نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه استان ایلام در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت دوران قاعدگی) انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق زمینه‌یابی استفاده شده است، سپس پرسشنامه 46 گویه‌ای محقق ساخته با طیف 2 تا 6 گزینه‌ای بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌های به دست آمده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی(t تک گروهی، خی دو) استفاده گردید. افرادی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شاخه نظری استان ایلام می‌باشند که تعداد آنها 14026 نفر می‌باشد. در این پژوهش، نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است که تعداد نمونه‌ها بر طبق جدول مورگان 375 نفر می‌باشد. نتایج آزمون t نشان داد که میزان آگاهی دانش‌آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی مطلوب است، همچنین نتایج این آزمون در حوزه نگرش نشان داد که نگرش آزمودنی‌ها در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نامطلوب است، نتایج آزمون t در حوزه عملکرد نشان داد که عملکرد دانش‌آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نسبتاً مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and Practice of Female High School Students in Ilam Province in relation to Personal Hygiene (Hygiene during Menstruation)

نویسندگان [English]

  • E. Abbasi 1
  • A. Sadr 2
  • M. Rest 3
  • S. Mohamed Khan Kermanshahi 4

چکیده [English]

This study aimed to examine the knowledge, attitude and practice of female high school students in Ilam province in relation to personal hygiene (hygiene during menstruation). In this study, a survey method was used in which a researcher-made questionnaire with 46 questions on the range of 2 to 6 option was administered to the subjects. In order to analyze the obtained data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (t-Test, chi-square) were used. The entire population in this study includes all 14026 female high school students studying theoretical branches in Ilam province. In this study, a multi-stage cluster sampling technique was used and 375 subjects were selected based on Morgan table. T-test results showed that the students' knowledge in relation to menstrual hygiene is favorable. However, their attitude in relation to menstrual hygiene was not favorable. Besides, the t-test results showed that the performance of students in practice domain during menstruation is relatively favorable. Finally, as this study was carried out in Ilam, the results are limited and care should be taken not to over-generalize the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • attitude
  • operation
  • personal health
  • menstruation
فارسی
پاول. رونالد، از (1385). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه: نجلا حریری (چاپ دوم). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات
پروند، محمدحسن (1385). مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (چاپ چهارم). تهران: شیوه.
پوراسلامی، محمد، امین، انسیه، سرمست، حمیده (1380). بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر 18-15 ساله دبیرستان‌های شهرستان کرج نسبت به دیسمنوره و بهداشت دوران قاعدگیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، 9 (ضمیمه شماره 4 (ویژه نامه بهداشت 3)).
تارتاری، فریده و همکاران (1386). اختلال ملال قبل از قاعدگی، نشانگان قبل از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر کرمانشاه، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره 1.
جلیلی، زهرا، محمدعلیزاده، سکینه، عطاء الهی، ثریا (1383). بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد دختران سال سوم مدارس راهنمایی شهرستان شهر بابک در زمینه بهداشت قاعدگی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سال اول، شماره اول.
خوشه‌مهری، گیتی، حلم‌زاده، طلیعه (1382). بررسی رفتارهای بهداشتی دوره قاعدگی در کارگران زن منطقه سیاهرود، فصلنامه پژوهش دانشکده بهداشت یزد، سال دوم، شماره چهارم.
دبیری، فاطمه و همکاران (1387). مقایسه تأثیر دو روش آموزش بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهر بندرعباس در زمینه بهداشت قاعدگی، مجله پزشکی هرمزگان، سال دوازدهم، شماره چهارم.
دلاور، علی (1388). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (چاپ بیست و هفتم). تهران: ویرایش.
ذبیحی، علی (1381). بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دختر در رابطه با بهداشت دوران بلوغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال چهارم، شماره 3 (پی در پی 15).
رضایی، فاطمه زهرا (1388). شناسایی و اولویتبندی مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
سعادتمند، مهیندخت و همکاران (1389). بررسی رفتارهای بهداشتی دوره قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قم، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 3.
سیف، علی‌اکبر (1376). روشهای اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
شاه‌غیبی، شعله، درویشی، نازیلا، یوسفی‌نژاد، وحید، مقبل، نیلوفر، شهسواری، سیروس (1388). بررسی میزان شیوع اختلالات قاعدگی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی 17 و 18 ساله شهر سنندج، مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره چهاردهم.
صدقی ثابت، میترا، هاساواری، فریده، سید فاضل‌پور، سیده فاطمه (1382). بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش‌آموزان دختر در مورد دوران بلوغ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال دوازدهم، شماره 47.
عطاءالهی، ثریا (1383). بررسی تأثیر آموزش بهداشت در دانش و عملکرد دختران سوم راهنمایی در رابطه با بهداشت دوران قاعدگی در شهرستان شهربابک، رساله دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فتحی واجارگاه، کورش (1388). اصول و مفاهیم برنامهریزی درسی (چاپ اول). تهران: بال.
کیالاشکی، آتوسا (1379). بررسی اختلالات قاعدگی در دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
گال. مردیت، بورگ. والتر، گال. جویس (1384). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه: احمدرضا نصر و دیگران (چاپ دوم). تهران: سمت.
محمدی، خدیجه (1380). بررسی آگاهی و عملکرد دختران سال چهارم دبیرستان از بهداشت دوران قاعدگی در سطح شهر تهران دانشور، 8 (32).
ملکشاهی، فریده، فرهادی، علی (1385).میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دبیرستانی در مورد بهداشت دوران قاعدگی. فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره هشتم، شماره 1، مسلسل 27.
مهرمحمدی، محمود (1387). برنامه درسی: نظر گاهها، رویکردها و چشماندازها (چاپ اول). تهران: سمت و به نشر.
مودی، میترا و همکاران (1385). ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت بلوغ در ارتقای آگاهی دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 13، شماره 4.
میلر. جی. پی (1387). نظریه‌های برنامه درسی. ترجمه: محمود مهرمحمدی (چاپ دوم). تهران: سمت.
نوابی‌نژاد، شکوه (1385). روانشناسی زن (چاپ سوم). تهران: علم.
نوروزی کومره، افسانه ،کمالی، فرحناز (1379). آگاهی، عملکرد و نگرش دختران دانش‌آموز دبیرستانی شهر بوشهر نسبت به بهداشت دوران قاعدگی. طب جنوب / سال سوم: شماره اول.
 
