نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.2002.16472

چکیده

   در این‌ پژوهش‌، رابطه ساده‌ و چندگانه هفت‌ مرحله اول‌ نظریه رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌ با مرحله هشتم‌ آن‌ -کمال‌ در برابر نومیدی‌- در سالمندان‌ استان‌ خوزستان‌ بررسی‌ گردید. افراد شرکت‌ کننده‌ در نمونه اصلی‌ تحقیق‌ شامل‌ 469 سالمند (237 زن‌ و 232 مرد) بودند که‌ به‌ وسیله "مقیاس‌ تجدیدنظر شده‌ مراحل‌ رشد روانی‌- اجتماعی‌ اریکسون‌" مورد مطالعه‌ قرار گرفتند. همچنین‌، پیش‌ از اجرای‌ پژوهش‌، از یک‌ نمونه‌ 50 نفری‌ برای‌ ارزیابی‌ مقدماتی‌ مقیاس‌ مورد نظر و نیز از یک‌ نمونه 170 نفری‌ دیگر برای‌ اعتباریابی‌ همان‌ مقیاس‌ استفاده‌ به‌ عمل‌ آمد. برای‌ تحلیل‌ داده‌ها، علاوه‌ بر روشهای‌ توصیفی‌، روشهای‌ همبستگی‌ ساده‌ و رگرسیون‌ چندگانه‌ نیز به‌ کار بسته‌ شد. در این‌ پژوهش‌، مجموعاً 24 فرضیه‌ برای‌ کل‌ سالمندان‌ و زنان‌ و مردان‌ سالمند به‌ طور جداگانه‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. همه این‌ فرضیه‌ها تأیید شدند و نشان‌ دادند که‌ نظریه اریکسون‌ علاوه‌ بر فرهنگهای‌ غربی‌، در فرهنگ‌ ما نیز کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the First Seven Stages of Erikson’s Psychosocial Stage Development and the Eighth Stage “Ego Integrity vs. Despair” of the Khuzestan Elderly

نویسندگان [English]

  • F. Kianpour Ghahfarokhi
  • J. Haghighi
  • H. Shokrkon
  • B. Najarian

Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The present research reports the relationship between the first seven stages of Erikson’s psychosocial stage development and the eighth stage ttego integrity v s. despair” of the old women and men living in the various towns of Khuzestan. Three samples consisting of 690 subjects were randomly selected for this research project:
469 subjects (237 women and 232 men) for testing the hypotheses.
171 subjects for the scale validation, and 50 suebjects for the pilot study. The hypotheses of the study maintained simple and multiple relationships between the first seven stages of Erikson’s psychosocial stage development and the eighth stage. The scale used for this study was the “Modified Erikson Psychosocial stage Inventory.” The results, Confirming The hypotheses, indicated that there are significant relationships between the first seven stages of Erikson’s psychosocial development and the eighth stage “ego integrity vs. despair.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Erikson’s psychosocial stage development
  • ego integrity vs
  • despair
  • aging
شولتز، دوان‌، شولتز، سیدنی‌ الن‌. نظریه‌های‌ شخصیت‌. ترجمه سیدمحمدی‌، یحیی‌ (1377). تهران‌: نشر هما.
 
Βond, J., Coleman, P., & Peace, S. (1993). Ageing in society. London: Sage Puβlications Ltd.
Βounie, E. (1978). The state of research on ego id2ntity: A review and appraisal. Part 1. Journal of Youth and adolescence, 7, 223-257.
Βutler, R.N. (1963). The life review: An interpretation of reminiscence in the aged. Psychiatry, 26, 65-76.
Βutler, R.N. (1975). Why survive? Βeing old in America. New York: Harper & Row.
Constantinople, A. (1969). An Eriksonian measure of personality development in college students. Developmental Psycology, 1. 357-372.
Darling-Fisher, C. S., & Leidy, N.K. (1988). Measuring Eriksonian development in the adult: The Modified Erikson Psychosocial Stage Inventory. Psychological Reports, 62, 747-745.
Domino, G., & Affonso, D. (1990). The IPΒ: A personality measure of Erikson’s life stages. Journal of Personality Assessment, 54, 576-588.
Domino, G., & Hah, M.T. (1989). Effective functioning in the elderly: An application of Erikson’s theory. Journal of Personality Assessment, 53,
319-328.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.
Erikson, E.H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological issues, 1 (Monograph 1).
Erikson, E.H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton.
Erikson, RH. (1968). Identity: Youth and crisis, New York: Norton.
r.HkSOIi. E.i-J. (197). Life Histor’ anc historical irttmnt. Nev York: Norton.
Erikson, E.H. (1980). Identity and the life cycle: New York: Norton.
Erikson, E.H. (1982). The life cycle compeleted: A review. New York: Norton.
Hannah, M.T., Domino, G., Figueredo, A.J. & Hendrickson, R. (1996). The prediction of ego integrity in older persons. Journal of Educational and Psychological Measurement, vol. 56 (6), 930-950.
Josselson, R.L. (1982). Personality structure and identity status in women as viewed through early memories. Journal of Yougth and adolescence, 11,
293 -299.
Marcia, J.E. & Friedman, M.L. (1970). Ego identity status in college women. Journal of Personality, 38, 249-263.
Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (ED.), Handβook of adolescent psychology (pp. 159-187). New York: Wiley.
Molinari, V., & Reichlin, RE. (1984-1985). Life review reminiscence in the elderly: A review of the literature. International Journal of Aging and Human Development, 20, 81-92.
Muuss, R.E. (1996). Theories of Adolescence. New York: The Mc Grow- Hill Companies.
Orlofsky, J.L. (1993). Intimacy Status: Theory and research. In J.E. Marcia, A.S. Waterman.
Orlotky, J.L., & Frank, M. (1986). Personality structure as viewed through early memories and identity status in college men and women. Journal of Personality anci Social Psychology, 50, 580-586.
Orlofsky, J.L., & Marcia, E., Lessre, I.M. (1973). Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood. Journal of Personality and SocIal Psychology, 27, 211-219.
Rosenthal, D.A., Gurney, R.M., & Moore, S.M. (1981). From trust to intimacy: A new inventory of examining Erikson stages of psychosocial development. Journal of Youth and Adolescence, 10(6), 525-537.
Shultz, Duane & Shultz. Sydney Ellen (1998). Theories of Personality. (26 th Ed.).
Sigelman, C.K. (1999). L- Span Human Development. USA: Βrooks / Cole
Puβlishing Company.
Vander Zanden Jomes W. (1995). Human Development, MacGraw Hill Inc. Villant, G.E. (1977). Adapation to life. Βoston: Litfie. Βrown.
Waterman, C.K., Βueβel, M.E., & Waterman, A.S. (1970). Relationship βetween resolution of the identity crisis and outcomes of previous psychological crisis. Proceedings of the 78th Annual convention of the American Psychological Association. 5. 467-468.
Whitβourne, S.K., & Tesch, S.A. (1985). A comparison of identity and intimacy statuses in college students and alumni. Developmental Psychology,
21,1039-1044.