نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مدعو دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر کاهش مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا بود. این پژوهش با استفاده از روش تک آزمودنی و طرحA-B-A انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شهر یزد در سال تحصیلی 97-1396 بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 4 دانش آموز پسر مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا انتخاب شدند. جلسات آموزشی بر اساس دستورالعمل مداخله گروهی برنامه پیرز در قالب 14 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار شد. بر اساس نتایج تحلیل دیداری داده ها، برنامه در زمینه بهبود مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی برای هر چهار شرکت کننده موثر بوده است. به منظور پیگیری نتایج مداخله، یک ماه بعد از مداخله مقیاس سیستم ارزیابی رفتار کودکان (BASC-3) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی(SAS-A) مجددا توسط مادران و نوجوانان تکمیل شد. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد ماهیت گروهی برنامه مداخله، مشارکت مادران و ایجاد فرصت برای تعامل نوجوانان با یکدیگر، منجر به بهبود اضطراب اجتماعی شده است. همچنین برنامه پیرز توانسته است اثر مستقیم و مثبت بر مشکلات رفتاری داشته باشد. به طور کلی یافته های پژوهش حاضر از تاثیر مثبت برنامه آموزشی پیرز بر کاهش مشکلات رفتاری و اضطراب اجتماعی پسران نوجوان با اختلال اوتیسم با عملکرد بالا حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Intervention Based on PEERS’ Program on Behavioral Problems and Social Anxiety in Adolescents with High-Function Autism Disorder

نویسنده [English]

