نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی بود.
روش: جامعۀ آماری همۀ کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون- اهواز بودند، که از بین آن‌ها 216 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی (اسپریتزر، 1995)، رفتار نابارور شغلی (آکینو، لویس، و برادفیلد، 1999)، رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف، مک‌کنزی، مورمن، فتر، 1990)، رفتار درون نقشی (ویلیامز و اندرسون، 1991)، خشنودی شغلی (آیرونسون، اسمیت، برانیک، گیبسون، پل، 1989)، و تعهد عاطفی (ماودی، استیرز، و پورتر، 1979) بودند. این پرسشنامه‌ها از روایی و پایایی قابل قبولی در پژوهش حاضر برخوردار بودند. نتایج با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس AMOS20 و SPSS16 بدست آمد. برای آزمون فرضیه‌های ساده از روش همبستگی ساده و آزمون فرضیه‌های میانجی‌گر از روش بوت‌استرپ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از برازش خوب مدل با داده‌ها بود. تحلیل‌های بیشتر مربوط به فرضیه‌های ساده نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی رابطۀ مثبت معنی‌داری با خشنودی شغلی، تعهد عاطفی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار درون نقشی و رابطۀ منفی معنی‌داری با رفتار نابارور شغلی دارد. نتایج مربوط به فرضیه‌های میانجی‌گر نیز نشان داد که تعهد عاطفی میانجی‌گر هم رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی و هم رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی با رفتار درون نقشی است، امّا خشنودی شغلی تنها میانجی‌گر رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی است.
نتیجه‌گیری: بنابراین با نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تلاش برای افزایش توانمندسازی روان‌شناختی بر نگرش‌های شغلی، و در نهایت بر عملکرد شغلی اثر مثبت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Empowerment and Job Performance with Mediating Role of Job Attitudes in Marun Oil & Gas Producing Company

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmail Hashemi 2
  • A Naami 3

2 , Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological empowerment and job performance with the mediating role of job attitudes.The statistical population were the employees of Marun Oil & Gas Producing Company, Ahvaz. Among them 216 employees were selected via stratified random sampling. The research instruments consisted of the psychological empowerment questionnaire, the counterproductive behavior questionnaire, the organizational citizenship behavior questionnaire, the in-role behavior questionnaire, the job Satisfaction questionnaire and the affective commitment questionnaire. A simple correlation method was employed for the simple hypothesis and a bootstrap was employed in order to test the mediating hypotheses using Structural Equation Modeling (SEM) based on Amos 20 and SPSS 16. The results showed that the model was fit with the data. There was a positive relationship between psychological empowerment and job satisfaction, affective commitment, IRB and OCB and a negative relationship with counterproductive behavior. The results also indicate that affective commitment mediated the relationship between psychological empowerment and organizational citizenship behavior, and the relationship with psychological empowerment and in-role behavior, but only job satisfaction mediated the relationship between psychological empowerment and organizational citizenship behavior. Thus, it can be concluded that psychological empowerment has a positive effect on job attitudes, and conclusively on job performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • Counterproductive behavior
  • Organizational citizenship behavior
  • In-role behavior
  • Job attitudes
ارشدی، نسرین (1386). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز. رساله‌ی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حاج‌کریمی، عباسعلی؛ طبرسا، غلامعلی؛ رحیمی، فرج اله (1387). بررسی تأثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی. اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره اول، صص 103-123.
حسینی کوکمری، پریسا؛ بشلیده، کیومرث؛ ارشدی، نسرین (1392). بررسی متغیرهای شخصیتی، شغلی، سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون. مجله دستاوردهای روانشناختی، دوره چهارم، شماره 1، صص 139-164.
میرهاشمی، مالک؛ پاشاشریفی، حسن؛ نفیسی، غلامرضا و بهاری، سیف اله (1386). پیش‌بینی تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار. مجله دانش و پژوهش در روان‎شناسی کاربردی. شماره 31، صص 153-133.
هاشمی، سیدحامد و پورامین‌زاد، سعیده (1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 136، صص 04-21.
 
