نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

سازمان­ها و به طور خاص سازمان‌های ورزشی به کارکنانی نیاز دارند که از نظر رفتار شهروندی سازمانی، در سطح بالایی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه دهند و با جلب رضایت آنان، به اهداف سازمان دست یابند. این نوع رفتار نیازمند عدم سکوت کارکنان در جهت منافع سازمان می­باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل ارتباط علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان با توجه به نقش میانجی هویت سازمانی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که از این جامعه­ی آماری، نمونه­ای به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه­گیری تصادفی ساده برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه­های سکوت سازمانی (داین و همکاران)، هویت سازمانی (چنی) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف و همکاران) استفاده شد. تمامی پرسشنامه‌ها از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحلیل داده­ها به کمک مدل­یابی معادلات ساختاری صورت گرفت و نرم­افزارهای SPSS و AMOS ویراست 22، به کار گرفته شد. نتایج پژوهش در ارتباط با برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم نشان دادند که بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه­ی منفی و معنی‌دار و نیز بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بوت‌استراپ برای مسیرهای واسطه‌ای نشان داد که هویت سازمانی قادر است در رابطه‌ی بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی ایفاء کند. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سکوت سازمانی و هویت سازمانی نقش تعیین‌کننده‌ای بر رفتار شهروندی کارکنان دارند. از این رو، به مدیران و مسئولین سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود که به منظور افزایش رفتارهای شهروندی در کارکنان، تأثیرات نامطلوب سکوت سازمانی را کاهش دهند و احساس هویت سازمانی را در کارکنان ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causal relationship between organizational silence with organizational citizenship behavior: mediating role of organizational identity

نویسندگان [English]

  • elham moradi 1
  • Ali Mohammad Safania 2
  • Hossein Poorsoltani Zarandi 3

1 islamic azad university izeh

2 Science and Research Branch, Islamic Azad University

3 payame noor karaj university

چکیده [English]