  • leila akrami

Invited teacher of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Yazd University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of group intervention based on PEERS’ program on reducing behavioral problems and social anxiety in adolescents with high-function autism disorder. This study was performed using single-subject method and A-B-A design. The statistical population of the study included students with autism spectrum disorder in Yazd city in the academic year of 2017-2018. Four students with high-function autism were selected through purposeful sampling method. The training sessions were organized according to the PEERS intervention program of the in 14 sessions Based on the results of the visual analysis of the data, the program has been effective in improving behavioral problems and social anxiety. In order to follow up the intervention, one month after the intervention, the children’s behavior assessment system (BASC-3) and the social anxiety questionnaire(SAS-A) were completed by mothers and adolescents.Based on the findings of this study, it seems that the nature of the intervention program with the participation of mothers together with the creation of opportunities for the interaction of adolescents lead to the improvement of social anxiety. Also, the PEERS program can have a direct and positive effect on behavioral problems. The present study provides evidence for the effectiveness of PEERS’ Program on behavioral problems and social anxiety in adolescents with High-Function Autism disorder. It seems to be the group nature of the program, use of role playing and maternal participation have important role in decrease behavioral problems and social anxiety in adolescents with high-function autism disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEERS program
  • Behavioral problems
  • Social anxiety
  • High-function autism (HFA)
Aly, S. H., Aminyazdi, A., Abdekhodai, M. C., Ghanichamanabad, A., & Mohareri, F. (2015). The design of comparison therapy family-centered based on the transformation human integration model and compartion effectiveness it with floor time play therapy on behavioral symptoms in child with autism spectrum and the stress of parenting their mothers. Journal of Psychological Achievements, 22(1), 25-46 [Persian]
Baxter, J., Miyahara, M., Mirfn-Veitch, B., & Hunter, J. (2017). Social Anxiety Disorder in Autism Spectrum Disorder: Principles and challenges of clinical assessment. Austin Journal of Autism & Related Disabilities, 3(2), 1042-1046.
Bellini, S. (2004). Social skill defcits and anxiety in high-functioning adolescents with Autism Spectrum Disorders. Focus Autism Other Dev Disabl, 19, 78-86.
Davis, N. O., & Carter, A. S. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristics. Journal of Autism and DevelopmentalDisorders, 38(7), 1278-1291.
Farahani, H., Kazemi, Z., Abedi, A., & Aghamohamadi, S. (2013). Practical basics of Single –Subject designs. Tehran: Psychology and Art. [Persian]
Ganji, H. (2015). Psychology of Exceptional Children. Tehran: Savalan. [Persian]
Hill, T. L., Gray, S. A. O., Baker, C. N., Boggs, K., Carey, E., Johnson, C., Kamps, J. L., & Varela, R. E. (2017). A pilot study examining the effectiveness of the PEERS program on social skills and anxiety in adolescents with Autism Spectrum Disorder. Journal of Development and Physical Disabilities, 29(5), 797-808.
Howlin, P. (2000). Autism and developmental receptive language disorder-a follow-up comparison in early adult life II: Social behavioral and psychiatric outcomes. Journal of Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 561-578.
Karst, J. S., & Van Hecke, A. V. (2012). Parent and family impact of Autism Spectrum Disorders: A review and proposed model of intervention evaluation. Clinical Child and Family Psychology, 15(3), 247-277.
Karst, J. S., Hecke, A. V., Carson, A. M., Stevens, S., Schohl, K., & Dolan, B. (2014). Parent and family outcomes of PEERS: A social skills intervention for adolescents with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(3), 752-765.
Kleberg, J. L.,  Hogstrom,J.,  Nord,M.,  Bolte,S.,  Serlachius,E., &Falck-Ytter, T. (2017). Autistic traits and symptoms of social anxiety are differentially related to attention to others’ eyes in Social Anxiety Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(12), 3814-3821.
Laugeson, E. A., & Frankel, F. (2010). Social skills for teenagers with developmental and autism spectrum disorders: The PEERS treatment manual. New York, NY: Routledge.
Laugeson, E. A., & Park, M. N. (2014). Using a CBT approach to teach social skills to adolescents with Autism Spectrum Disorder and other social challenges: The PEERS method. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Therapy, 32, 84-97.
Laugeson, E. A., Ellingsen, R., Sanderson, J., Tucci, L., & Bates, S. (2014). The ABC’s of teaching social skills to adolescents with Autism Spectrum Disorder in the classroom: The UCLAPEERS Program. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(9), 2244-2256.
Laugeson, E. A., Frankel, F., Mogil, C., & Dillon, A. R. (2009). Parent-assisted social skills training to improve friendships in teens with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 596-606.
Lerner, M. D., Haque, O. S., Northrup, E. C., Lawer, L., & Bursztajn, H. J. (2012). Emerging perspectives on adolescents and young adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders, Violence, and Criminal Law. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 40(2), 177-190.
Liu, M. J., Ma, L. Y., Chou, W. J., Chen,Y. M.,  Liu, T. L., Hsiao, R. C.,  Hu, H. F., & Yen, C. F. (2018). Effects of theory of mind performance training on reducing bullying involvement in children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorder. Public Library of Science, 3(1), 1-11.
Mackay, B. A., Shochet, I. M., & Orr, J. A. (2017). A pilot randomised controlled trial of a school-based resilience intervention to prevent depressive symptoms for young adolescents with Autism Spectrum Disorder: A mixed methods analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(11), 3458-3478.
Mandelberg, J., Laugeson, E. A., Cunningham, T. D., Ellingsen, R., Bates, S. & Frankel, F. (2014). Long-term treatment outcomes for parent-assisted social skills training for adolescents with autism spectrum disorders: The UCLA PEERS program. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 7, 45-73.
Mitchell, K., Regehr, K., Reaume, J. & Feldman, M. (2010). Group social skills training for adolescents with asperger syndrome or high functioning autism. Journal on Developmental Disabilities, 16(2), 52-63.
Mogil, C. (2012). Evidence-based social skills training for adolescents with autism spectrum disorders: The UCLA PEERS Program. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(6), 1025-1036.
Mohseni Ezhiyeh, A., Abedi, A., & Behnamnejad, N. (2015). Designing and evaluating the psychometric properties of Autism Spectrum Disorders Diagnosis Scale (ASDDS) according to DSM-5. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 21(2), 121- 131. [Persian]
Neuhaus, E., Bernier, R. & Beauchaine, T. (2013). Social skills, internalizing and externalizing symptoms, and respiratory sinus arrhythmia in Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(3), 730-737.
Nichols S. H., Moravcik G., Tetenbaum S. P. (2009). Girls growing up on the Autism Spectrum. Translate by: Akram L, Tajrishi M, Agharar S. Esfahan. Entesharat: Samaram. [Persian]
Ostovar, S., & Razaviyeh, A. (2013). Investigation of psychometric properties of Social Anxiety Scale for Adolescents. Journal Management System, 3(12), 69-78. [Persian]
Rahimi, A., Yarmohamadian, A., Abedi, A., & Faramarzi, S. (2017). The effectiveness of DeRosier intervention on improving social skills, academic competence, and behavioral problems in children with high-functioning autism. Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals, 7(28), 45-69. [Persian]
Rahmanian, M., Zare, H., & Pour Kashani, A. (2019). The comparison of the effect of transactional analysis and emotion regulation strategies on irrational beliefs and decision making styles in female adolescents. Journal of Psychological Achievements, 26(2), 27-48. [Persian]
Reichow, B., Steiner, A., & Volkmar, F. (2012). Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews, 7, 1-48.
Reynolds, C., & Kamphaus, R. (2015). Behavioral assessment system for children (3th Edition). New York: Pearson.
Schneier, F., & Socha, J. (2012). Is there a spectrum of social anxiety disorder? In: Simpson H, Neria Y, Lewis-Fernándex R, Schneier F, editors. Anxiety disorders-theory, research, and clinical perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Schohl, K. A. (2016). Long-term eects on social skills, social anxiety, and physiological regulation in adolescents with Autism. A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Clinical Psuchology, Marquette University, Wisconsin, U.S.A.
Schohl, K. A., Hecke, A. V., Carson, A. M., Dolan, B., Karst, J., & Stevens, S. H. (2013). A replication and extension of the PEERS intervention: Examining effects on social skills and social anxiety in adolescents with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(3), 532-545.
Sofronoff, K., Dark, E., & Stone, V. (2010). Social vulnerability and bullying in children with Asperger syndrome. The National Autistic Society, 15(3), 1-18.
Storch, E. A., Wood, J. J., Ehrenreich-May, J., Jones, A. M., Park, J. M., Lewin, A. B., et al. (2012). Convergent and discriminant validity and reliability of the Pediatric Anxiety Rating Scale in youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 2374-2382.
Van Steensel, F. J. A., Deutschman, A. A., & Bogels, S. M. (2012). Examining the screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorder-71 as an assessment tool for anxiety in children with High-Functioning Autism Spectrum Disorders. Autism,17, 681-692.
Weiss, M. J., & Harris, L. S. (2001). Teaching social skills to people with autism. Behavior Modification, 25(5), 785-802.
White, S. W., Schry, A. R., & Maddox, B. B. (2012). The assessment of anxiety in high-functioning adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1138-1145.
Worbel, M. (2003). Taking care of myself: A hygiene, puberty and personal curriculum for young people with Autism (1th Edition). Dallas: Future Horizons
Yoo, H., et al., (2014). A randomized controlled trial of the Korean Version of the PEERS Parent-Assisted Social Skills Training Program for Teens with ASD. Autism Research, 7(1), 1-17.