Alge, B. J., Ballinger, G. A., Tangirala, S., & Oakley, J. L. (2006). Information privacy in organizations: empowering creative and extrarole performance, Journal of Applied Psychology, 91, 221–232.
Al-sharafi, A., Rajiani, I. (2013). Promoting Organizational Citizenship Behavior among Employees The Role of Leadership Practices. International Journal of Business and Management, 8 (6), 47-54
Aquino, K., Lewis, M. U., & Bradfield, M. (1999). Justice constructs, negative affectivity, and employee deviance: a proposed model and
empirical test. Journal of Organizational Behavior, 20, 1073-1091.
Ashforth, Blake, E. (1989). The experience of powerlessness in organizations, Human Decision Processes, 43, 207-243.
Bennett, R. J. (1998). Perceived powerlessness as a cause of employee deviance. Dysfunctional Behavior in Organizations: Violent and Deviant Behavior, 221-239.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277-289
Carless, S. A. (2004). Does psychological empowerment mediate the relationship between psychological climate and job satisfaction?. Journal of Business and Psychology, 18 (4), 405-525.
Chiang, C. F., & Jang, S. (2008). The antecedents and consequences of psychological empowerment: the case of Taiwan’s hotel companies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (1),40-61.
Choong, Y. O., Wong, K. L., Lau, T. C. (2011). Psychological empowerment and organizational commitment in the malaysian private higher education institutions: a review and research agenda. Academic Research International, 1 (3), 236-245.
Conger, J., & Kanungo, R. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of Management Review, 13, 471-482.
Deci, E. L., Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1989). Self determination work organization, Journal of Applied Psychology, 74, 580-590.
Dewettinck, K., & Ameijde, M. (2011). Linking leadership empowerment behavior to employee attitudes behavioural intentions Testing the mediating role of psychological empowerment. Personnel Review, 40 (3), 284-305.
Gist, M. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational behavioral and human resource management, Academy of Management Review, 12 (3), 472-485.
Gregory, B. T., Albritton, D. M., & Osmonbekov, T. (2010). The mediating role of psychological empowerment on the relationships between P–O fit, Job satisfaction, and In-role performance, J Bus Psychol, 25, 639-647.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work Redesign. Reading, MA: addison- wesley.
Indradevi, R. (2012). The impact of psychological empowerment on job performance and job satisfaction in indian software companies. International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 2 (4), 36-48.
Ironson, G. H., Smith P. C., Brannick, M.T., Gibson, W.M., & Paul, K. B. (1989). Constitution of a job in general scale: a comparison of global, composite, and specific measures. Journal of Applied Psychology, 74, 193-200.
Kim, T. -Y,. & Kim. M. (2012). Leaders’ moral competence and employee outcomes: the effects of psychological empowerment and person–supervisor Fit, Journal of Business Ethics.
Kim, G. L., Lee, G., Murrmann, S. K. &. George, T. R. (2012). Motivational effects of empowerment on employees’ organizational commitment: a mediating role of management trustworthiness, Cornell Hospitality Quarterly, 53 (1) 10-19.
Kirkman, B. & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: the antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-71.
Liden, R. C., Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the Job, interpersonal relationships, and work outcomes, Journal of Applied Psychology, 85 (3), 407-416.
Liu, A. M. M., & Fang, Z. (2006). A power-based leadership approach to project management. Constr. Manage. Econom, 24 (5), 497–507.
Liu, A. M. M., Fellows, R., & Chiu, W. M. (2006). Work empowerment as an antecedent to organisational commitment in the Hong Kong quantity surveying profession. Surveying and Built Environment,17 (2), 63-72.
Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. MD dunnette (Ed), handbook of industrial and organizational behavior. Chicago: rand Mc Nally.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: theory, research, and application. Thousand oaks, CA: sage publications.
Meyer, J. P., Becker, T. E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment and motivation: a conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89,991–1007.
Mccardle, J. G. (2007). Organizational justice and workplace deviance: the role of organizational structure, powerlessness, and information salience. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the department of management in the college of Business administration at the university of central Florida Orlando, Florida.
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14 (2), 224-247.
Pare, G., & Tremblay, M. (2007). The influence of high-involvement human resources practices, procedural justice, organizational commitment, and citizenship behaviors on information technology professionals’ turnover intentions. Group & Organization Management, 32 (3), 326-357.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter,  R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on trust, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107-142.
Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38 (2), 555-572.
Spreitzer, G. M. (1995a). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38, 1442-1465.
Spreitzer G. M. & Doneson D. (2005) Musings on the past and future of employee empowerment. In handbook of organisational development (T. Cummings ed.), chap 17. Sage publications, Thousand Oaks, CA.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive element of empowerment: an interprantive model of intrinsic task motivation, Academy Of Management Journal, 15 (4), PP.666-681.
Tuuli, M. M., & Rowlinson, S. (2009). Performance consequences of psychological empowerment, Journal of Construction Engineering and Management, 135 (12), 1334 1347.
Wagner, J. (2010). Exploring the relationships among spirit at work, structural and psychological empowerment, resonant leadership, job satisfaction, and organizational commitment in the health care workplace. A thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in rehabilitation science faculty of rehabilitation medicine. Edmonton, Alberta.
Wat, D., & Shaffer, M. A. (2003). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors: The mediating role of trust in the leader and empowerment, Personnel Review, 34 (4), 406–422.
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and In-role behaviors. Journal of Management, 17 (3), 601-617.