نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 اداره آموزش و پرورش سامن

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این
پژوهش با هدف تاًثیر آموزش بخشش­درمانی بر کنترل خشم دانش­آموزان دختر پایه­ اول
متوسطه انجام گرفت. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه شهر
تهران در سال تحصیلی 91-90 نمونه­ای با حجم 50 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در
دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از طرح گروه‌های نا­معادل استفاده شد. میزان
خشم آزمودنی­ها با پرسشنامه­ی خشم صفت - حالت اسپیلبرگر STAXI-2 اندازه‌گیری شد. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون بعمل آمد، پس
از آن، گروه آزمایش به مدت10 جلسه­ی 90 دقیقه­ای برنامه­ی آموزش بخشش­درمانی
دریافت کرد، و در پایان از هر دو گروه پس­آزمون بعمل آمد. تحلیل داده­ها با
استفاده از آزمونMANOVA  نشان داد که آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم
دانش­آموزان دختر پایه­ اول متوسطه تأثیر داشت. همچنین آموزش بخشش­درمانی بر خرده
مقیاس­های حالت خشم، صفت خشم، درون ریزی خشم دانش­آموزان دختر پایه­ اول متوسطه تأثیر داشت. اما
آموزش بخشش­درمانی بر خرده مقیاس‌های بیرون­ریزی خشم، کنترل بیرونی و کنترل درونی خشم
تأثیر معنی­دار نداشت. پس می­توان نتیجه­گیری کرد که آموزش بخشش­درمانی بر کنترل
خشم دختران نوجوان تاثیر دارد و از آن می­توان برای کنترل خشم و پرخاشگری استفاده
کرد. آلفای
تعدیل شده: (0083/0p≤ ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training forgiveness therapy on controlling anger of students

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effects of training forgiveness therapy on controlling anger among the female high school students. The population was students living in Tehran in 2009-2010. Through multi-stage sampling method, 50 students were selected and randomly assigned to 2 groups of experimental and control. In order to test the hypothesis of the study, the quasi-experimental design of pre-test and post-test, with control group, was used and the extent of anger in the students was measured with the Spiel Berger State-Trait Anger Size (STAXI-2). Then the experimental group received 10 sessions of 90 minute training in forgiveness therapy. The use of MANOVA showed that training forgiveness therapy affected the control of anger among the female high school students. Training forgiveness therapy also affected subscales of state anger, trait anger, and anger expression in female high school students. However, it had no effect on subscales of anger expression-out, anger control-out and anger control-in. Therefore, it can be concluded that the training of forgiveness therapy has effects on controlling anger in female students, and can be effectively used for the treatment of anger and aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness therapy
  • anger
آدلاید،آ. ام. نیکل وپنی، ام. پکسمن (1999). راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول‌های آماری در پژوهش‌های رفتاری . ترجمه حیدر علی هومن و علی عسگری (1388). تهران: سمت.
بازگیر، دعا (1386). بررسی تأثیر آموزش مهارت­­های مدیریت خشم یر کنترل درونی و بیرونی خشم در دانشجویان دختر 25-20 ساله­ی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
رافضی، زهره (1383). نقش آموزش کنترل خشم به نوجوانان دختر 15تا18 ساله درکاهش پرخاشگری. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی.
نویدی، احد (1385). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های خود نظم دهی، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه­ی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
Beck, S. I. (2005). Efficacy of a forgiveness group intervention for aggressive victims. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University.
Beth, P. (2006). Forgiveness and implicit theories in early adolescents. Unpublished Doctoral Dissertation, Wisconsin-Madison University.
Calamari, E., & Pini, M. (2003). Dissociative experiences and anger proneness in late adolescent females with different attachment styles. Journal of Adolescent, 38, 287-295
Çardak, M.  (2013). The relationship between forgiveness and humility: A case study for university students. Academic Journal, 8, 425-430.
Coyle, C. T., & Enright, R. D. (1997). Forgiveness intervention with Post abortion men. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 1042-1046.
Deming, A. M., & Lochman, J. E. (2008). The relation of locus of control, anger, and impulsivity to boys' aggressive behavior. Behavioral Disorders. 33(2), 108- 119.
Enright, R. D., & Human Development Study Group (1996). Counseling within the forgiveness triad: on forgiving, receiving forgiveness, and self-forgiveness. Counseling and Values, 40, 107–126.
Fincham, F. D., Beach, S. R. H., &  Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18, 72-81.
Fitzgibbons, R. P. (1986). The cognitive and emotive uses of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy, 23, 629-633.
Gambaro, M. E. (2002). School-based forgiveness education in the management of trait anger in early adolescents. Unpublished Doctoral Dissertation, Wisconsin- Madison University. 
Caught, N. B. W. (2002). The development intervention for clergy: forgiveness education. Unpublished Doctoral Dissertation, Southern Mississippi University.
