نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.1999.16494

چکیده

عزت‌ نفس‌ عاملی‌ است‌ که‌ در بررسی‌ رفتار سازمانی‌ می‌تواند رابطه‌ میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ را تعدیل‌ کند. هدف‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ بادر نظر گرفتن‌ متغیر تعدیل‌ کننده‌ عزت‌نفس‌ است‌. در واقع‌، هدف‌ پژوهش‌ حاضر، بررسی‌ بخشی‌ از نظریه‌ خود هماهنگی‌ کورمن (1977) است‌. نمونه‌ پژوهش‌ متشکل‌ از تمام‌ کارکنان‌ شبکه‌ های‌ آبیاری‌ کرخه‌ و شاوور شهرستان‌ اهواز با حجم‌ نمونه‌ 149 نفر است‌ که‌ از این‌ تعداد 148 نفر مرد و 1 نفر زن‌ بودند. فرضیه‌های‌ پژوهش‌ عبارتند از: 1ـ درافراد با عزت‌نفس‌ پائین‌، میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ رابطه مثبت‌ وجود دارد. 2ـ در افراد با عزت‌نفس‌ بالا، میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ رابطه‌ای‌ وجود ندارد. برای‌ آزمون‌ فرضیه‌ها از ضریب‌ همبستگی‌ پیرسون‌ استفاده‌ شده‌ است‌ و نمونه‌ تحقیق‌ متشکل‌ از دو گروه‌ کارگران‌ و مهندسان‌ ـ مدیران‌ است‌. نتایج‌ حاکی‌ از آنند که‌ در افراد با عزت‌نفس‌ بالا، در گروه‌ کارگران‌ و مهندسان‌ ـ مدیران‌، میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد رابطه‌ای‌ وجود ندارد. در گروه‌ کارگران‌ با عزت‌ نفس‌ پائین‌، میان‌ خشنودی‌ شغلی‌ و عملکرد رابطه‌ ای‌ مثبت‌ و معنی‌ دار وجود دارد ولی‌ در گروه‌ مهندسان‌ ـ مدیران‌ رابطه‌ای‌ وجود ندارد. به‌ طور کلی‌، نتایج‌ تحقیق‌ در افراد با عزت‌ نفس‌ بالا در تمام‌ گروهها با یافته‌های‌ پژوهش‌ کورمن‌‌ (1977) مطابقت‌ دارند. لیکن‌، نتایج‌ تحقیق‌ در افراد با عزت‌ نفس‌ پایین‌، تنها در گروه‌ کارگران‌ با با یافته‌های‌ کورمن‌ (1977) همسو است‌.
 

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Job Satisfaction and Job Performance Moderated by Self-Esteem.

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon H. Shokrkon 1
  • F. Hafezi 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of Islamic Azad University - Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the relationship of job satistaction and job performance as it is moderated by self-esteem of employees. The sample consisted of 149 (148 male and 1 female) employees of the irrigation system of Karkheh and Shavoor of Ahvaz. The hypotheses tested in this study are: 1. In low seif-esif-esteem employees, there is a positive relationship between job satisfaction and job performance. 2. In high self-esteem employees, there is no relationship between job satisfaction and job performance.
Spearman correlation coefficient was used to test the hypotheses in the two subsamples of workers and engineer-managers. Results indicate that in both groups of workers and engineer-managers with high Self-esteem, there is no significant correlation between job satisfaction and job performance. In low self-esteem workers, there is a significant positive correlation, but in low self-esteem engineers and managers, such a correletion is not found.
 

Brayfield, A. H. and Crockett, W.H. (1955). Employee attitudes and empbyee performance. Psychological Bulletin, Vol, 52, 396-424.
Cherrington, D.J., Reitz, H.j., and Scott, W.E. (1971). Effects of contingent and non-contingent reward on the relationship between satisfaction and task performance. Journal of Applied Psychology, Vol, 55, 532-536.
Fisher, C.D. (1980). On the dubious wisdom of expecting job statisfaction to correlate with performance. Academy of management Review, Vol, 5,
607-612.
Greenhaus, I.H., I.J. Bardin, (1974). Self-esteem, performamce, and satisfaction. . Journal of Applied Psychology, Vol, 59, 722-726.
laffaldano, M.T., and muchinsky, P.M. (1985). Job satisfaction and Job performance: A metaanalysis. Psychologicol Bulletin, Vol, 97, 251-273.
Inkson, J.H.K. (1978). Self-esteem as a moderator of the Relationship between Job Performance and Job satisfaction. Journal of Applied Psychology, Vol, 63, 243-247.
Korman, A.K. (1977). Organizational Behavior. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Vroom, V. (1964). Work and Motivation, New York: wiley & Sons.