نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی گروه روانشناسی بالینی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه­ی اولیه، 400 دانشجوی دختر (میانگین سنی 57/21) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای، انتخاب شدند و مقیاس نشخوار خشم ساخودولسکی، گلوب و کرومول و پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهوون را تکمیل نمودند. از بین 66 نفر دانشجو که دارای نشخوار خشم بالا بودند، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایشی و گروه کنترل گماشته شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت گروه درمانی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر قرار گرفت در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری داده­ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان­شناسی مثبت­نگر به صورت معنی­داری، باعث کاهش نشخوار خشم شد (98/18F=، 001/0p<)، اما بر راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان تأثیری نداشت (37/1F=،
257/0(p< (85/1F=، 191/0p<). این یافته­ها نشان می­دهد که آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت­نگر، می­تواند برای افراد با نشخوار خشم بالا، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of anger management based on positive psychology on cognitive emotion regulation and aggression rumination in female students

نویسندگان [English]

  • tayebeh Mahmoodi 1
  • sudabeh Bassak Nejad 2
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2

1 MA Clinical Psychology, College of Education, Dep of Psychology, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor of Psychology, College of Education, Dep of Psychology, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of anger management training with positive psychology perspective on cognitive emotion regulation strategies and anger rumination in female students (mean of age = 21/57), residents of dormitory of Shahid Chamran University. In the first sample, 400 female students were selected by multi-stage random sampling method who completed Anger Rumination Scale of Sukhodolsky, Golub and Cromwell .From the 66 students, who had high anger rumination, 30 subjects were selected by random sampling method and divided into two groups, control and experimental groups. Experimental group participated in 8 sessions of anger management training with positive psychology perspective, but the control group did not receive any intervention. The results of multivariate analysis of variance showed that the anger management training with positive psychology perspective, significantly decreased anger rumination (F = 18/98, p < 0/001), but did not have any effect on positive and negative cognitive emotion regulation strategies (F = 1/37, p < 0/257), (F = 1/85, p < 0/191). This finding showed that anger management training with positive psychology perspective can be usefull for individuals with high anger rumination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger management training with positive psychology
  • Anger rumination
  • cognitive emotion regulation strategies
آهنگرزاده رضایی، سهیلا و ایزدی، احمد (1391). بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر سلامت روانی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی، شماره 4، 506-502.
بشارت، محمدعلی و محمدمهر، رضا (1388). بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس نشخوار خشم. نشریه علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، شماره 65، 43-36.
جنتری، دویل و. (2007). مدیریت خشم به زبان آدمیزاد. ترجمه شیما صفدری (1391). تهران: هیرمند.
شاره، حسین، دولتشاهی، مهشید و کاهانی، محمد (1392). اثربخشی درمان گروهی فراشناختی در بهبود افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ­های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره 1، 227-216.
شکری، امید، کدیور، پروین، زین­آبادی، حسن رضا، گراوند، فریبرز، غنایی، زیبا، نقش، زهرا و طرخان، رضا علی (1388). روابط بین نوروز­گرایی، سبک­های مقابله، تنشگرهای تحصیلی، واکنش به تنشگرها و بهزیستی ذهنی. مجله روان­شناسی، شماره 13،  53-36.
صالحی، اعظم، باغبان، ایران، بهرامی، فاطمه و احمدی، سید احمد (1390). تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرآیند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک بر علائم مشکلات هیجانی. مجله­ی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، شماره2، 52-49.
عیسی زادگان، علی، جناآبادی، حسین و سعادتمند، سعید (1390). رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان. مجله مطالعات روان­شناسی تربیتی، شماره 7، 92-71.
فرحبخش، کیومرث، جوبانیان، فرحناز و حسین ثابت، فریده (1392). اثربخشی آموزش مبتنی
بر روان­شناسی مثبت­نگر بر روی تاب­آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر متوسطه­ی شهر یزد. ششمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک ونوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان.تبریز.
قاسم زاده­ی نساجی، سوگند، پیوسته­گر، مهرانگیز، حسینیان، سیمین، موتابی، فرشته و بنی هاشمی، سارا (1389). اثربخشی مداخله­ی شناختی رفتاری بر پاسخ­های مقابله­ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان. مجله­ی علوم رفتاری، شماره 1، 43-35.
کونولی، کولی دبلیو. و کونولی، جین کلوز (2009). خانواده درمانی مثبت. ترجمه مصطفی تبریزی، سیما قدرتی و صدیقه­ی احمدی ( 1389). تهران: ارسباران.
لواف پورنوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش و ثنایی ذاکر، باقر (1391). بررسی اثر بخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. دانشگاه علوم پزشکی شهید  صدوقی یزد، شماره­ی 4،  500-489.
محمودی، طیبه، بساک نژاد، سودابه و مهرابی­زاده هنرمند، مهناز (1393). ویژگی­های روانسنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره3، 462-453.
مداحی، ابراهیم (1391). اثربخشی رفتار درمانی منطقی- هیجانی بر میزان افسردگی و نشخوار فکری افراد مضطرب. اندیشه و رفتار، شماره­ی 25، 26-17.
مگیار – موئی، جینا. ال. (2009). فنون روانشناسی مثبت گرا، راهنمای درمانگران. ترجمه فرید براتی سده (1391). تهران: رشد.
یوسفی، فریده (1385). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعداد درخشان. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 4، 892-871.
 