Huang, S.T.T., & Enright, R. D. (2000). Forgiveness and anger-related emptions in TAIWAN: Implications for therapy. Psychotherapy, 1, 71-79.
Harris, A. H. S., Luskin, F., Norman, S. B., Standard, S., Bruning, J., & Evans, S., et al. (2006). Effects of a group forgiveness intervention on forgiveness, perceived stress, and trait-anger. Journal of Clinical Psychology, 62, 715-733.
Holter, A. C. (2007). The forgiveness child: The impact of forgiveness education on mental health variables for elementary-age children Unpublished. Doctoral Dissertation, Wisconsin-Madison University.
Klatt, J. (2008). Testing a forgiveness intervention to treat aggression among adolescents Unpublished. Doctoral Dissertation, Wisconsin-Madison University.
Lawler-Row, K. A., Hyatt-Edwards, L., Wuensch, K. L., & Karremans, J. C. (2011). Forgiveness and health: The role of attachment. Personal Relationships, 18, 170-183.
Lin, W., Mack, D., Enright, R. D., Krahn, D., & Baskin, T. W. (2004). Effects of forgiveness therapy on anger, mood, and vulnerability to substance use among inpatient substance-dependent clients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 1114-1121.
Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive psychology inpractice. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
Louden, G. M., & Gerber, E. S. (2008). A group forgiveness intervention for adult male homeless individuals: Effects on forgiveness rumination, and social connectedness.Unpublished Doctoral Dissertation, Texas at San Antonio University.
Luskin, F. M., Ginzburg, K., & Thoresen, C. E. (2005). The efficacy of Forgiveness intervention in college age adults: Randomized controlled study. Humboldt Journal of Social Relations, 29, 163-183. 
Malik, J. T. (2013).  The effect of Forgiveness therapy on depression and low self-esteem for a victim of abuse: A Case study. Department of Educational Psychology, Taibah University, Saudi Arabia.
Malone, A., Meyer, D. D., Tarlton, T., Wasielewski, L., Reuben, P., West, C., & Mitchell, V. (2011). The relationship between forgiveness and emotional well-being. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_23.pdf.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., & Tsang, J. A. (2003).  Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations. Journal of Personality and Social Psychology, 84,540-557.
Michaelson, C. (2012). Psychological perspectives on forgiveness: From Freud to new thought. Dept of Psychology, Le Moyne College, Syracuse, New York, USA.
North, J. (1987). Wrongdoing and forgiveness. Philosophy, 62, 499 – 508.
Park, J. H., Enright, R. D., Essex, M. J., Zahn-Waxler, C., & Klatt, J. S. (2013). Forgiveness intervention for female South Korean adolescent aggressive victims. Journal of Applied Developmental Psychology, 34 (6), November–December 2013, 268-276.
Perez, J. (2007). A forgiveness protocol for adolescents with disruptive behavior a pilot study. Unpublished Doctoral Dissertation, Regent University.
Reed, L. C., & Enright, R. D. (2006). The effects of forgiveness therapy on depression, anxiety, and posttraumatic stress for women after spousa emotional abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 5, 920-929.
Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart? Journalof Clinical Psychology, 58, 419-441.
Rye, M. S., Pargament, K. I., Pan, W., Yingling, D. W., Shogren, K. A., & Ito, M. (2005). Can group interventions facilitate forgiveness an ex-spouse? A randomized clinical trial. Journal of Consultingand Clinical Psychology, 73, 880-892.
Stiffler, Kirsten. L. (2008). Adolescent and anger: An investigation of variables that influence the expression of anger. Indiana University of Pennsylvania. EBSCO.
Spielberger, C. D. (1999). State-Trait Anger ExpressionInventory-2TM: Professional manual(2nd Ed.). Florida: Psychological Assessment Resources, Inc.
Taylor, G. J., & Novaco, R. W. (2005). Anger treatment for people with developmental disabilities: A theory, evidence and manual based approach.  NY: Wiley.
Toenies, S. J. (2012).  Forgiveness as a Critical Factor in Alcohol Addiction Recovery: An Adlerian Perspective.  A Research Paper Presented to The Faculty of the Adler Graduate School.
Van Loon, P, C. (1997). A cognitive development intervention for clergy: Forgiveness education. Unpublished Doctoral Dissertation, Northern Illinois University.
Walrond -Skinner, S. (1998). The function and role of forgiveness in working with couples and families: clearing the ground. Journal of Family Therapy, 20, 3-19.
Webb, J. R., Dula, C. S. & Brewer, K. (2012). Forgiveness and Aggression among College Students. Journal of Spirituality in Mental Health, 14(1) 38-58.
Worthington, E. L. (2000). The psychology of unforgiveness and forgiveness and implications clinical practice. Journal of Social and Clinical Psychology, 18, 358-418.