نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بجنورد

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خودتنظیمی در محیط کار است. در این پژوهش، جو ایمنی و وجدانی بودن به عنوان پیشایند و عملکرد ایمن و رضایت شغلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شدند. طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش مقیاس جوّ ایمنی، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO)، مقیاس تمرکز تنظیمی برای کار، پرسشنامه رضایت شغلی و مقیاس عملکرد ایمن را تکمیل نمودند. روایی و پایایی همه پرسشنامه‌ها قابل قبول گزارش شده است. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و براساس نرم افزارAMOS- 21  و SPSS- 19 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرات واسطه‌ای از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو آزمون پریچر و هیز استفاده شد. نتایج حاکی از برازش نسبتاً خوب الگو با داده‌ها بود. برازش بهتر از طریق حذف یک مسیر غیر معنی‌دار و همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. همچنین اثر واسطه‌ای خود تنظیمی در رابطه بین پیشایندهای فردی (وجدانی بودن) و موقعیتی (جو ایمنی) با متغیرهای پیامد (رضایت شغلی و عملکرد ایمن) مورد تائید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Testing a Model of Important Precedents and Outcomes of Self-Regulation at Workplace

چکیده [English]

The aim of the present research was designing and testing a model of important precedents and outcomes of safety self-regulation at workplace. In this study, safety climate and conscientiousness were considered as precedents and safety performance and job satisfaction as outcomes. The research design was a correlational one, alone, structural equation modeling, and the sample consisted of 300 employees of an industrial company, who were selected by stratified random sampling method. Participants of the study completed Safety Climate Scale, short form of NEO Personality Inventory (NEO), Regulatory Focus at Work Scale, Job Satisfaction Questionnaire and Unsafe Performance Scale. Validity and reliability of all questionnaires were acceptable. Structural equation modeling (SEM), through Amos-21 and SPSS-22 software packages, was used for data analysis. The bootstrap method, using Preacher and Hayes’ Macro program, was used for testing mediation effects. Findings indicated that the model was fitted to the data. Better fit and more meaningful results were obtained by eliminating non-significant paths and linking some errors. The final model was supported. Also the mediating role of self-regulation in relationship between individual antecedent (conscientiousness) and situational one (safety climate), with outcome variables (job satisfaction and safe performance) was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Regulation
  • safe performance
  • Job Satisfaction
  • conscientiousness
  • safety climate
ارشدی، نسرین (1386). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز. پایان نامه دکتری تخصصی روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
بابامیری، محمد؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ بشلیده، کیومرث (1394). بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز، مجله دستاوردهای روان‌شناختی، دوره 4، شماره 1، 208-187.
رحیمی پردنجانی، طیبه؛ محمدزاده ابراهیمی، علی (1394). خودکارآمدی ایمنی و خودتنظیمی پیش‌بینی کنندگان حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی، فصلنامه طب کار، دوره 7، شماره 3، 10-1.
رحیمی پردنجانی، طیبه؛ محمدزاده ابراهیمی، علی؛ مهدیزاده، حسین؛ خوش‌نیت، محمد (1393). بررسی رابطه جو ایمنی و ابعاد آن با رفتارهای ایمن در صنعت پتروشیمی، فصلنامه طب کار، دوره ششم، شماره چهارم، 11-1.
شناور، فضل الله؛ بشلیده، کیومرث؛ هاشمی، سیداسماعیل؛ نعامی، عبدالزهرا (1394). بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی، مجله دستاورهای روانشناختی، دوره 4، شماره 1، 132-111.
لاتام، پی‌گری (2007). انگیزش شغلی: تاریخچه، نظریه، پژوهش و عمل (چاپ اول). ترجمه نسرین ارشدی (1389). تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل (1386). بررسیروابطساده،چندگانهوتعاملیمتغیرهایمهم محیطی،نگرشی،شخصیتیوعاطفیبارفتارهایناباروردرمحیطکاردرکارکنانشرکتملی مناطقنفتخیزجنوب. پایان نامه دکتری تخصصی روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
گروسی فرشی، میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر جامعه پژوه، نشر دانیال.
حق‌شناس، حسن (1385). طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت (راهنمای تفسیر و

