نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، (نویسنده مسئول)

2 استادیار بخش روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش نشخوارفکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها، به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین، در افسردگی اجرا گردید. این پژوهش به صورت یک طرح اکتشافی در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان در این مطالعه، 129 نفر (67 نفر زن و 62 نفر مرد)، در سطوح مختلف افسردگی و بهنجار بودند. افراد بیمار به‌ صورت نمونه‌گیری در ‌دسترس، از بین مراجعه‌کنندگان به یکی از مراکز مشاوره‌ای و یا از بیماران بیمارستان‌های دارای بخش روانپزشکی شیراز انتخاب شدند و افراد بهنجار از بین افراد فاقد اختلال، بر اساس مصاحبه بالینی و پرسشنامه افسردگی بک 2 انتخاب گردیدند. سپس افراد پرسشنامه‌ی تجدیدنظر شده‌ی نشخوارفکری-درون‌اندیشی فلخمر را که هر کدام دارای دو خرده ‌مقیاس خصوصی و عمومی است را تکمیل کردند. تحلیل آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به ‌روش همزمان در دو مرحله انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بین نشخوار فکری و افسردگی رابطه مثبت معنی دار و بین درون اندیشی و افسردگی از یک طرف و نشخوار فکری و درون اندیشی از طرف دیگر رابطه منفی معنی دار وجود دارد. (01/0p<). هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که نشخوار فکری و درون اندیشی نمره کلی افسردگی را بطور معنی داری پیش بینی می کند. هم چنین نتایج نشان داد که همبستگی بین نشخوار فکری ‌خصوصی،‌ عمومی و افسردگی مثبت و معنی‌دار، همبستگی بین درون‌اندیشی خصوصی و عمومی و افسردگی، منفی و معنی‌دار می‌باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که نشخوار فکری ‌خصوصی و عمومی، نمره‌ی کلی افسردگی را به طور مثبت و معنی‌دار پیش‌بینی می‌کند. درون‌اندیشی خصوصی، نمره‌ی کلی افسردگی را به طور منفی و معنی‌دار پیش‌بینی می‌کند ، اما بعد درون‌اندیشی عمومی، قادر به پیش‌بینی افسردگی نیست.

کلیدواژه‌ها


فارسی
دابسون، کیت‌استفان. محمدخانی، پروانه (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره‌ی بهبودی نسبی. ویژه نامه توانبخشی در بیماری‌ها و اختلالات روانی، شماره 29، ص 88-82.
یعقوبی، حمید (2008). غربالگری اختلالات روانی: جایگاه آزمون‌ها و نحوه‌ی تعیین برش و اعتباریابی. فصلنامه سلامت روان، دوره اول، شماره اول، ص 51-39.
 
لاتین
Crane, C., Barnhofer, T., & Williams, J. M. G. (2007). Reflection, brooding and suicidality: A preliminary study of different types of rumination in individuals with a history of major depression. British Journal of Clinical Psychology, 46, 497–504.
Fleckhammer, L. (2004). Insight In To the Self- Absorption paradox: The Development of a Multi-faceted Model of self-conscious Ruminative and Reflective Thought. Thesis being a report of an investigation submitted as requirement for the degree of Doctor of philosophy, Swinburne University of technology, Hawthorn, Victoria, Australia
Gibbons, F. X., Smith, T. W., Ingram, R. E., Pearce, K., Brehm S. S., & Schroeder D. (1985). Self-awareness and self-confrontation: Effects of self-focused attention on members of a clinical population.Journal of Personality Social Psychology, 48, 662-675.
Joireman, J. A., Parrott. L. P., & Hammersla, J. (2002). Empathy and the Self-Absorption Paradox: Support for the Distinction between Self-Rumination and Self-Reflection. Self and Identity, 1, 53-65.
Jones. N., Papadakis, A. A., Hogan, C. M., & Strauman, T. J. (2009). Over and over again: Rumination, reflection, and promotion goal failure and their interactive effects on depressive symptoms. Behaviour Research and Therapy, 47, 254–259.
Joormann, J., Dkane, M., & Gotlib, I. H. (2006). Adaptive and maladaptive components of rumination? Diagnostic specificity and relation to depressive biases. Behavior Therapy, 37, 269–280.
Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1993). Self-perpetuating properties of dysphoric rumination. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 339-349.
Luyckx, K., Soenens, B., Berzonsky, M. D., Smits, I., Goossens, L., & Vansteenkiste, M. (2007). Information-oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self-reflection, and self-rumination. Personality and Individual Differences, 43, 1099–1111.
McIlwain, D., Taylor, A., Geeves, A. (2010). Fullness of Feeling: reflection, rumination, depression and the specificity of autobiographical memories. In W. Christensen, E. Schier, and J. Sutton (Eds.), ASCS09: Proceedings of the 9th Conference of the Australasian Society for Cognitive Science (238-244). Sydney: Macquarie Centre for Cognitive Science.
Miranda, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2007). Brooding and reflection: Rumination predicts suicidal ideation at 1-year follow-up in a community sample. Behaviour Research and Therapy, 45, 3088–3095.
Nolen-Hoeksema, S. (1991), Responses to depression and their effects on the duration of the depressive episodes, Journal of Abnormal Psychology, 100, 569-582.
Nolen-Hoesema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109, 504-511.
Preece, M., Delongis, A., Campbell, J. D., & Trapnell, P. D. (1998). Husbands reflection buffers the long-term effects of wives rumination on depressed mood. Poster presented at the annual meeting of the American Psychological Society, Washington, DC.
Spasojevic, J., & Alloy, L. B. (2001). Rumination as a common mechanism relating depressive risk to depression. Emotion, 1, 25-37.
Treynor, W., Gonzalez, R., & NolenHoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27, 247–259.
Surrence, K., Miranda, R., Marroquin, B. M., & Chan, S. (2009). Brooding and reflective rumination among suicide attempters: Cognitive vulnerability to suicidal ideation. Behaviour Research and Therapy, 47, 803–808.
Takano, K., & Tanno, Y. (2009). Self-rumination, Self-reflection and depression: Self-rumination counteracts the adaptive effect of self-reflection. Journal of Behaviour Research and Therapy, 47, 260-264.
Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193—210.
Trapnell, P. D., & Campbell, J. D. (1999). Private self-consciousness and the Five-Factor Model of personality: Distinguishing rumination from reflection. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 284–304.
Wampold, B. E., Imel, Z. E., Bhati, K. S., & Johnson-Jennings, M. D. (2007). Insight as a common factor. In L. G. Castonguay & C. Hill (Eds.), Insight in Psychotherapy (119–139). Washington, DC: American Psychological Association.
Ward, A. H., Lyubomirsky, S., Sousa, L. E., Nolen-Hoeksema, S. (2003). Can’t quite commit: Rumination and uncertainly, Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 96-107.
Watkins, E., & Baracaia, S. (2001). Why do people ruminate in dysphoric moods? Personality and Individual Differences, 30, 723-734.