نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

3 استاد، دانشگاه پیام نور

4 استادیار، دانشگاه پیام نور

چکیده

تنظیم هیجان عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملات اجتماعی است و نقص در آن با بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه رابطه دارد، بنابراین بررسی نقش عوامل موثر در مدیریت هیجانات دارای اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار بود. روش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در نیم‌سال اول 1394 بود که تعداد 50 آزمودنی به‌صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایشی (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به‌صورت گروهی تحت آموزش مهارت‌های مقابله‌ای قرار گرفتند و گروه کنترل در طول مدت درمان هیچ آموزشی دریافت نکرد. آزمودنی‌های مورد پژوهش به سؤالات مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی (DERS)پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمره‌های دشواری در تنظیم هیجانی در گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0p≤). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که میزان بهبودی درتنظیم هیجانات نوجوانانی که در معرض مهارت‌های مقابله‌ای قرار گرفتند، بیشتر از افرادی است که این مداخله را دریافت نکردند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در کانون‌های اصلاح و تربیت مهارت‌های مقابله‌ای به مربیان آموزش داده شود تا آنان با گذراندن این دوره‌ها بتوانند این مهارت‌ها را به مددجویان آموزش دهند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Coping Skills’ Training on Emotional Regulation in Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • Esa Jafari 1
  • Fariba Ghazanfarian 2
  • Mahnaz Aliakbari 3
  • Hamid Kamarzarin 4

چکیده [English]

Emotion regulation is an important factor in psychological well being, and successful performance in social interaction and deviation from it can lead to delinguent behaviors. This study aimed to evaluate the effectiveness of coping skills’ training on emotional adjustment of juvenile offenders. The study population consisted of all juvenile offenders residing in the Correction and Rehabilitation Center in Tehran. The sampling mothed of this study was a convenience sampling type. The sample size was 50 patients who were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Eight 90-minute sessions were conducted to train the experimental group, but control group received no training. The subjects were evalualed by the Difficulties in Emotion Regulation Scale before and after training. The results of multivariate analysis of covariance showed that mean scores of emotion regulation difficulties, in the experimental group, was significantly different from control group (p < 0.0001). The mean score of the control group did not change significantly from pre-test to post-test, which showed that the adolescents who receive coping skills’ training act in an appropriate emotion regulation style. Thus, it is suggested that correcting and training centers’ teachers should be taught coping skills so that they can use these sklils for clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping skills
  • emotional regulation
  • Juvenile
  • criminal
امامی‌پور، سوزان؛ کشاورزی ارشدی، فرناز و کاکاوند، گلزار (1390). اثربخشی آموزش تنش‌زدایی تدریجی و مهارت‌های مقابله‌ای مسئله محور بر اضطراب و استرس تجربه شده در زنان آسیب دیده اجتماعی. مجله تحقیقات روانشناختی، 10، 10-1.
حسنی، جعفر و قائدنیای جهرمی، علی (1393). راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران فراری و بهنجار. نشریهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیالبرز، (1) 4، 48-41.
سامانی، سیامک و صادقی، لادن (1389). کفایت شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان. مجله روشها و مدل‌های روان‌شناختی، (1) 1، 62-51.
سپهریان آذر، فیروزه؛ اسدی مجره، سامره؛ اسدنیا، سعید و فرنودی، لیدا (1393). رابطه سبک‌های دلبستگی و راهبردهای مقابله‌ای با دشواری‌های تنظیم هیجان در دوران نوجوانی. مجله پزشکی ارومیه، (10)22، 930-922.
صادقی، موحد؛ نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1387). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاردبیل، (3)8، 269-261.
کاکاوند، علیرضا و پارسامنش، فریبا (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر اضطراب دختران دبیرستانی. مجله علوم رفتاری، (5) 2، 145-133.
نوابی‌نژاد، شکوه (1381). رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راه‌های پیشگیری و درمان نابهنجاری‌ها. تهران: نشر انجمن اولیا و مربیان.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30 (2), 217-237.
Alloy, L. B., & Riskind, J. H. (2006). Cognitive vulnerability to emotional disorders. Routledge.
Chan, R. C. K. (2000).  Stress and coping in spouses of persons with spinal cord injuries in Hong Kong.  Clinical Rehabilitation, 14 (2), 137-144.
Frydenberg, E. (2008). Adolescent Coping: Advances in Theory, Research and Practice. New York: Routledge.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, the Netherlands: DATEC.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41-54.
Greenberg, M. T. (2006). Promoting resilience in children and youth: Preventive interventions and their interface with neuroscience. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 139–150.
Hasking, P. A. (2007). Reinforcement sensitivity, coping, and delinquent behavior in adolescents. Journal of Adolescence, 30 (5), 739-749.
Hollist, D. R., Hughes, L. A., & Schaible, L. M. (2009). Adolescent maltreatment, negative emotion, and delinquency: An assessment of general strain theory and family-based strain. Journal of Criminal Justice, 37 (4), 379-387.
Kim, H. S., Kim, H. S., & Samuels-Dennis, J. (2012). The influence of psychosomatic symptoms, physical and sexual abuse, and coping strategies on delinquent behavior among Korean adolescents. Archives of Psychiatric Mursing, 26 (2), 155-164.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1 (3), 141-169.
Mason, W. A., January, S. A. A., Fleming, C.B., Thompson, R. W., Parra, G.R., Haggerty, K. P., & Sgnder, J. J. (2016). Parent training to reduce problem behaviors over the transition to high school: Tests of indirect effects through improved emotion regulation skills. Children and Youth Services Review, 61, 176-183.
Peach, H. D., & Gaultney, J. F. (2013). Sleep, impulse control, and sensation-seeking predict delinquent behavior in adolescents, emerging adults, and adults. Journal of Adolescent Health, 53 (2), 293-299.
Spruit, A., Schalkwijk, F., Van Vugt, E., & Stams, G. J. (2016). The relation between self-conscious emotions and delinquency: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 28, 12-20.