Organizations, particulary, sport organizations need employees who have been in high level of organizational citizenship behavior so as to be capable to present qualified services to their clients and achieve their organization’s goals by engaging client’s satisfaction. This type of behavior needs employee’s voice in order toward organization’s goals. Therefore the aim of this study was to investigate the mediating role of organizational identity(OI) in the causal relationship between types of organizational silence(OS) with organizational citizenship behavior(OCB) among staff of youth and sport organizations of Khuzestan province and providing a conceptual model. Statistical population was all of the staff of youth and sport organizations of the Khuzestan province. Statistical samples were chosen by simple random sampling based on Krejcie and Morgan table(210 person; 143-male, 58-female). In order to collect data, OS questionnaire (Dyne, Ang, & Botero, 2003), OI questionnaire(Cheney, 1983), and OCB questionnaire (Podsakeff et al, 1990), were used. Data analysis and examining proposed model were done through structural equation modeling(SEM), by using SPSS 22 and AMOSE 22 software packages. The results showed that there is a negative and significant relation between OS with OCB, and a positive and significant relation between OI with OCB. Also the results revealed that OI can play moderate role in relationship between OS with OCB. moreover, the results showed that all fit indices have sufficient utility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational silence(OS)
  • organizational citizenship behavior(OCB)
  • organizational identity(OI)
Acaray, A., & Akturan, A. (2015). The relationship between organizational citizenship behavior and organizational silence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482.
Aliaskari, F. (2016). The effect of organizational identity on the relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior. Master's Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University. [Persian]
Alvani, S. M., Vaezi, R., & Honarmand, R. (2015). A study on the role of positive organizational behavior in reducing of Organizational silence. Journal of Management Studies in Development and Evolution. 24(79), 1-26. [Persian]
Amirkhani, A. H., & GhalehAghababaei, F. (2017). The impact of organizational silence on organizational citizenship behavior. Journal of Management Studies in Development and Evolution, 26(85), 109-24. [Persian]
Ashforth, B. E., Joshi, M., Anand, V., & O'Leary‐Kelly, A. M. (2013). Extending the expanded model of organizational identification to occupations. Journal of Applied Social Psychology, 43(12), 2426-2448.
Bagheri, G., Zarei, R., & Aeen, M. N. (2012). Organizational silence (basic concepts and its development factors). Ideal Type of Management, 1(1), 47-58.
Baran, H., & Gi̇derler, C. (2017). A study on determining the influence of organizational identification on organizational justice and organizational silence. International Journal of Asian Social Science, 7(3), 242-258.
Callea, A., Urbini, F., & Chirumbolo, A. (2016). The mediating role of organizational identification in the relationship between qualitative job insecurity, OCB and job performance. Journal of Management Development, 35(6), 735-746.
Cavazotte, F. D., Araujo, F. F., & Abreu, A. L. (2017). Organizational identification among Brazilian public employees: A study of the cultural sector. Revista brasileira de gestão de negócios, 19(64), 289-306.
Cheney, G. (1983). The rhetoric of identification and the study of organizational communication. Quarterly journal of speech, 69(2), 143-158.
Çinar, O., Karcıoglu, F., & Aliogulları, Z. D. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A survey study in the province of Erzurum, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 314-321.
Demir, K. (2015). Teachers’ organizational citizenship behaviors and organizational identification in public and private preschools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1176-1182.
Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). Organizational
images and member identification. Administrative science quarterly, 39(2), 239-263.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
Edwards, M. R. (2005). Organizational identification: A conceptual and operational review. International journal of management reviews, 7(4), 207-230.
Fatima, A., Salah-Ud-Din, S., Khan, S., Hassan, M., & Hoti, H. A. K. (2015). Impact of organizational silence on organizational citizenship behavior: Moderating role of procedural justice. Journal of Economics, Business and Management, 3(9), 846-850.
Ghalavandi, H., & Moradi Z. (2015). Analysis of the relationship between ethical climate of the organization, organizational identity and organizational silence. Ethics in science and Technology, 10(2), 63-71. [Persian]
Gholipour, A., Pourezzat, A. A., & Mohammadi, F. (2011). Explanation of intra organizational and extra organizational construction of organizational identity in public organizations. Journal of Public Administration, 3(7), 149-166. [Persian]
Gkorezis, P., Panagiotou, M., & Theodorou, M. (2016). Workplace ostracism and employee silence in nursing: The mediating role of organizational identification. Journal of advanced nursing, 72(10), 2381-2388.
Jensen, J. V. (1973). Communicative functions of silence. ETC: A Review of General Semantics, 30(3), 249-257.
Karaca, H. (2013). An exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchical organizations: Turkish national police case. European Scientific Journal, 9(23), 38-50.
Kiliclar, A., & Harbalioglu, M. (2014). Relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A case study on five stars hotels in Antalya. Isletme Arastirmalari Dergis, 6(1), 328-346.
Koochi, T., Hashemi, S. S., & Beshlideh, K. (2013). Investigating the Relationship between some job and organizational variables with teacher's organizational citizenship behaviors regarding the mediating role of job stress. Journal of Psychological Achievements, 20(2), 117-140.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lam, L. W., Liu, Y., & Loi, R. (2016). Looking intra-organizationally for identity cues: Whether perceived organizational support shapes employees’ organizational identification. Human Relations, 69(2), 345-367.
Mael, F. A., & Ashforth, B. E. (1995). Loyal from day one: Biodata, organizational identification, and turnover among newcomers. Personnel psychology, 48(2), 309-333.
Mahmoodi, S. (2012). The relationship between organizational identity with job satisfaction and extra-role behavior among faculty members of Urmia Medical Sciences University. Master's Thesis, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University. [Persian]
MazloomiKeyserai, R. (2014). The relationship between organizational citizenship behavior and organizational silence and organizational performance in food industries branches of accepted companies in Tehran securities exchange. Master's Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University. [Persian]
Mirzaeian, A., & Mehdad, A. (2017). Prediction of work effect and organizational citizenship behaviors through dimensions of work motivation. Journal of Psychological Achievements, 24(1), 111-126.
Mortazavi, S., & Kargozar, N. (2012). Study of the relationship between organizational justice, job satisfaction, and affective commitment on customer oriented behavior of nurses of Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran. Zanjan University Medical Sciences Journal, 20(80), 84-97. [Persian]
Nafei, W. A. (2016). Organizational silence: Its destroying role of organizational citizenship behavior. International Business Research, 9(5), 57-75.
Nasre-Isfahani, A., & Aghababapour-Dehkordi, T. (2014). A study of the relationship between organizational identity and organizational silence among employees of university of Isfahan. Journal of Applied Sociology, 24(4), 139-162. [Persian]
Niaazari, K., Taghvaei-yazdi, M., & Mohammadi-Alborzi, A. (2016). Evaluating the impact of organizational identity and organizational culture on organizational citizenship behavior through presenting an appropriate model. Quarterly Journal of Productivity Management, 10(36), 199-222. [Persian]
Parvari, P., Sohrabi, R., & Naghdi, A. (2016). An analysis on the interaction between organizational trust and organizational silence of staff (Case study: Staff and faculty members of university). Iranian Journal of Culture in the Islamic University, 6(18), 135-60. [Persian]
Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources management (pp. 331-369). Emerald Group Publishing Limited.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The leadership quarterly, 1(2), 107-142.
Prouska, R., & Psychogios, A. (2016). Do not say a word! Conceptualizing
employee silence in a long-term crisis context. The International Journal of Human Resource Management, 1-30.
Rastgar, A. A., & Roozban, F. (2014). Identify the factors affecting organizational silence by mixed method participant selection model. Journal of Governmental Organizations management, 2(4), 7-18. [Persian]
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of vocational behavior, 66(2), 358-384.
Sepehri, M. (2016). The effect of organizational silence on organizational citizenship behavior in employees of branches of Saderat banks of Tehran city. Master's Degree, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [Persian]
Seyyedjavadin, R., Farahi, M. M., & TaheriAtar, G. (2008). How different dimensions of organizational justice affect the different dimensions of job and organizational satisfaction. Journal of Business Management, 1(1), 55-70. [Persian]
Shahabinia, M. (2016). The effect of leadership styles on teachers’ organizational silence and organizational identity in elementary schools of Ahvaz city.Master's Thesis, Ahvaz Shahid Chamran University. [Persian]
Shim, D. C., & Faerman S. (2017). Government employees’ organizational citizenship behavior: The impacts of public service motivation, organizational identification, and subjective OCB norms. International Public Management Journal, 20(4), 531-59.
Shojaie, S., Matin, H. Z., & Barani, G. (2011). Analyzing the infrastructures of organizational silence and ways to get rid of it. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1731-1735.
SuriZehi, Z., Jabbari, G., & Torbati, A. (2014). Studying the relationship between organizational silence and citizenship behavior based on the mediating role of organizational commitment in Khash agriculture organization. Iranian Journal of Public Administration Mission, 4(2), 71-83. [Persian]
Vardaman, J. M., Allen, D. G., & Rogers, B. L. (2018). We are friends but are we family? Organizational identification and nonfamily employee turnover. Entrepreneurship Theory and Practice, 42(2), 290-309.
Zamani, S. (2016). Investigating the effect of organizational identity on empowerment and organizational citizenship behavior of Parsian bank employees in Fars province branches. Master's Thesis, Payame Noor University of Fars Province. [Persian]