نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند

2 عضوهیات علمی

3 عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

د
درمان فراتشخیص از جمله درمان­های جدید روان‌شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان‌شناسی به اثبات رسیده است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف­پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابت نوع 2 بود. روش پژوهش آزمایشی (پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل) بود. در این پژوهش، 32 نفر از بیماران دارای دیابت نوع 2 به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (8 مرد و 8 زن) و گروه کنترل (8 زن و 8 مرد) جایگزین شدند. برای جمع­آوری داده­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون از پرسشنامه­های انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال و تنظیم هیجان گروس و جان استفاده شد. همچنین، برای سنجش عامل hb از روش الیزا (ELISA) استفاده شد. برای گروه آزمایشی 12 جلسه­ی 60 دقیقه ای درمان فراتشخیصی آموزش داده شد. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که درمان فراتشخیص بر افزایش انعطاف­پذیری شناختی و بازارزیابی هیجان و کاهش بازداری هیجان در بیماران دیابت نوع 2 اثر گذار بوده است (01/0<p). اما یافته­ها نشان داد که درمان فراتشخیصی بر عامل hb تأثیر نداشته است. براساس یافته­ها، درمان فراتشخیص برای بهبود انعطاف­پذیری شناختی و تنظیم هیجان در بیماران دیابت نوع 2 پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transdiagnostic Treatment on Cognitive Flexibility, Emotion Regulation and Hb Factor in Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • maryam nasri 1
  • maryam nasri 2

چکیده [English]

Transdiagnostic treatment is one of the new therapies that the effect of it on many psychological variables has been established. The purpose of the current study was to examine the effectiveness of Transdiagnostic treatment on cognitive flexibility, emotion regulation and hb factor in patients with type 2 diabetes. The research method was experimental (pretest, posttest with control group). In this research, 32 patients with type 2 diabetes randomly assigned to experimental (8 males and 8 female) and control (8 males and 8 female) groups. The Cognitive Flexibility (Dennis & Vander Wal, 2010) and Emotion Regulation Scales (Gross & John, 2003) were used for collecting the data. The ELISA method was used for assessing the Hb factor. Transdiagnostic treatment was administered to experimental group, in 12 one-hour sessions. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). The results indicated that the Transdiagnostic treatment is effective in increasing the cognitive flexibility and emotion reappraisal and decreasing the emotion control (p < 0.01), but, had no effect on hb factor. According to the results, Transdiagnostic treatment was suggested for improving the cognitive flexibility and emotion regulation in patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transdiagnostic
  • cognitive flexibility
  • emotion regulation
  • type 2 diabetes
آریاپوران، سعید (1390). اثربخشی آموزشهای ذهنآگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی و تابآوری جانبازان شیمیایی. رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.
دوازده‌امامی، محمدحسن؛ روشن، رسول؛ محرابی، علی و عطاری، عباس (1388). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری برکنترل قندخون و افسرگی در بیماران دیابتی نوع ۲. مجلهیغدددرونریزومتابولیسمایران، 11 (4)، 392-385.
رامندی، مرضیه؛ شاره، حسین؛ سلطانی، اسماعیل؛ خرمایی، فرهاد و میرزایی، امین (1392). نقش راهبردهای مقابله‌ای در مشکلات روانی بیماران دیابتی. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیایلام، 21(3)، 172-162.
زمستانی، مهدی و ایمانی، مهدی (1395). اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشانه‌های افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان. روان‌شناسی معاصر، 11 (1)، 32-21.
عبدی، رضا؛ بخشی‌پور رودسری، عباس؛ محمودعلیلو، مجید و فرنام، علیرضا (1392). ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجلهتحقیقاتعلومرفتاری، 11 (5)، 390-375.
قشقایی، سحر؛ نصیری، قاسم و فرنام، رابرت (1393). اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو. مجلهدیابتومتابولیسمایران، 13 (4)، 330-319.
لاریجانی، باقر و زاهدی، فرزانه (1380). همه‌گیرشناسی دیابت در ایران. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1 (1)، 8-1.
محمدزاده فرهانی، اکرم؛ نادری، فرح؛ احدی، حسن؛ رجب، اسدالله و کراسکیان، ادیس (1395). اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک. مجله دست آوردهای روان‌شناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 23 (2): 112-91.
محمدی، ابوالفضل؛ بیرشک، بهروز.، غرایی، بنفشه (1392). مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی و گروه درمانی شناختی بر فرایندهای تنظیم هیجانی. مجلهروانشناسیوروانپزشکیبالینیایران، 19 (3)، 194-187.
محمودی، طیبه؛ بساک‌نژاد، سودابه و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1395). اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر. مجله دست آوردهای روان‌شناختی، دانشگاه شهید

