نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سنجش دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه سنجش دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه سنجش دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی علل و ماهیت تفاوت عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر در یادگیری ریاضیات مورد توجه محققین زیادی در تعلیم وتربیت بوده است اما اغلب آن‌ها ریاضی را به عنوان یک سازه کلی بررسی نموده‌اند. در این پژوهش از قابلیت‌های مدل‌های CDM به منظور بررسی دقیق و جزیی تفاوت در مهارت‌های زیربنایی ریاضیات استفاده شده است. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 صفت اصلی، شامل 32 سؤال بر روی نمونه‌ای به حجم 509 دانش‌آموز که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان شهر تهران انتخاب شده بودند، اجرا گردید. مدل غیر جبرانی DINA تفاوتی در پارامترهای حدس، لغزش، IDI و RMSEA در میان دو گروه نشان داد. هم‌چنین دانش‌آموزان پسر و دختر در متوسط تسلط به مهارت‌های ریاضی نیز عملکرد یکسانی داشتند، اما دانش‌آموزان دختر در مهارت تسلط به مفاهیم ریاضیاتی به صورت معناداری (در سطح آلفا 01/0) تسلط بیشتری نسبت به پسران داشتند و دانش‌آموزان پسر در مهارت‌های عملیات میانه ریاضیات و کاربرد آموخته‌ها در مسائل دنیای واقعی برتری معناداری (در سطح آلفا 05/0) نسبت به دختران نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using CDMs in Determining the Essence of Gender Differences of Mathematic Performance in First Grade High School

نویسندگان [English]

  • F. Afzali 1
  • A. Delavar 2
  • M.R. Falsafinezhad 3
  • N.A. Farrokhi 2
  • A. Borjali 2

چکیده [English]

Surveying the reasons and nature of the differences between male and female student performance in learning mathematics has been researched by many researchers in education, but most of them have surveyed mathematics as a total factor. In this study, efficiencies of CDM models were used to survey difference in fundamental mathematics skills. Cognitive diagnostic assessment was administered based on eight main characters, consisting of 32 questions on a sample of 509 students from Tehran. The DINA model showed no differences in the guess, slip, IDI and RMSEA parameters among the two groups. Also, male and female students had equal performances regarding the average mastery of mathematics skills, but female students were more predominant than boys in the mastery of mathematics concepts while male students showed a meaningful predominance in mathematics middle operations skills and applying what they had learned to real life situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive diagnostic models
  • DINA
  • Gender difference
  • First grade high school mathematic
فارسی
افضلی، افشین (1393). مدلسازی تشخیصی شناختی ریاضیات پایه اول دبیرستان بر اساس روش سلسله مراتبی صفات. پایان‌نامه دکترا. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
کبیری، مسعود (1382). نقش خودکار آمدی ریاضی به همراه متغیر‌های شخصی دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه تربیت معلم.
کیامنش، علی‌رضا و پوراصغر، نصیبه (1388). بررسی تفاوت دختر و پسر در متغیرهای مرتبط به عملکرد ریاضی و نقش آن بر پیشرفت ریاضی. تبریز. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 13.
مینایی، اصغر (1391). مدلپردازی تشخیصی شناختی سؤالات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران. پایان نامه دکترا. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
لاتین
Caplan, J. B., & Caplan, P. J. (2005). The perseverative search for sex differences in mathematics abilities. In A. M. Gallagher & J. C. Kaufman (eds.). Gender Differences in Mathematics: An Integrative Psychological Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
De la Torre, J., & Douglas, J. (2004). Higher-order latent trait models for cognitive diagnosis. Psychometrika, 69 (3), 333-353.
Gallagher, A. M. (1990). Sex differences in the performance of high-scoring examinees on the SAT-M. New York: College Entrance Examination Board.
Gallagher, A. M., & DeLisi, R. (1994). Gender differences in Scholastic Aptitude Test – mathematics problem solving among high-ability students. Journal of Educational Psychology, 86, 204-211.
Halpern, D. F. (2000). Sex Differences in Cognitive Abilities (3rd Ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Henson, R., Templin, J., & Willse, J. (2009). Defining a family of cognitive diagnosis models using log-linear models with latent variables. Psychometrika, 74 (2), 191-210.
Hyde, J. S., Fennema, E., & Lamon, S. J. (1990). Gender Differences in Mathematics Performance: A Meta-Analysis, Psychological Bulletin, 107 (2), 139-155.
Junker, B. W., & Sijtsma, K. (2001). Cognitive assessment models with few assumptions, and connections with nonparametric item response theory. Applied Psychological Measurement, 25, 258–272.
Maccoby, E. E., & Jacklin, C. N. (1974). The Psychology of Sex Differences. Stanford, CA: Stand ford University Press.
Ravand, H., Barati, H., & Widhiarso, W. (2013). Exploring Diagnostic Capacity of a High Stakes Reading Comprehension Test: A Pedagogical Demonstration. Iranian Journal of Language Testing, 3, 1.
Robitzsch, A., Kiefer, T., George, A., & Uenlue, A. (2013). Package ‘CDM’. https://sites.google.com/site/alexanderrobitzsch/software.
Royer, J. M., Tronsky, L. N., Chan, Y., Jackson, S. J., & Marchant, H. I. (1999). Math-Fact retrieval as the cognitive mechanism underlying gender differences in math test performance. Contemporary Educational Psychology, 24, 181-266.
Voyer, D., Voyer, S., & Bryden, M. P. (1995). Magnitude of sex differences in spatial abilities: A metaanalysis and consideration of critical variables. Psychological Bulletin, 117, 250–270.
Willingham, W. W., & Cole, N. S. (1997). Gender and Fair Assessment. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Young-sun, L., & Yoon Soo, P. (2011). A cognitive diagnosthc modeling of attribute mastery in Massachusetts, Minnesota, and the U.S. National sample using the TIMSS 2007. International journal of testing, 11 (2), 144-177.
Zhu, Zheng. (2007). Gender differences in mathematical problem solving patterns: A review of literature. International Education Journal, 8 (2), 187-203.