نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

2 کارشناس روانشناسی بالینی

10.22055/psy.1996.16493

چکیده

   در این‌ پژوهش‌، رابطه سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ سه‌ گانه‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره‌های‌ کارشناسی‌دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌، مؤلفه‌های‌ سرسختی‌- تعهد، کنترل‌ و مبارزه‌ جویی‌- به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ یا مستقل‌ و سلامت‌ روانی‌ به‌ عنوان‌ متغیر ملاک‌ در نظر گرفته‌ شد. نمونه تحقیق‌ شامل‌ 250 نفر از دانشجویان‌ پسر دوره‌های‌ کارشناسی‌ دانشگاه‌ بود که‌ به‌ طور تصادفی‌ از میان‌ دانشجویانی‌ که‌ در خوابگاههای‌ دانشجویی‌ سکونت‌ داشتند، برگزیده‌ شدند. برای‌ بررسی‌ فرضیه‌های‌ تحقیق‌، از مقیاس‌ سرسختی‌ (مقیاس‌ دیدگاههای‌ شخصی‌) و پرسشنامه سلامت‌ عمومی‌ (GHQ) استفاده‌ به‌ عمل‌ آمد. تحلیل‌ داده‌ها فرضیه‌های‌ تحقیق‌ را تأیید کردند و نشان‌ دادند که‌ بین‌ سرسختی‌ و مؤله‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ همبستگیهای‌ ساده‌ و چندگانه‌ وجود دارد. همچنین‌ معلوم‌ گردید که‌ "تعهد" بهترین‌ متغیر پیش‌ بین‌ سلامت‌ روانی‌ است‌.  

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Hardiness and its Components with Mental Health in Shahid Chamran University Students

نویسندگان [English]

  • J. Haghigi 1
  • J. Haghigi 1
  • S.A. Sinarahimi 2
  • L. Solaimaninia 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Expert in Clinical Psychology

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the relationship of hardiness and its components -commitment, control, and challenge- with mental health in 250 students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Hardiness and its components are considered as the predictive variables, while mental health serves as the criterion variable. The scales used consisted of the Hardiness Scale, and the General Health Questionnaire (GHQ). Analysis of the data yielded statistically significant simple correlation coefficients between the predictive variables and the criterion variable. The results of a regression analysis showed that linear combination of the predictive variables increased the size of correlation with mental health. Moreover, the results indicated that commitment is the best predictor of mental health.

