نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان‌های شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان‌های شهر اهواز که در سال تحصیلی 91-90 به تحصیل اشتغال داشتند را شامل می‌شود. نمونه این پژوهش شامل 300 دانش‌آموز دختر بود که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس‌های هدفگرایی پیشرفت اجتماعی، هدف پایگاه اجتماعی، هدف مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس تعلق به مدرسه، کارآمدی اجتماعی با همسالو کارآمدی اجتماعی با معلم استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کاننی نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پیش‌بین (پایگاه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تعلق به مدرسه، کارآمدی اجتماعی با معلم و همسال) با ترکیب خطی مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی (تبحری، عملکردی و عملکردگریز) معنی‌دار است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که در پیش‌بینی مؤلفه هدفگرایی تبحری اجتماعی، متغیرهای پایگاه اجتماعی، کارآمدی اجتماعی با همسال و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش معنی‌دار دارند، همچنین در پیش‌بینی مؤلفه هدفگرایی عملکردگرایی اجتماعی، متغیرهای پایگاه اجتماعی، کارآمدی اجتماعی با معلم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش معنی‌دار دارند و در پیش‌بینی مؤلفه هدفگرایی عملکردگریز اجتماعی، متغیرهای پایگاه اجتماعی، کارآمدی اجتماعی با همسال نقش معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Some of the Social Antecedents with Social Goal Orientation Components in Female High School Students in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • S. Zafari 1
  • A. Hajiyakhchali 2
  • M. Shehniyailagh 3

چکیده [English]

The present study investigated the relationship of some of the important antecedents (social status, social responsibility goal, feeling of school belonging, social efficacy with peer and social efficacy with teacher) with social goal orientation components of female 4th grade high school students in Ahwaz. The population of this study consisted of female high school students (1390-91) in Ahwaz. The sample of this study comprised of 300 female four-grade students who were selected randomly by multi-stage random sampling method. The instruments for collecting data consisted of Social Achievement Goals, Social Responsibility Goal, Social Status Goal, School Belonging, Social Efficacy with Peers, and Social Efficacy with Teacher Scales. Results of Canonical Analysis showed that linear combination of predictive variables (social status, social responsibility goal, sense of school belonging, social efficacy with teacher and social efficacy with peer) with a linear combination of social goal orientation components (mastery, performance-approach and performance-avoidance) is associated. The regression analysis also revealed that social status, social efficacy with peer and social responsibility goal have important roles in predicting social mastery goal. The Results also revealed that social status, social efficacy with teacher and social responsibility goal have important roles in predicting social performance-approach goal. Also, social status and social efficacy with peer have important roles in predicting social performance-avoidance goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social achievement goals
  • social goals
فارسی
ریو، جان مارشال (2005). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389) ویرایش هجدهم، چاپ پانزدهم، تهران: نشر ویرایش.
حاجی یخچالی، علیرضا (1380). بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای مهم هدفگرایی تبحری و رابطه آن با پیامدهای برگزیده‌اش در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هاشمی شیخشبانی، اسماعیل و شکرکن، حسین (1389). "اگر تقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد": پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی. مجله مطالعات روا‌ن‌شناسی تربیتی، سال 6، شماره 10، ص 115-139.
 
لاتین
Anderman, E. M., & Anderman, L. (1999). Social predictors of changes in students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 25, 21–37.
Anderman, L. H. (1999). Classroom goal orientation, school belonging and social goals as predictors of studentspositive and negative affect following the transition to middle school. Journal of Research and Development in Education, 32, 89-103.
Cecchini Estrada, J. A., Gonzalez-Mesa, C. G., Mendes-Gimenez, A. & Fernandez-Rio, J. (2011). Achievement goals, social goals, and motivation regulation in physical education settings. Retrieved from: http://www.posicothema.com
Covington, M. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review. Annual Review of Psychology, 51, 171–200.
Gueto, S., Guerrero, G., Sugimaru, C., & Zevallos, A. M. (2010). Sense of belonging and transition to high schools in peru. International Journal of Educational Development, 30, 277-287.
Hopkins, N., & Ryan, A. M. (2000). Expanding achievement goal theory into the social domain. Poster presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
Horst, S. J., Finney, S. J., & Barron, K. E. (2007). Moving beyond academic achievement goal measures: A Study of social achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 32, 667-698.
Levy-Tossman, l., Kaplan, A., & Patrick, H. (2004). Early adolescents achievement goals, social status and attitudes cooperation with peers. Social Psychology of Education, 7, 127-159.
 Levy-Tossman, I., Kaplan, A., & Assor, A. (2007). Academic goal orientations, multiple goal profiles, and friendship intimacy among early adolescents. Contemporary Educational Psychology, 32, 231-252.
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
London, B., Downey, G., Bonica, C., & Poltiu, I. (2007). Social Causes and Coasequences of Rejection Sensitivity, Journal of Research on Adolescence, 17 (3), 481-506.
Patrick, H., Anderman, L., & Ryan, A. M. (2002). Social motivation and the classroom social environment. In C. Midgley (Ed.), Goals, goal structures, and patterns of adaptive learning (85–108). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Patrick, H., Hicks, L., & Ryan, A. M. (1997). Relations of perceived social efficacy and social goal pursuit to self-efficacy for academic work. Journal of Early Adolescence, 17,109-128.
Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. G., & Briere, M. N. (2002). Associations among perceived autonomy support forms of self-regulation and prospective syudy. Motivation and Emotion, 25 (4), 275-306.
Roser, R., Midgly, C., & Urdan, T. (1996). Perception of the school psychological environment and early adolescens. Psychological and behavioral functioning in school the mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408-422.
Ryan, R. M., Connell, J. P., & Deci, E. C. (1985). Amotivational analysis of self-determination and self-regulation in education. In C. Ames & R. Ames (Eds.). Research on motivation ineducation, 2, 13-51. San Diego, CA: Academic Press.
Ryan, A. M., & Grolnick, W. S. (1986). Origins and pawns in pawns in the classroom: Self-repoet and projective assessments of indivdual differences in children,s perceptions. Journal of Personality and Socilal psychyology, 50, 550-558.
Ryan, A. M., & Hopkins, N. B. (2003). Achievement goals in the social domain. University of Illinois, Urbana-Champaign, unpublished manuscript.
Ryan, A. M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in the adolescents motivation and engagement during middle school. American Educational Research, 38, 437-460.
Ryan, A. M., & Shim, S. O. (2006). Social achievement goals: The nature and consequences of different orientations toward social competence. Personality and social Psychology Bulletin, 32, 1246-1263.
Talepasand, S., Alijani, F., & Bigdeli, I. (2010). Social achievement goal theory in education: A validity and reliability study. Journal of Technology & Education, 4 (4), 275-285.
Wentzel, K. R. (2000). What is it that I’m trying to achieve? Classroom goals from a content perspective. Contemporary Educational Psychology, 25, 105-115.