هنجارهای آزمون‌های NEOPI-R وNEO- FFI ). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 
لاتین
Bak, W. (2009). Regulatory foci and the big five. The 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway 7-10 july.
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big-five personality dimensions in job performance. Personnel Psychology, 44, 1-26.
Bray Field, A.H., & Roth, H.F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307-311.
Buck, A. M. (2011). Proactive personality and big five traits in supervisors and workgroup members: Effects on safety climate and safety motivation. A Doctoral dissertation, Portland State University.
Forster, J., Higgins, E. T., & Bianco, A. T. (2003). Speed/accuracy decisions in task performance: Built in trade-off or separate strategic concerns. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 90, 148–164.
Gorman, A. C., Meriac, J. P., Overstreet, B. L., Apodaca, S., McIntyre, A. L., Park, P., &. Godbey, J. N. (2012). A meta-analysis of the regulatory focus nomological network: Work-related antecedents and consequences. Journal of Vocational Behavior, 80, 160–172.
Haws, K. L., Dholakia, U. M., & Bearden, W. O. (2010). An assessment of chronic regulatory focus measures. Journal of Marketing Research, 47, 967-982.
Henning, B. J., Stufft, J. C., Payne, S. C., Bergman, E. M., Mannan, S. M., & Keren, N. (2009). The influence of individual differences on organizational safety attitudes. Safety Science, 47, 337–345.
Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52, 1280–1300.
Johnson, R. E., & Chang, C. H. (2008). Development and validation of a work-based regulatory focus scale. Poster presented at the 23rd Annual Society for Industrial and Organizational Psychology Conference, San Francisco, California.
Judge, T.A., Erez, A., Bono, J.E., & Thoresen, C.J. (2003). The Core Self-Evaluations Scale: Development of a measure. Personnell Psychology, 56, 303–331.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lanaj, K., Chang, C. H., Johnson, R. E. (2012). Regulatory Focus and Work-Related Outcomes: A Review and Meta-Analysis. Psychological

Bulletin, 138 (5), 998–1034.
Markovits, Y. (2012). The development of regulatory fo6ci characters and moderation effects on satisfaction and commitment. international Journal of Psychology and Behavioral Science, 2 (4), 71-80.
McCrae, R., & Costa, P. T. (1985). The NEO personality inventory manual. Odessa. FL: psychological Assessment Resources.
Morgan, S. H. (2007). Personality traits as risk factors for occupational injury in health care workers. A Doctoral Dissertation. University of Florida.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resembling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behav Res Meth, 40, 879-891.
Salleh, A. (2010). Safety behavior in the Malaysian petrochemical industry. A Doctoral Dissertation. University of Utara Malaysia.
Tseng, H, C., Kang, L. M. (2009). Regulatory focus, transformational leadership, uncertainty towards organizational change, and job satisfaction: In a Taiwan’s cultural setting. Asia Pacific Management Review, 14(2), 215-235.
VanDer Vurst, G. (2012). Linking individual-specific and work based regulatory focus to organizational commitment and behavior. A Doctoral Dissertation. University Gent.
Vinodkumar, M. N., & Bhasi, M. (2009). Safety climate factors and its relationship with accidents and personal attributes in the chemical industry. Safety Science, 47, 659-667.
Vinodkumar, M. N., & Bhasi, M. (2010). Safety management practices and safety behavior: Assessing the mediating role of safety knowledge and motivation. Accident Analysis and Prevention, 42, 2082–2093.
Vinodkumar, M. N., & Bhasi, M. (2011). A study on the impact of management system certification on safety management. Safety Science, 49, 498–507.
Wallace, J. C. (2004). A multilevel examination of occupational safety: Regulatory focus as an explanatory link between climate, conscientiousness, and performance. A Doctoral Dissertation. Georgia Institute of Technology.
Wallace, J. C., Chen, G., & Kanfer, R. (2005). Development and validation of a work-specific measure of regulatory focus. Poster presented at the 19th Annual Conference of the Society for Industrial/Organizational Psychology, Los Angeles, CA.
Wallace, J. C., & Chen, G. (2006). A multilevel integration of personality, climate, self-regulation, and performance. Personnel Psychology, 59, 529–557.
Zohar, D. (1980(. Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. Journal of Applied Psychology, 65, 95–102.