لاتین
Akdas Mitrani, A. T. (2010). Outcome of anger management training program in a sample of undergraduate students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 339–344.
American Psychological Association (2004). Controlling anger-before it controls you. http://www.google.com.
Anestis, M., Anestis, J., Selby, E., & Joiner, T. (2009). Anger rumination across forms of aggression. Personality and Individual Differences, 46, 192-196.
Besharat, M. A., & Pourbohlool, S. (2013). Mediation effect of anger rumination on the relationship between dimensions of anger and anger control with mental health. International Journal of Research Studies in Psychology, 2, 71-80.
Bushman, B. J., Baumeister, R. F., & Phillips, C. M. (2001). Do people aggress to improve their mood? Catharsis beliefs, affect regulation, opportunity and aggressive responding. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 17–32.
Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aaggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology. 63 (3), 452-459.
Deffenbacher, J. L. (2011). Cognitive-behavioral Conceptualization and Treatment of anger. Cognitive and Behavior Practice, 18, 212-221.
Denson, T. F. (2009). Angry rumination and the self-regulation of aggression. In J. P. Forgas, R. F. Baumeister, & D. M. Tice (Eds.) the Psychology of Self-Regulation. (233-248). New York, US: Psychology Press.
Denson, T. F. (2012). The Multiple systems model of angry rumination. Personality and Social Psychology Review, 2, 103- 123.
Denson, T. F., Pedersen, W. C., Friese, M., Hahm, A., & Roberts, L. (2011). Understanding impulsive aggression: Angry rumination and reduced self-control capacity are mechanisms underlying the provocation-aggression relationship. Personality and Social Psychology Bulletin, 16, 850-862.
Esmaeili, L., Aghaei, A., Abedi, M. R., Esmaeili, M., & Aghaei, M. (2012). The efficacy of emotional regulation on the aggression of epileptic girls (14-18) in Isfahan. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 2183-2187.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001).Negative life events, cognitive emotion regulation and emotion problems, Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
Garnefski, N., Vandenkommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and non- clinical sample. European Journal of Personality, 16, 403-420.
Goldstein, N. E. S., Serico, J. M., Riggsromaine, C. L., Zelechoski, A. D., albeitzer, R., Kemp, K., & Lane, C. (2013). Development of the juvenile justice anger management treatment for girls. Cognitive and Behavioral Practice, 20, 171-188.
Gumora, G., & Arsenio, W. F. (2002). Emotionality, emotion regulation, and school performance in middle school children. Journal of School Psychololgy, 5, 395-413.
Matsumoto, D., Leroux, J. A., Iwamoto, M., Choi, J. W., Rogers, D., Tatani, H., & Uchida, H. (2003). The robustness of the intercultural adjustment potential scale (ICAPS): The search for a universal psychological engine of adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 27, 543-562.
Maxwell, J. P., Sukhodolsky, D. G., Chow, C. C. F., Wong, C. F. C. (2005). Anger rumination in Hong Kong and Great Britain: Validation of the scale and a cross-cultural comparison. Personality Individual Difference. 6, 1147–1157.
MohamadiArya, A. R., DoustiSarabi, S., Shirazi, M., Lachinani, F., Roustaei, A., Abbasi, Z., & Ghasemzadeh, A. (2012). The effect of training self-awareness and anger management on aggression level in Iranian middle school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 987-991.
Rahimizadeh, M., Arabnarmi, B., Mizany, M., Shahbazi, M., & Kaviribidgoli, Z. (2011). Determining the difference of aggression in male & female, athlete and non-athlete students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 2264-2267.
Rusting, C. L., & Nolen-Hoeksema, S. (1998). Regulating responses to anger: Effects of rumination and distraction on angry mood. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 790-803.
Sarp, N., & Tosun, A. (2011). Emotion and autobiographical memory. Current Approaches in Psychiatry, 3, 446-465.
Seligman, M. (1998). Learned optimism: How to change your life. New York: Alfred Knopf.
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihali, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. Journal of American Psychology, 55, 5-14.
Sukhodolsky, D. G., Golub, A., & Cromwell, E. N. (2001). Development and validation of the Anger Rumination Scale. Personality and Individual Differences, 31, 689-700.
Szasz, P., Szentagotai, A., & Hofmann, S. (2011). The effect of emotion regulation strategies on anger. Behavior Research and Therapy, 49, 114-119.
Thompson, R. A. (1994). Emotional regulation: A theme in search for definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.