لاتین
Abioye, T., & Kuteyi, A. (2000). Menstrual knowledge and practice amongst secondary school girls in life, Nigeria. Journal of the Royal Society of Health, 120 (1), 23-26.
Adhikari, P., Kadal, B., Dhungel, S. L., & Mandal, A. (2007). knowledge and practice regarding menstrual hygiene in rural adolescent girls of Nepal univ med. Journal of Medical Science, 5 (3), 60-82. 
Black, J., & Jacobs, E. (1997). Medical- surgical nursing: Clinical management for continuity of care (5th ed). W.B: Saunders company.
Brook, G. J. (1999). The salience and timing if menstruation flow psychosomatic medicine. Journal of Medical Science, 47, 3-37.
Burnett, M. A., Autao, V., & Black, A. (2005). Prevalence of primary dysmenorrhea in Canada. Journal of Obstet Cynecol Can, 27 (8), 70-76.
Dongri, A. R., Deshmukh, P. R., & Garg, B. S. (2007). The effect of community- based health education intervention on management of menstrual hygiene among rural Indian adolescent girls. Journal of World Health Popul, 9 (3), 48-54.
Ewish, G. (1996). Effect if culture in how women, experiences menstruation: women and mikva. Journal of Women Health, 10, 63-90.
Grief, E.B., & Ulman, K.Y.(1982). The pscychological impact of menarch on early adolescent females, A review of literature. Journal of Child Development, 8, 13.
Niels, L., & Eileens, A. (1993). In premenstrual syndrome and you. PMS.  London: Simon and Schuster.