نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی، استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان (نویسنده مسئول)

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی، استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رواندرمانی اسلامیبر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.طرح پژوهش به صورت تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 30 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند، سپس با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی، تحت رواندرمانی اسلامی قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، توسط همه آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. داده‌های پژوهش در نرم‌افزار SPSS15 و با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پس آزمون میانگین نمرات کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرده است (05/0p<) و میانگین نمرات اضطراب به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرده است (05/0p<). مطابق با نتایج این پژوهش، رواندرمانی اسلامی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Islamic Psychotherapy on Quality of Life (QOL) and Anxiety in Persons with General Anxiety Disorder (GAD)

نویسندگان [English]

  • S. Jabalameli 1
  • H. T. Neshat Doost 2
  • M. Bagher kajbaf 3
  • H. Molavi 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of Islamic psychotherapy on Quality of Life (QOL) and anxiety in persons with General Anxiety Disorder (GAD).The design of this research was with pretest, and posttest thirty participants control group design with GAD were selected randomly and then assigned into an experimental (n=15) and a control (n=15) group, randomly. The experimental group received the Islamic psychotherapy in 8 sessions. For collecting data the demographic questionnaire, World Health Organization Quality of Life-Brief (WHOQOL-BREF) questionnaire and Beck Anxiety Inventory (BAI) were completed by all participants at pretest and posttest. Data were analyzed in SPSS15 using MANOVA. The results showed that the mean scores of QOL in experimental group have been increased significantly than control group at posttest (P<0.05) and the mean scores of anxiety in experimental group have been decreased significantly than control group at posttest (P<0.05). According to the results of this research the Islamic psychotherapy is effective for improving quality of life and decreasing anxiety in perticipants with GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Anxiety Disorder (GAD)
  • Islamic psychotherapy
  • Quality of Life (QOL)
  • Anxiety
فارسی
احمدی ابهری، سیدعلی (1375). نقش ایمان و اعتقاد مذهبی در درمان بیماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی. فصلنامه اندیشه و رفتار، 2 (4)، 11-4.
بیان‌زاده، سید اکبر (1376). ضرورت نگاه به ارزش‌های دینی در انتخاب رویکرد مشاوره و رواندرمانی. اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران، ایران.
پالاهنگ، حسن؛ نصراصفهانی، مهدی؛ براهنی، محمدنقی و شاه محمدی، داوود (1375). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در شهر کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 2 (4)، 19- 27.
دادفر، محبوبه؛ بوالهری، جعفر؛ ملکوتی، سیدکاظم؛ بیان‌زاده، سیداکبر (1380). بررسی شیوع نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری. فصلنامه اندیشه و رفتار، 7 (1 و 2)، 32-27.
دوامی، مسعود (1379). بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی سالمندان در منزل و آسایشگاه شهر اصفهاندر سال1379. پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
شاهجویی، تقی؛ محمودعلیلو، مجید؛ بخشی‌پور رودسری، عباس و فخاری، علی (1390). تحمل نکردن بلاتکلیفی و نگرانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواسی-اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 17 (4)، 312-304.
شفیعی سنگ آتش، سمیه؛ رفیعی‌نیا، پروین و نجفی، محمود (1391). اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر. مجلهروانشناسیبالینی، 4 (4)، 16، 31-19.
کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری، سیدعلی؛ دهقان، محمد؛ منصورنیا، محمدعلی؛ خرمشاهی، مازیار؛ قدیری، محمدرضا؛ دادپی، علیرضا و چهاردهی، امیر (1381). شیوع اختلال‌های اضطرابی در شهر تهران، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 8 (3)، 4-11.
کاویانی، حسین و موسوی، اشرف السادات (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، 66 (2)، 126.
 
