نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای شیوه‌های فرزندپروری (اقتدارگرایی مادر، استبدادگرایی مادر، آزادگذاری مادر، اقتدارگرایی پدر، استبدادگرایی پدر و آزادگذاری پدر) باسازگاری (اجتماعی، عاطفی، تعهد به هدف و تحصیلی) دانشجویان دانشگاه می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که از بین آنها 182 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های شیوه‌های اقتدار والدینی و سازگاری دانشجویان دانشگاه استفاده گردید. نتایج تحلیل همبستگی ساده نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین، شیوه تربیتی آزادگذارانه و اقتدارگرایانه مادری و پدری به طور مثبت و استبدادگرایی مادری و پدری به طور منفی با سازگاری کلی و سازگاری تحصیلی دانشجویان رابطه داشتند. اقتدارگرایی مادر، آزادگذاری مادر و آزادگذاری پدر به طور مثبت با سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه داشتند. اقتدارگرایی مادر و اقتدارگرایی پدر رابطه مثبت با سازگاری عاطفی و استبدادگرایی مادر و استبدادگرایی پدر رابطه منفی با سازگاری عاطفی داشتند. اقتدارگرایی مادر، آزادگذاری مادر، اقتدارگرایی پدر، و آزادگذاری پدر با تعهد به هدف رابطه مثبت و استبدادگرایی پدر با تعهد به هدف رابطه منفی داشتند. نتایج تحلیل همبستگی چندگانه با استفاده از ضریب همبستگی کاننی نشان داد که قویترین رابطه مجموعه متغیرهای پیش‌بین با مجموعه متغیرهای ملاک، بین سبک تربیتی پدری مقتدر از متغیرهای مستقل و سازگاری تحصیلی از متغیرهای وابسته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Parenting Styles and Adjustment in Shahid Chamran University Students

نویسنده [English]

  • S. AllipourBirgani

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the simple and multiple relationships of parenting styles (authoritative motherhood, authoritative fatherhood, authoritarian motherhood, authoritarian fatherhood, permissive motherhood and permissive fatherhood) and adjustment (social, emotional, goal involvement and academic) in students. The statistical population of this study included Shahid Chamran university students in Ahvaz.  From this population, a total of 182 students were selected by multistage random sampling method. The Parental Authority Questionnaire (PAQ) and Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) were used to collect the data. The results of simple correlation analysis showed that   there were positive correlations between permissive and authoritative motherhood and authoritative fatherhood, and negative correlations between authoritarian motherhood and authoritarian fatherhood with overall adjustment and academic adjustment. Authoritative motherhood, permissive motherhood and permissive fatherhood were positively related to social adjustment of students. Authoritative motherhood and authoritative fatherhood were positively related to emotional adjustment and authoritarian motherhood and authoritarian fatherhood were negatively related to emotional adjustment. There were positive correlations of authoritative motherhood, permissive motherhood authoritative fatherhood and permissive fatherhood with goal involvement and there was negative correlation between authoritarian fatherhood and goal involvement. The Multiple correlation analysis using Canonical Correlation coefficients showed that the strongest relationship of predictive variable set with the criterion variable set, was between fatherhood authoritative parenting style and academic adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting style
  • adjustment with university
  • students
فارسی
زکی، محمدعلی (1389). سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه‌ی آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. فصلنامهتخصصی پژوهشجوانان،فرهنگوجامعه. شماره چهارم: 130-107.
مظاهری، علی، حیدری، محمود و صادقی، منصوره السادات (1390). بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی- نظارتی والدین در وضعیت‌های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره 25.
مفردنژاد، ناهید (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 90-1389. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
لاتین
Agliata, A. K., & Renk, K. (2008). College Students’ Adjustment: The Role of Parent–College Student Expectation Discrepancies and Communication Reciprocity. J Youth Adolescence 37, 967–982.
Akinsola, E, F. (2011). Relationship between parenting style, family type, personality dispositions and Academic Achievement of young people in Nigeria. Ife Center for Psychological Studies & Services.
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480.
Baker, R. W., & Siryk, B. (1989). Students Adaptation to College Questionnaire (SACQ) Manual. Los Angeles: Western Psychology Services.
Baker, R. W., & Siryk, B. (1999). Student adaptation to college questionnaire. Los Angeles: Western Psychological Services.
Buri, J. R. (1991). Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 57 (1), 110-119.
Caplan, S. M., Henderson, C. E., Henderson, J., & Fleming, D. L. (2002). Socio emotional factors contributing to adjustment among early-entrance College students. Gifted Child Quarterly, 46 (2), 124- 134.
Chao, R. K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style for Chinese Americans and European Americans. Child Development, 72 (6), 1832-1843.
Chumba, R. J., Kyalo., P, M. (2011). Selected factors influencing social and academic adjustment of undergraduate students of Edgerton University; Ngoro campus. International Journal of Business and Social Science, 2, 18.
Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress, and coping. Journal of Clinical Psychology, 62, 1231–1244.
Garson, G. D. (2008). Canonical Correlations. In Stat notes: Topics in multivariate analysis. Retrieved from North Carolina State University: http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/canonic.htm
Gonzalez, A. (2001). Undergraduate students’ goal orientations and their relationship to perceived parenting styles. College Student Journal, 35 (2), 182-193.
Henningsgaard, J. M., & Arnau, R. C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45 (8), 703 – 708.
Sartaj, B., Aslam, N. (2010). Role of Authoritative and Authoritarian Parenting in Home, Health and Emotional Adjustment. Journal of Behavioral Sciences, 20.
Shaw, N. E. (2007). The Relationships between Perceived Parenting Style, Academic Self-Efficacy and College Adjustment of Freshman Engineering Students. Thesis of master. University of North Texas.
Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the cause and cures of student attrition (2nded.). Chicago: University of Chicago Press.
Weidman, J. C. (1989). Undergraduate socialization: A conceptual approach. Higher Education: Handbook of Theory and Research, 5, 289–232.
Wintre, M. G., & Yaffe, M. (2000). First-year students’ adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research, 15, 9–37.
Youniss, J., & Smollar, J. (1989). Transformations in adolescents’ perceptions of parents. International Journal of Behavioral Development, 12, 71–84.