نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌گر عزت‌نفس در رابطه رضایت زناشویی با رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهر ماهشهر است. نمونه مورد مطالعه شامل 200 معلم زن و مرد بود که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، از ابزارهایی شامل پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ، مقیاس رضایت زناشویی، پرسشنامه خشنودی شغلی استفاده شد که همه‌ی این ابزارها از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد و تجزیه و تحلیل مدل پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Amos18 انجام گرفت. شاخص‌های برازش مدل‌یابی معادلات ساختاری، مدل کلّی پژوهش را تأیید کردند؛ به عبارت دیگر، نتایج نشان دادند که رضایت زناشویی به طور کامل از طریق عزت‌نفس بر خشنودی شغلی تأثیر می‌گذارد. نتایج حاصل از روش خود راه‌انداز و فاصله‌ی اطمینان حاصل از آن نشان داد که اندازه‌ی اثر غیرمستقیم رضایت زناشویی از طریق عزت‌نفس بر خشنودی شغلی برابر با 153/0 است که در سطح 001/0p= معنی‌دار است. همچنین اثرمستقیم رضایت زناشویی بر خشنودی شغلی غیر معنی‌دار شد. به بیان دیگر، عزت‌نفس یک متغیر میانجی‌گر کامل است. تلویحات نظری مهمی از کارکرد رضایت زناشویی بر خشنودی شغلی از طریق عزت‌نفس در معلمان حاصل شده است که در متن مقاله به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigating of the Mediating Role of Self-Esteem in Relationship between Marital Satisfaction and Job Satisfaction in Teachers of Guidance School

نویسنده [English]

  • K. Beshlideh

چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the relationship between marital satisfaction and job satisfaction with mediating role of self-esteem in teachers of guidance school in Mahshar city. The sample consisted of 200 male and female teachers who were selected randomly by multi-stage sampling method. In this descriptive/ correlational research, some instruments as marital satisfaction inventory, Rosenberg self-esteem scale and global job satisfaction inventory were applied. All of these questionnaires were valid. The proposed model of the relationships between variables and scales constructs validity were tested intertwiningly, using structural equation modeling with Amos 18. The fit indices indicated that the proposed model and scales constructs validity was fit with data. The result confirmed the full mediating role of self-esteem in relationship between marital satisfaction and job satisfaction in teachers, using bootstrap and confidence interval method. The result shows that perfect indirect effect of self-esteem between independent and dependent variables. The indirect effect size was 0.153, that was significant at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Job Satisfaction
  • self-esteem and mediating role