سقایی بی‌ریا، ناصر (1388). برسی روابطه بین خوشبینی سرشتی و خوشبینی از دیدگاه اسلام با رضایت مندی از زندگی. روانشناسی دین و اسلام، سال دوم شماره سوم، ص 29-68.
هادیان‌فرد، حبیب و مظفری، شهباز (1383). مروری بر شادمانی و همبسته‌های آن، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 41.
لاتین
Bandalos, S., & Finney, S. I. (2001). Item Parceling issues in structural equation modeling. In G. A. Marcoulides & R. E. Schumaker (eds.), New developments and techniques in structural equation modeling (pp. 269-215). Ny: Lawrence Erlbaum.
Bandolas, D. L. (2002). The effects of item parceling on goodness- of - fit and parameter estimate bias in structural equation modeling. Structural Equation Model in, 9, 75-102.
Beck, A. T., Steer, R, A., & Garbin, M.G. (1988). Psychometric properties of the Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77-100.
Beck, A. T., Weisman, A. W., Lester, D., & Trexler L. (1974). The assessment of pessimism: The openness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-865.
Boo, Jenelle N. (2010). The relationship between adult attachment and depression as mediated by social support, self-esteem, and optimism. Dissertation in Counseling Psychology: Cliniecal Psychology, Ball State University.
Coffman, D. L., & MacCallum, R. c. (2006). Using parcels to convert path analysis models into latent variable models. Multivariate Behaviral Research, 40 (2), 235-259.
Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2004). Working models of attachment shape perceptions of social support: Evidence from experimental andobservational studies. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 363- 383.
Erika Heard, BS; Keith, E. W., Christopher, L., Marino, A. B., & Bettina, M. B. (2011). Mediating effects of social support on the relationship among perceived stress, depression, and hypertension in African Americans. Journal of National Medical Association, 103 (2), 116-122.
Fei, J., & Berscheid, E. (1997). Perceived dependency, insecurity, and love in heterosexual relationships: The eternal triangle? Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of Minnesota.
Hinnen, Ch., Sanderman, R., & Sprngers, MA. G. (2009). Adult attachment as mediator between recollection of childhood and satisfaction with life. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16, 10–21.
Ho, M. Y., Cheung, F. M., & Cheung, S. F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences, 48, 658-663.
Kaplan, H., & Sadock, B. (2003). Comprehensive textbook of psychiatry. New York: Oxford, 847-560.
Karadems, E. C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism. Personality and Individual Differences, 40, 1281-1290.
Kennedy, J. H. (1999). Romantic attachment style and ego identity, attribution style, and family of origin in first-year college students. College Student Journal, 33 (2), 171-180.
Leary, M. R., & Hoyle, R. H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
Letuwyler, K. (1997). Depression double standard mastery of the mind. Scientific American Publition.
Miller, L. C., Berg, J., & Archer, R. L. (1993). Depression: individuals who elicit intimate self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 1234-1244.
Rubin, Z. (1970). Measurement of romantic love. Journal Personality and Social Psychology, 16:265-273.
Ryff, C. D., Lee, Y. H., Essex, M. J., & Schmutte, P. S. (1994). My children and me: Midlife evaluations of grown children and of self. Psychology and Aging, 9, 195-205.
Scheier, M. F., Carver, S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): Reevaluation of the orientation test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.
Shahyad, SH., Besharat, M. A., Asadi, M., ShirAlipour, A., & Miri, M. (2011). The relation of attachment and perceived social support with life satisfaction: Structural education model. Procardia Social and Behavioral Sciences, 15, 952–956.
Shorey, H. S., Snyder, C. R., Yang, X., & Lewin, M. R. (2003). The role of hope as mediator in recollected parenting, adult attachment, and mental health. Journal of Social and Clinical Psychology, 22 (6), 685-715. Among Croatian and American Youth. Personality and Individual Differences, 39, 155-166.
Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment style on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59 (5), 971-80.
Strassle, C. G., Mckee, E. A., & Plant, D. D. (1999). Optimism as an indicator of psychological health: Using psychological assessment wisely. Journal of Personality Assessment, 72 (2), 190-199.
Türküm, A. S. (2005). Do optimism, social networks richness, and submissive behaviors predict well-being? Study with a Turkish sample. Social Behavior and Personality, 33 (6), 619-628.
Turner-Cobb, J. M., Gore-Felton, Ch. G., Marouf, F., Koopman, Ch., Kim, P., Dennis Israelski, D., & Spiegel, D. (2002). Coping, social support, and attachment style as psychosocial correlates of adjustment in men and women with HIV/AIDS. Journal of Behavioral Medicine. 25 (4), 337-353.
Wei, M., Shaffer, P. A., Young, Sh. K., & Zakalik, R, A. (2005). Adult attachment, shame, depression, and loneliness: The mediation role of basic psychological needs satisfaction. Journal of Counseling Psychology, 52 (4), 591–601.
Yalcin, I. (2011). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. Int J Adv Counselling, 33, 79-87.
Zimmer, Z., & Chen, F-F. (2011). Social support and change in change in depression among older adult in Taiwan. Journal 0f Applied Gerontology, 1-19.