شکرکن‌، حسین‌ (1374). منابع‌ مقاومت‌ در برابر فشارروانی‌، مجموعه‌ مقالات‌ اولین‌ سمینار استرس‌ و بیماریهای‌ روانی‌. تهران‌: دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌.
کلانتر، جهانگیر (1377). بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ سرسختی‌، تیپ‌ شخصیتی‌ الف‌ و فشارهای‌ روانی‌ با بیماریهای‌ روانی‌ دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ نظام‌ جدید شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
کلانتر احمدی‌، ماکسینا (1375). بررسی‌ رابطه عوامل‌ فشارزای‌ ناشی‌ از شغل‌ معلمی‌ با بیماریهای‌ روانی‌ و جسمانی‌ و سلامت‌ عمومی‌ در بین‌ معلمان‌ دوره راهنمایی‌ شهرستان‌ خرم‌آباد. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد اهواز.
وردی‌، مینا (1380). رابطه کمال‌ گرایی‌ و سرسختی‌ روانشناختی‌ با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ دختر مراکز پیش‌ دانشگاهی‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
ناخدادناک‌، حسن‌ (1377). رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌ و حمایت‌ اجتماعی‌ با سلامت‌ روانی‌ و جسمانی‌ دبیران‌ مرد شهرستان‌ شوشتر. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد اهواز.
یارعلی‌، خدیجه‌ (1379). رابطه ساده‌ و چندگانه‌ سرسختی‌ روانشناختی‌ و حمایت‌ اجتماعی‌ با سلامت‌ روانی‌ و جسمانی‌ دبیران‌ زن‌ شهرستان‌ شوشتر. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد اهواز.
Alired, K. 0., & Smith, T. W. (1989). The hardy personality: Cognitive and physiological responses to evaluative threat. Journal of Personality and Social Psychiolgy, 56, 257-266.
Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass.
Averill, J.R. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress.
Psychological Bulletin, 80, 286-303.
Berlyne, D. E. (1964) Novelty.
New Society, 87, 23-24.
Blaney, P.H., & Ganellen, R. J. (1990). Hardiness and social support. in I. G. Sarason, B. Sarason, & 0. Pierce (Eds,). Social support, an interactional view (pp. 297-318). New York: Wiley.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco:
J ossey- Bass.
Drory, Y., & Florian, V. (1991). Long-term psychosocial adjustment to coronary artery disease.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72,
326-331.
Funk. S.C. & Houston, B. K. (1987). A critical analysis of the Hardniss scale’s validity and utility.
Journal of Personality and Social Psychology, 52, 572-578.
Gentry, W.D. & Kobasa, S.C. (1984). Social and psychological resources mediating stress-illness relationships in humans. In W.D. Gentry (Ed.). Handbook of behavioral medicine (pp. 87-116). New York: Guilford Press.
Holmes, T.H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychoscmatic Research. 11, 213-218.
Holmes, T.H. & Masuda, M. (1974). Life change and illness susceptibility. In
B. S. Dohrenwend & B. P. Dohrenwend (Eds.), Stressful lfe events: Their nature and effects. New York: Wiley.
Huti, J.G., Van Treuren, R.R., & Virnelli, S. (1987). Hardiness and health: A critique and alternative approach. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 518-530.
Kobasa, S. C., & Maddi, S.R. (1977). Existential personality theory. In R. Corsini (Ed.), Current Personality theories. Itasca, III. : Peacock.
Kobasa, S.C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
Kobasa, S.C. (1982). Commitment and coping in stress resistance among lawyers. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 707-717.
Kobasa, S.C., Madcli, S.R., & Courington, S. (1981). Personality and constitution as mediators in the stress-illness relationship . Journal of Health and Social Behavior, 22, 368-378.
Kobasa S.C., Maddi, S.R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 168-177.
Kobasa, S.C., Maddi, S.R., & Puccetti, M.C. (1982). Personality and exercise as buffers in the stress-illness relationship. Journal of Behavioral Medicine,
5, 391-404.
Kobasa, S.C., Maddi, S.R., & Zola, M.A. (1983). Type A and hardiness. Journal of Behavioral Medicine, 6, 41-5 1.
Kobasa, S.C., & Puccetti, M.C. (1983). Personality and social resources in stress resistance. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 839-850.
Maddi, S. R., Propst, B. S., & Feldinger, I. (1965). Three expressions of the need for variety. Journal of Personality, 33, 82-98.
Maddi, S.R. (1975). The strenuousness of the creative life. In I. A. Taylor & J.W. Getzels (Eds.), Perspectives in creativity. Chicago: Aldine.
Maddi, S.R. (1987). Hardiness training at Bell Telephone. In J. Opatz (Ed.). Health promotion evaluation (pp. 121-158). Stephens Point, Wl.Natural
Weilness.
Maddi, S.R. & Kobasa, S.C. (1984). The hardy executive. Health under stress. Homewood, II. : Dow Jones-Irwin.
Okun, M.A., Zautra, A.J. & Robinson, S.E. (1988). Hardiness and health among women with rheumatoid arthritis. Personality and Individual Differences, 9, 101-107.
Orr, E. & Westman, M. (1990). Hardiness as a stress moderator. A review In M.Rosenbaum (Ed.). Learned resourcefulness On coping skills, self-control, and adaptive behavior (pp. 64-94) New York: Springer.
Parkes, K.R., & Rendall, D. (1988). The hardy personality and its relationship to extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 9,
785-790.
Paykel, E.S. (1974). Recent life events and clinical depression. In E. K. Gunderson & R.H. Rahe (Eds.), Life stress and illness. Springfield, III. Charles C. Thomas.
Rabkin, J.G., & Struening, E.L. (1976). Life events, stress, and illness. Science, 194, 1013-1020.
Rahe, R. H. (1974). The pathway between subjects’ recent life change and their near-future illness reports: Representative results and methodological issues. In B. S. Dohrenwend & B.P. Dohrenwend (Eds.), Stressful life events: Their nature and effects. New York: Wiley.
Rhodewalt, F., & Zone, J.B. (1989). Appraisal of life change, depression, and illness in hardy and nonhardy women. Journal of Personaltiy and Social Psychology, 56. 81-88.
Suls, J. & Rittenhouse. J.D. (1987). Personality and health: An introduction Journal of Personality, 55, 155-167.
Williams, P.G., Wiebe, D.J & Smith, T.W. (1992). Coping processes as mediators of the relationship between hardiness and health. Journal of Behavioral Medicine, 15, 237-255.