نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که ایدئولوژی برابری جنسیتی می‌تواند تأثیر مهمی بر کیفیت زناشویی افراد داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرها از جمله ادراک انصاف باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایدئوژی برابری جنسیتی از طریق ادراک انصاف بر هماهنگی و ناهماهنگی رابطه‌ی زناشویی زوجین انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 150 زوج بودند که از بین والدین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز، با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس‌های ایدئولوژی برابری جنسیتی(GIS)، پرسشنامه هماهنگی زناشویی (MHQ)، پرسشنامه ناهماهنگی زناشویی(MDQ) و سنجه ادراک انصاف (MEP) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و اثرات غیرمستقیم از طریق آزمون بوت استراپ انجام شد. مدل ارزیابی شده از شاخص‌های برازندگی خوبی برخوردار بود. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی زناشویی و ناهماهنگی زناشویی مردان و زنان به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Egalitarian Gender Ideology on Marital Harmony and Marital Discord by Mediating Perceptions of Equity (Fairness)

نویسندگان [English]

  • L. Jafarinegad 1
  • R. Khojasteh-Mehr 2
  • G. Rajabi 3

چکیده [English]

Several studies showed that egalitarian gender ideology can have a significant impact on the couple’s marital harmony and marital discord. This impact can be direct or indirect and can be in interaction with other significant psychological variables such as perception of equity. This study aimed to investigate the direct and indirect effects of egalitarian gender ideology on marital harmony and marital discord with the mediation of perception of equity. The subjects of the study were 150 couples (150 men and 150 women) whose children were studying in elementary schools of Ahvaz, selected according to multistage random sampling. The participants completed Measures of Marital Harmony (MHQ) and Marital Discord (MDQ), Gender Ideology (GIS) and Measure of Equity Perceived (MEP). Data were analyzed, using structural equation modeling (SEM) and also the indirect effects were tested by bootstrapping method. The results indicated that the proposed model did have good fit indices. The results also showed that the egalitarian gender ideology had an effect, both direct and indirect, on marital harmony and marital discord in men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egalitarian gender ideology
  • marital harmony
  • marital discord
  • perception of equity
فارسی
فرامرزی، سحر (1388). بررسی نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
لاتین
Ades, A. J. (2008). An examination of the narratives of men in power sharing marital relationships: A feminist perspective. The Thesis of PHD Philosophy. University of Maryland.
Affleck, M., Morgan, C. S., & Hayes, M. P. (1989). The influence of gender role attitude on life expections of college student. Youth & Society, 20, 307- 319.
Amato, P. R., Johnson, D. R., Booth, A. & Rogers, S. J. (2003). Continuity and Change in Marital Quality Between 1980 and 2000. Journal of Marriage and Family, 65, 1–22.
Aumer-Ryan, K., Hatfield, E., & Frey, R. (2007). Examining Equity theory across cultures. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships. www.interpersona.org.
Bahr, S. J., & Day, R. D. (1978). Sex role attitudes, female employment, and marital satisfaction. Journal of Comparative Family Studies, 9, 53-67.
Brown, S. L., & Kawamura. (2010). Mattering and wives’ perceived fairness of the division of household labor. Social Science Research, 6, 976-986.
Claffey, S. T., & Mickelson, K. (2009). Division of household labor and distress: The role of perceived fairness for employed mothers. Sex Roles, 60, 819-831.
Davis, S. N. (2009). Gender ideology: components, predectors, and consequences. Department of Sociology and Anthropology, 35, 87-105.
Demaris, A. (2007). The role of relationship inequity in marital disruption.Journal of Social and Personal Relationships,2, 177–195.
Feinstein, S. Feinstein, R., & Sabrow, S. (2010). Gender Inequality in the Division of Household Labour in Tanzania. African Sociolog Ical Review, 2, 98-109.
Finley, B., Starnes, C. E., & Alvarez, F. B. (1985). Recent changes in sex-role ideology among divorced men and women: Some possible causes and implications. Sex Roles, 12, 637-653.
Frisco, M. L., & Williams, K. (2003). Perceived housework equity, marital happiness, and divorce in dual-earner households. Journal of Family Issues, 24, 51–73.
Greenstein, T. N. (1995). Gender ideology, marital disruption, and the employment of married women. Journal of Marriage and the

Family, 57, 31-42.
Grote, N. K., & Clark, M. S. (2001). Perceiving unfairness in the family: Cause or consequence of marital distress? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 281–293.
Hochschild, A. (1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. New York: Viking Press.
Kaufman, G. (2000). Do gender role attitudes matter? family formation and dissolution among traditional and egalitarian men and women. Journal of family issues, 1, 128-144.
Kaufman, G., Taniguchi, H. (2006).  Gender and marital happiness in later life. Journal of Family Issues,6, 735 - 757.
Lammert, E. (2003).Do those who labor together stay together? the influence of specialization, perceptions of fairness, and gender ideology on marital stability. Center for Research on Families.Working Paper, 1, 1- 59.
Lavee, Y., & Katz, L. (2002). Divison of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of gender ideology. Journal of Marriage and Family, 64, 27-39.
Liat, K. (2009). Explaning the sense of family coherence among husband and wife: the Israeli case. Journal of Social Psychology, 149 (6), 627-647.
Lueptow, L. B., Guss, M. B., & Hyden, C. (1989). Sex role ideology, marital status, and happiness. Journal of Family Issues, 10, 383- 400.
Mcquillan, J. (1998). Gender and marital power: explaning the division of labor, perceived equity, and distress among two earner couple. The Thesis of PHD. University of Connecticut.
Nakhaie, M. R. (2009). Professors, ideology and housework. J Fam Econ, 30, 399-411.
Perry- Jenkins, M., & Crouter, A. C. (1990). Menʼs provider – role attitudes: Implication for household work and marital satisfaction. Journal of Family Issues, 11, 136- 156.
Perry- Jenkins, M., & Crouter. A. C. (1990). Menʼs provider – role attitudes: implication for household work and marital satisfaction. Journal of Family Issues, 11, 136- 156.
Perry, B. J. (2004).The relationship between equity and marital quality among hispanic, africans and american and caucasian. The Thesis of PHD in Philosophy. University if Ohio State.
Sprecher, S. (1986). The Relation between Inequity and Emotions in Close Relationships. Social Psychology Quarterly, 4, 309-321.
Sullivan, C. M. (2008). The role of communication, Life role commitments, and sxist ideologies in dual-earner marriages. The Thesis of PHD in Philosophy. University of Maryland.
Tompson, L. (1993). Conceptualizing gender in marrag: the case of marital care. Journal of Marriag and Family, 3, 557-569.
Walster, E., Berscheid, E., & Walster, G. W. (1975). Equity and social justice. Journal of Social Issues, 31, 21-43.
Wilkie, J. R., Ferree, M. M., & Ratcliff, K. S. (1998). Gender and fairness: Marital satisfaction in two-earner couples. Journal of Marriage and the Family, 60, 577-594.
Willigen, M. V., & Drentea, P. (2001).Benefits of Equitable Relationships: The Impact of Sense of Fairness, Household Division of Labor, and Decision Making Power on Perceived Social Support. Sex Roles, 10, 571- 597.
Xu, X., & Lai, S. C. (2004). Gender ideologies, marital roles, and marital quality in Taiwan. Journal of Family Issues, 3, 318-355.