نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1997.16391

چکیده

تحقیق‌ حاضر تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ را در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در درس‌ ریاضی‌ یک‌ نمونه‌ 288 نفری‌ از دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ باوضعیتهای‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرفه‌، نیمه‌مرفه‌ و غیرمرفه‌ در شهر اهواز مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. نتایج‌ گویای‌ آنند که‌ تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ مؤثرتر از تهدید به‌ تنبیه‌ شدید است‌. این‌ نتیجه‌گیری‌ صرف‌ نظر از اینکه‌ سنجش‌ تغییر نگرش‌ بلافاصله‌ پس‌ از اعمال‌ تهدید انجام‌ گرفته‌ باشد و یا 9 روز بعد از آن‌ صحت‌ دارد. همچنین‌ تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در کاهش‌ اقدام‌ به‌ تقلب‌ مؤثرتر از تهدید به‌ تنبیه‌ شدید است‌. افزون‌ بر آن‌، دانش‌آموزان‌ واجد وضعیت‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرفه‌ در مقایسه‌ با گروه‌ غیرمرفه‌ نگرش‌ منفی‌تری‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ ابراز داشتند.

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Effects of Threat of Mild and Severe Punishments upon Attitude toward Cheating and the Practice of Cheating amongst Third-Grade Male Students in Ahvaz Guidance Schools

نویسندگان [English]

  • A. Naamee 1
  • H. Shokrkon 2

1 Master of Educational Psychology

2 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The present study was aimed at comparing the effects of threat of mild with severe punishments in inducing negative attitudes toward cheating and commission of cheating in mathematics course. The sample included 288 Ahvaz third-grade male students belonging to low, moderate and high Socio-Economic Status (SES) families. The data analyses revealed that threat of mild punishment was more effective than threat of severe punishment in yielding negative attitudes toward cheating. This finding persisted regardless of time of ‘attitude-change’ measurement. Also, threat of mild punishment was more effective than threat of severe punishment in reducing the actual likelihood of committing cheating. Furthermore, subjects from higher SES were found to express more negative attitudes toward cheating than those from lower SES.

آلپورت‌، گوردن‌ دیپلو ـ جونز، ادوارد، ای‌ (1985)، روانشناسی‌ اجتماعی‌ از آغاز تا کنون‌. ترجمه‌    منشی‌ طوسی‌، محمدنقی‌ (1371). انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌/ مشهد.
ارونسون‌، الیوت‌ (1972). روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه‌ شکرکن‌، حسین‌ (1369)    انتشارات‌ رشد/ تهران‌.
اتکینسون‌، ریتا ال‌، اتکسنسون‌، ریچاردس‌، هیگار، ارنست‌ (1983). زمینه‌ روانشناسی‌    (جلد اول‌). ترجمه‌ براهنی‌ ، محمدنقی‌ به‌ همراه‌ جمعی‌ از همکاران‌ (1369). انتشارات‌    رشد تهران‌.
رحمتی‌، محمدصادق‌. (1371). روانشناسی‌ اجتماعی‌ معاصر، انتشارات‌ سینا تهران‌.
شکرکن‌، حسین‌. نفیسی‌، غلامرضا. برادران‌ رفیعی‌، علی‌محمد. ماهر، فرهاد. غروی‌،    سیدمحمد (1372). مکتبهای‌ روانشناسی‌ و نقد آن‌ (جلد دوم‌) دفتر همکاری‌ حوزه‌ و    دانشگاه‌، انتشارات‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها تهران‌.
هیلگارد، ارنست‌. باور، گوردن‌ (1975). نظریه‌های‌ یادگیری‌ (جلد اول‌) ترجمه‌ براهنی‌،    محمدنقی‌ (1367). انتشارات‌ مرکز نشر دانشگاهی‌ تهران‌.
 
 
 Aronson, E. & Mills, J. (1951). The effect of severity of intiation on liking for group J. Abuorm. Social Psychology. 5, 111-181
Brehm, J.W. (1960). Attitudinal consequences of commitment to unpleasant behavior. J. Abnorm. Social Psychology. 6, 379-383
Brock, T. & Blaclcwood, j. (1962). Dissonance reduction, social comparison and modification of other’s J. Abnorm. Social Psychology. 5, 319-324.
Choen, a. R. brehm. J. w. & Flemingow. H. (1958). Attitude change and justification of compliance. J. Abnorm. Social Psychology. 56, 276-278.
Davis, K. F. & Jones, E. E. (1960). Chang in inter personal Perception as ‘a meam of reduction cognitive dissonance. J. Abnorm. Social Psycology. 61,
402-410.
Deci, E.J. (1971). Effect of externally mediated rewards on intrinsic motivtion.
Journal of Personality and Social Psychology. 18, 105-115.
Festinger, L. Carl Smith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. J. Abnorm. Social Psychology. 58, 203-210.
Festinger, L. A. (1959) Theory of cognitive dissonane. Evanston IL. Row, Peterson.
Janis, T. L. & King, B. T. (1954). The influence of replaying in opinoin change. J. Abnorm. Social Psychology. 49, 211-218.
Kruglanski, A. W. Friedman, I., zee vi, 6. (1971). The effect 01 extrinic incentive on social qualitative aspect of task performance. Journal of Personality. 39, 606-617.
Lepper, M. R. (1973). Dissonance, self- perception and honesty in children. Journal of Personality and Social Psychology. 25, 65-74.
Lepper, M. R. Zanna, M. P. & Abelson. R. P. (1970). Cognitive irreversibility in a dissonance reduction situation. Journal of Personaltiy and Social Psychology. 16, 191-198.
Rabbie, J. M. , Brehm, J. W. & Choen, A. R. (1959). Verbalization and reaction to cognitive dissonance. Journal of Personality. 27, 407-417.
Weick, K.E. (1964). Reduction of cognitive dissonance through task enhancement and effont expenditure. Journal of Abnormal and social psychology. 49, 211-218.