نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  دکتری حرفه‌ای پزشکی ام.پی.اچ، دکتری تخصصی روان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، رضایت از زندگی و هوش معنوی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در شهرستان مهران انجام شد. بدین منظور تعداد 115 نفر از کارکنان شرکت مربوطه به صورت در دسترس انتخاب شدند و 4 پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی، رضایت از زندگی، هوش معنوی و پرسشنامه ایرانی آمادگی به اعتیاد را تکمیل نمودند. طرح تحقیق از نوع همبستگی است و داده‌های تحقیق با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش ارتباط مثبتی میان روان‌رنجوری با آمادگی به اعتیاد نشان داد. و همچنین میان دیگر متغیرهای پیش‌بین با آمادگی به اعتیاد رابطه‌ی منفی وجود داشت. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به روان‌رنجوری است که مهم‌ترین متغیر پیش‌بین در این پژوهش است. بین تجربه‌گرایی و آمادگی به اعتیاد رابطه معناداری به دست نیامد. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی، هوش معنوی و رضایت از زندگی با آمادگی به اعتیاد در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار بود. یافته‌های پژوهش از وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، هوش معنوی و رضایت از زندگی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Personality Traits (Big five factors), Life Satisfaction, Spiritual Intelligence and the Preparedness for Drug Addiction in the Workers of an Industrial Company in the City of Mehran

نویسندگان [English]

  • S. A. Marashi 1
  • T. Mehrabian 2
  • H. Tayebi 3

چکیده [English]

The present study focuses on the relationship between personality traits and the preparedness for drug addiction in the workers of an industrial company in the city of Mehran. 115 of the company’s workers were chosen for the study based on availability. They answered 4 questionnaires pertaining to personality traits, life satisfaction, spiritual intelligence and the Iranian (version of the) questionnaire of the preparedness for addiction. This study is correlational in nature and the data were analysed using the Pearson correlation coefficient and a multivariate regression analysis. The findings showed a positive relationship between neurosis and the preparedness for addiction. A negative relationship was found between other predictive variables and the preparedness for addiction. The highest correlation was related to neurosis, which was the study’s most important predictive variable. There was no significant relationship between openness and the preparedness for addiction. The linear multivariate regressive analysis for personality traits, life satisfaction and spiritual intelligence with the preparedness for addiction was significant at 0.05. Findings support a relationship between personal traits, , life satisfaction and spiritual intelligence with the preparedness for drug addiction in the workers of this company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preparedness for drug addiction
  • Personality traits
  • spiritual intelligence
  • Life Satisfaction
فارسی
اصغری، فرهاد، کردمیرزا، عزت‌اله، احمدی، لیلا (1392). رابطه‌ی نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء‌مصرف مواد در         دانشجویان، فصلنامه‌ی اعتیاد پژوهی سوء‌مصرف مواد، سال هفتم، شماره‌ی بیست و پنجم، ص112ـ103.
باران اولادی، صادق؛ نویدیان، علی و کاوه فارسانی، ذبیح‌الله (1392). بررسی رابطه‌ی اعتیادپذیری با ویژگی‌های شخصیت، هم‌نوایی و جنسیت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 15، شماره 2، ص 42ـ33.
بروژه، ژان (1993). اعتیاد و شخصیت، ترجمه توفان گرگانی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش و پرورش انقلاب اسلامی.
خلعتبری، جواد، بهاری، صونا (1389). ارتباط بین تابآوری و رضایت از زندگی، فصلنامه‌ی روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، سال اول، شماره 2، ص 83ـ93.
زرگر، یدالله، نجاریان، بهمن، نعامی، عبدالزهرا (1387). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی (هیجانخواهی، ابراز وجود، سرسختی روان‌شناختی، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز، مجله‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار، دوره‌ی سوم، سال پانزدهم، شماره 1، ص 120ـ99.
سهرابی، فرامرز و ناصری، اسماعیل (1389). بررسی مفهوم و مؤلفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن، فصلنامه‌ی علمی_پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره‌ی سوم، شماره چهارم، ص 77_70.
شاملو، سعید (1363). مکتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت، تهران، انتشارات رشد.
صابر، فاطمه، موسوی، سید ولی‌الله، صالحی، ایرج (1390). مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای حل مسئله در مردان معتاد و غیرمعتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال پنجم، شماره نوزدهم.
فاضل کلخوران، جمال (1390). مقایسه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار، رشد و یادگیری حرکتی_ ورزشی، شماره 8، ص 98ـ81.
فیرس، ای‌جری و تیموتی، جی‌ترال (1386). روانشناسی بالینی، مفاهیم روشها و حرفهها، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، انتشارات رشد.
مرعشی، سیدعلی (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در دانشجویان دانشکده نفت اهواز، رساله‌ی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مک‌کری، رابرت‌آر و کوستا، پائول‌تی (1381). شخصیت در بزرگ‌سالی، ترجمه میرتقی گروسی فرشی و فرهاد محمدی، تبریز، نشر جامعه پژوه.
ملک‌محمدی، فاطمه و یاورینیک، سلمان (1390). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی با تابآوری و رابطه این متغیر با روابط بینفردی، خوداثربخشی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نریمانی، محمد و پوراسمعلی، اصغر (1390). مقایسه ناگویی خلقی و هوش معنوی در افراد معتاد، تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء‌مصرف مواد، سال ششم، شماره بیستم.
نظیری، عشرت (1373). رشد شخصیت و بهداشت، تهران، انتشارات.
 
لاتین
Akbari, B., Keshavarz, Safei, L., & Dehgan Banadaki, E. (2013). The relationship between of spiritual intelligence and happiness with the life quality of addict womens who deserting in Rasht. Internation Research. Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (8), 2272-2276.
Bell, A., Rajendran, D., Theiler, S. (2012). Spirituality at Work: An Employee Stress Intervention for Academics? International Journal of Business and Social Science, 3, 11.
Babanazari, L., Askari, P., & Mehrabizade Honarmand, M. (2012). Spiritual Intelligence and Happiness for Adolescents in High School, Life Science Journal, 3, 2296-2299.
Chlan, K. M., Zebracki, K., Vogel, L. C. (2011). Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injury. Spinal Cord. Mar, 49 (3), 371-5.
Delavarpoor, M., Soltani, M., & Hosseinchari, M. (2013). Prediction of Recovery or Relapse from Substance Abuse, Based on the Emotional Intelligence and Religious Coping, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14 (3), 307-315.
Sheikhi, M., Houman, H., Ahadi, H., & Sepah Mansour, M. (2010).Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS), Journal of Modern Industrial, Psychology 1 (4), 17-25.
Moalemi, S., Raghibi, M., & Salari, Z. (2010).Comparingspiritual intelligenceand mental healthin maleaddicts and non addicts, Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences High Risk Behavior Conference, 18 (3), Suppl.1, 2010, 234-242.
Rajaei, A. R., (2009). Spiritual Inteligence, Approaches and challenges. Educational Journal Islamic Azad University of Bojnourd, 5 (22), 21-49.
Torabi, M., Moghimi, S. M., & Monavarian, A. (2012). Investigating the Relation between SpiritualIntelligence and Psychological Empowermen among Nurses of Faghihi Hospital, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2 (8), 539-543.