چمران اهواز، 23 (2)، 137-156.
موسوی، سیدعباس؛ آقایان، شاهرخ؛ رضویان‌زاده، نسرین؛ نوروزی، نسیم و خسروی، احمد (1387). بررسی افسردگی و سلامت عمومی در بیماران دیابتی نوع II. مجلهدانشوتندرستی، 3 (1)، 48-44.
 
لاتین
Ali, S., Stone, M. A., Peters, J. L., Davies, M. J., & Khunti, K. (2006). The prevalence of co-morbid depression in adults with Type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabets Medition, 23 (11), 1165-1173.
Barlow, D. H., Farchione, T. J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & Ehrenreich-May, J. (2011). The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide. New York: Oxford University Press.
Braga, F., Dolci, A., Mosca, A., & Panteghini, M. (2010). Biological variability of glycated hemoglobin. Clinica Chimica Acta (International Journal of Clinical Chemistry), 411 (21-22), 1606-1610.
Brands, A. M., Biessels, G. J., de Haan, E. H., Kappelle, L. J., & Kessels, R. P. (2005). The effects of type 1 diabetes on cognitive performance: A meta-analysis. Diabetes Care, 28 (3), 726–735.
Bullis, J. R., Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., & Barlow, D. H. (2015). He Unified Protocol for Trans diagnostic Treatment of Emotional Disorders. Behavior Modification, 39 (2), 295–321.
Campbell-Sills, L., Cohan, S., & Stein, M. (2005). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behavior, Research and Therapy, 44 (4), 585-599.
Cañas, J. J., Quesada, J. F., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46 (5), 482-501.
Chetty, S., Adiga, S., & Reddy, S. (2014). evaluate the effect of Costusigneus on learning and memory in normal and diabetic rats using passive avoidance task. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6 (2), 835-838.
Choi, S. E., Rush, E. B., & Henry, S. L. (2013). Negative Emotions and Risk for Type 2 Diabetes among Korean Immigrants. Diabetes Education, 39 (5),1-15.
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility
Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34 (3), 241-53.
Ellard, K. K., Fairholme, C. P., Boisseau, C. L., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2010). Unified Protocol for the Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: Protocol Development and Initial Outcome Data. Cognitive and Behavioral Practice, 17 (1), 88–101.
Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., Gallagher, M. W., & Barlow, D. H. (2012). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: A Randomized Controlled Trial. Behavioral Therapy, 43 (3), 666–678.
Feldman-Barrett, L., Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). Knowing what you’re feeling and knowing what to do about it: mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation, Cognition and Emotion. 15 (6), 713–724.
Gafvels C., & Wandell, P. E. (2006). Coping strategies in men and women with type 2 diabetes in Swedish Primary Care. Diabetes Research and Clinical Practice, 71 (3), 280-289.
Garduno- Espinosa, J., Tellez- Zenteno, J. F., & Hernandez- Ronquillo, L. (1998). Frequency of depression in patients with diabetes mellitus type 2. Revista de Investigacion Clinica, 50 (4), 287-91.
Ghashghaie, S., Naziry, G., Farnam, R. (2014). The effectiveness of Mindfulness – Based Cognitive Therapy on Quality of Life in outpatient with Diabetes. Iranian journal of Diabetes and Metabolism, 13 (4), 319-330.
