نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1997.16503

چکیده

   در پژوهش‌ حاضر، 480 آزمودنی‌ از چهار گروه‌ متفاوت‌ تحصیلی‌ - پایه‌های‌ پنجم‌ دبستان‌، سوم‌ راهنمایی‌، سوم‌ دبیرستان‌ و مراکز تربیت‌ معلم‌ - شرکت‌ داشته‌اند. هدف‌ عمده پژوهش‌، مقایسه این‌ 4 گروه‌ آزمودنی‌ از لحاظ‌ مراحل‌ مختلف‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ بوده‌ است‌. فرضیه‌های‌ تحقیق‌ به‌ طور کلی‌ بیانگر این‌ بودند که‌ بین‌ 4 گروه‌ آزمودنی‌ مورد مطالعه‌ از نظر هر یک‌ از مراحل‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ تفاوت‌ وجود دارد. برای‌ سنجش‌ فرضیه‌ها از فرم‌ کوتاه‌ "آزمون‌ توصیف‌ مسایل‌[1] (رست[2]‌1972) که‌ حاوی‌ سه‌ داستان‌ با مضامین‌ اخلاقی‌ است‌ استفاده‌ به‌ عمل‌ آمد. یافته‌ها فرضیه‌های‌ تحقیق‌ را تأیید کردند و نشان‌ دادند که‌ بین‌ آزمودنیهای‌ مقاطع‌ مختلف‌ تحصیلی‌ از لحاظ‌ هر یک‌ از مراحل‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ تفاوت‌ معنادارد وجود دارد.
 

عنوان مقاله [English]

Comparing the Moral Judgement of Four Groups of Ahvaz Primary, Guidance School, Secomdary, and Teachers’ Training School Students

نویسندگان [English]

  • J. ‌ Kamaie 1
  • J‌. Haghighi, 2
  • H. Shokrkon 2

1 Master of Educational Psychology

2 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to find out the differences between four groups of Ahvaz primary, Guidance school, and teachers’ training school students regarding their moral judgment. The sample consisted of 480 students (each group consisting of 120 Ss). The Defining Issues Test (DIT) was used to measure moral judgment. It was hypothesized that there was significant differences in moral judgment of the four subject groups. Analysis of variance was used as the statistical method to test the hypotheses. The results supported the research hypotheses.
 

جلیلیان‌، اسماعیل‌ (1370). بررسی‌ فرهنگهای‌ سازمانی‌. (گزارش‌ منتشر نشده‌). شرکت‌ ملی‌ حفاری‌ ایران‌.
ماسن‌، پاول‌ هنری‌ و همکاران‌. (1368). رشد و شخصیت‌ کودک‌، ترجمه‌ مهشید یاسائی‌. تهران‌: نشر مرکز.
 
 
 Clouse, B. (1991). Religious experience, religious belief and moral development of students at a state university. Journal q[ Psycholo and christianity, 10(4), 337-349.
Finger, H. (1991). Moral and personality development in university students. American Journal of Education, 53, 653-659.
Geft1liner, L. (1986). Ego and moral development in relation to age and grade level during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 15(2), 174-163.
H{offman. L. (1977). Moral reasoning of students in different social and educational settings. American Journal of Education, 89, 345-362.
•Kohlherg, L. (1963). The development of children’s orientations towards a moral order: Sequence in the development of moral thought. Vtia Humana,
6, 11-33.
Kohlbcrg, L. (1964). Development of moral character and moral ideology. In M.L. Hoffman and L.W. Hoffman (Eds.). Review of Child Development Research, New York: Russell Sage Foundation.
Kohlherg, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive development approach. In T. Lickona (Ed.), Moral Development and Behavior, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Muuss, R.E. (1996). Theories of Adolescence. New York: Random House.
Piaget, J. (1953). The Moral Judgment of the child. New York: Free press.
Rest, J. (1969). Hientrchles of comprehnsthn and preference in a develpomentul
4..
stage model of moral thinking. (Doctoral Dissertation). University of Chicage.
Rest, J. (1972). comprehension of Social Moral concepts Test, Minnesota:
Uiversity of Minnesota.
Rest, J., & Thoma, S. (1985). Relation of moral judgment development to formal education. Developmental Psychology, 21, 709-714.
Shaver, M. (1987). The effects of classroom moral discussion upon students level of moral judgment. Journal of Moral Education, 14, 129-138.
White, B. (1988). Moral development and formal reasoning in adults. Journal of Moral Education, 16, 141-151.