محمودعلیلو، مجید؛ شاهجویی، تقی و هاشمی، زهره (1389). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، جهت‌گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی. مجله پژوهش‌های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 5 (20)، 167-185.
مژدهی، محمدرضا؛ اعتمادی، احمد و فلسفی‌نژاد، محمد (1390). بررسی میانجی‌‏های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر. فرهنگ مشاوره، 2 (7)، 1-31.
مطهری، مرتضی (1358). بیست گفتار. قم، انتشارات صدرا.
مهران، لیلا (1392). رابطه جهتگیری مذهبی با سلامت روان، پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور بهارستان، اصفهان.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کورش؛ محمد، کاظم و مجدزاده، سیدرضا (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( :(WHOQOL-BREF ترجمه و روان‌سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4، 12-1.
 
لاتین
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4 Text Revised, Washington DC, APA.
Azhar, M. Z., Varma, S. L., & Dharap, A. S. (1994). Religious psychotherapy in anxiety disorders patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 90, 1-3.
Grifith, E. E. H., Mahy, C. E., Young, J. L. (1986). Psychological benefits are spiritual Baptist “mourning’ it an empirical assessment. American Journal of Psychiatry, 143, 226-9
Hofmann, S.G. (2006). The importance of culture in cognitive and behavioral practice. Cognitive and behavioral practice, 13 (4), 243-254.
Jaarsveld, CHM., Sanderman, R., Ranchor, AV., Ormel, J., Veldhuisen, DJ., & Kempen, GI JM. (2002). Gender-specific changes in quality of life following cardiovascular disease: A prospective study. Journal of Clinical Epidemiology, 55, 1105-12.
Jones, C. J., & Rose, D. (2005). Physical activity instruction of older adults. Human Kinetics, 4, 30.
Kaczorowski, J. M. (1989). Spiritual wellbeing and anxiety in adults diagnosed with cancer. The Hospice Journal, 5 (3/4), 105-116.
Kessler, R. C., Greenberg, P. E., Mickelson, K. D., Meneades, L. M., Wang, P. S. (2001). The effects of chronic medical conditions on work loss and work cutback. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 43, 218-25.
Koenig, H. G., George, L. K., Meador, K. G., Blazer, D. G., Ford, S. M. (1993). Religion and anxiety disorder. Journal of anxiety disorder, 7, 321-342.
Koerner, N., Dugas, M., Savard, P., Gaudet, A., Turcotte, J., Marchand, A. (2004). The Economic Burden of Anxiety Disorders in Canada .Canadian Psychology, 45, 191-201.
Kremer, R. J., Means, N. E., Kim, S. J. (2005). Glyphosate affects soybean root exudationand rhizosphere microorganisms. Int. J. Environ. Anal. Chem, 85, 1165–1174.
Maier, W., Gansicke, M., Freyberger, H. J., Linz, M., Heun, R., Lecrubier,Y. (2000). Generalized Anxiety Disorder(ICD-10) in Primary Care froma Cross-cultural Perspective: A Valid Diagnostic Entity? Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 29-36.
Maqsood, R. W. (2002). After Death Life: Toughts to alleviate the grief of all Muslims Facing death and bereavement, 4th edition, Good Word Books, Ltd, New Delhi.
Moore, D. P., & Jefferson, J. W.(2004). Handbook of Medical Psychiatry. 2nd ed, 174-175.
Pargament، K. I. (1990). God help me (І): Religious coping efforts as predictors of the outcomes to significant negative life events. American Journal of Community Psychology, 18 (79), 824.
Roberge, P., Marchand, A., Reinharz, D., Marchand, L., Cloutier, K. (2004). Evaluation Economic for Therapies Cognitive –compartmentaland Troubles Anxious.Psychologies Comedienne, 45, 202-218.
Smith, T. B., Bartz, P. S., & Richards, J. (2007). Outcomes of religious and spiritual adaptations to psychotherapy: A meta-analytic review. Psychotherapy Research, 17, 643–655. 
Symon, A., Mackay, A., & Ruta., D. (2003). Postnatal quality of life. Journal of Advanced Nursing., 42, 21-9.
Thorson, J. A., & Powel, F. C. (1990). Meanings of death and intrinsic religiosity. Journal of Clinical Psychology, 46, 379-391.