Grandinetti, A., Kaholokula, J. K., Crabbek, M., Kenui, C., Chen, R., & Changh, K. (2000). Relationship between depressive symptoms and diabetes among native Hawaiians. Psych Neuroendocrinology, 25 (3), 239- 246.
Grigsby, A. B., Anderson, R. J., Freedland, K. E., Clouse, R. E., & Lustman, P. J. (2002). Prevalence of anxiety in adults with diabetes: a systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 53 (6), 1053-1060. 
Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 214–219.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85 (2), 348–362.
Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (1), 224–237.
Gross, J. J. (2002). Wise emotion regulation. In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. New York: The Guilford Press. 297–318.
Kaholokula, J. K., Haynes, S. N., Grandinetti, A., & Chang, H. K. (2003). Biological, psychosocial, and socio-demographic variables associated with depressive symptoms in persons with type 2 diabetes. Journal of Behavioral Medicine, 26 (5), 435-458.
McEvoy, P. M., Nathan, P., & Norton, P. J. (2009). Efficacy of transdiagnostic treatments: A review of published outcome studies and future research directions. Journal of Cognitive Psychotherapy, 23 (1), 20-33.
Moses, E. B., & Barlow, D. H. (2006). A new unified treatment approach for emotional disorders based on emotion science. Current Directions in Psychological Science, 15 (3), 146-156.
Nathan, P. E., & Gorman, J. M. (2002). A guide to treatments that work. London: Oxford University Press.
Nooyens, A. C. J., Baan, C. A., Spijkerman, A. M. W., & Verschuren, W. M. M. (2010). Type 2 diabetes and cognitive decline in middle-aged men and women. Diabetes Care. 33 (9) 1964-1969.
Norton, P. G. Hayes, S. A. & Springer, J.R. (2008). Transdiagnostic Cognitive-Behavioral Group Therapy for Anxiety: Outcome and Process. International Journal of Cognitive Therapy, 1 (3), 266-279.
Norton, P. J. (2008). An Open Trial of a Transdiagnostic Cognitive-Behavioral Group Therapy for Anxiety Disorder. Behavior Therapy, 39 (2), 242–250.
Nouwen, A., Winkley, K., Twisk, J., Lloyd, C. E., Peyrot, M., Ismail, K., & Pouwer, F. (2010). Type 2 diabetes mellitus as a risk factor for the onset of depression: A systematic review and meta-analysis. Diabetologia, 53, 2480-2486.
Powers, A. C. (2003). Diabetes Mellitus. In: Kasper, D.L, Braunwald, E., Hauser, S., Longo D, Jameson, J. L., Fauci, A. S. Harrison's principle of Internal Medicine 16th ed. New York: McGraw – Hill Companies, 2152-2180.
Rosenzweig, S., Reibel, D. K., Greeson, J. M., Edman, J. S., Jasser, S. A., McMearty, K. D., & Goldstein, B. J. (2007). Mindfulness-based stress reduction is associated with improved glycemic control in type 2 diabetes mellitus: a pilot study. Alternative Therapies in Health and Medicine, 13 (5), 36-38.
Saarni, C. (1990). Emotional competence: How emotions and relationships become integrated. In: Thompson, R. A. (Ed.). Nebraska symposium on motivation. Socioemotional development. 1sted. England, Lincoln: The University of Nebraska Press. 82-115.
Shareh, H., Farmani, A., & Soltani, E. (2014). Investigating the reliability and validity of the Cognitive Flexibility Inventory (CFI-I) among Iranian University Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 2 (1), 43-50.
Tugade, M. M., & Frederickson, B. L. (2002). Positive emotions and emotional intelligence. In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. 1sted. United States, New York: The Guilford Press. 319–340.