نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 مربی گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1994.16519

چکیده

در جریان رشد، کودکان انواع گوناگون و طیف گسترده‌ای از ترس ها را نشان می دهند، که گاه از آن چنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره آنان را بسیار دشوار یا مختل می سازند. این ترس های غیرمنطقی هراس نامیده می شوند. یکی از انواع هراس های دوران کودکی، هراس از مدرسه است که با امتناع کودک از رفتن به مدرسه همراه می باشد. از آنجایی که هراس از مدرسه ممکن است به افت تحصیلی منجر گردد، درمان و مقابله به موقع با آن اهمیت و ضرورت فراوان دارد. عوامل زمینه سازی مثل اضطراب جدایی از مادر، مشکلات و درگیری های خانوادگی، ترس کودک از معلم یا مدیر، یا مورد تمسخر واقع شدن توسط همکلاسی ها، بعضی از عواملی هستند که می توانند موجب بروز واکنش هراس از مدرسه در کودک گردند. استفاده همزمان و ترکیبی از روش های مختلف، به ویژه دارو درمانی، رفتار درمانی، آموزش دهی در منزل و خانواده درمانی، می تواند به کاهش علایم این اختلال کمک کند.
 

عنوان مقاله [English]

School phobia disorder

نویسندگان [English]

  • B. Najaran 1
  • S. Bassak-Nezhad 2

1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Instructor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Children show a wide range of fears during their development, some of which are so dramatic and intense that disrupt their normal life. These irrational fears are referred to as phobia. A school phobia is a type of childhood phobia usually associated with refusal from going to school. Since school phobia may lead to the child's poor academic performance, using effective and appropriate therapeutic techniques for it's treatment is essential. A review of literature indicates that a number of factors contribute to the etiology of a school phobia (e.g. , separation anxiety and family disputes). Using a combination of different treatment approaches, particularly drug therapy, family therapy, behaviour therapy and home-based interventions has shown considerable success in the management of this disorder.
 
 

شعاری­نژاد، علی­اکبر (۱۳۶۴). روان­شناسی رشد، انتشارات اطلاعات: تهران.  
یاسایی، مهشید (مترجم) (۱۳۶۸). رشد و شخصیت کودک، تالیف ماسن، پاول هنری، کیگان، جروم، هوستون، آلتاکارول و کانجر، جان. انتشارات نشر مرکز: تهران.
نوایی­نژاد، شکوه (مترجم) (۱۳۶۸). کودک و مدرسه. تألیف رونالد ایلینگورث. انتشارات رشد: تهران.
ب. منابعانگلیسی:
Aldaz, G.D., Feldman, L., Vivas, E. and Gelfand, D. M. (1987). Characteristics of venesuelan school refusers: Towardthe development of a high-riak profile. Journal of Nervous and Mental Disorders, 175(7), 402-407.
APA. (1987). Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSMIII-R). APA: Washington D. C. 
Baker, H. and Wills, U. (1979). School phobic children at work. British Journal of Psychiatry, Vol. 135, 561-564.
Bauer, M. and Welch, W. (1992). An analysis of concep! homesickness. Archives of Psychiatry and Neurology, 6(1), 54-60. 
Barker, P. (1988). Basic Child Psychiatry. Blackwell: London. 
Bebbington, P. and Hill, P. (1985). A Manual of Practical Psychiatry. Blackwell: London. 
Bernstien, G. Garfinkel, B and Bochart, C. (1990). Comparative studies of pharmachotherapy for school refusal. Journal of the America n Academy of Child and Adolescence, Psychiatry, 29(5), 773-781.
Blagg, N. (1987). School Phobia and its Treatment. Croom Helm: London. 
Blagg ,N. and Yule, W. (1984). The behavioural treatment of school refusal: A comparative study. Behaviour, Research and Therapy, Vol. 22, 119-127.
Bryce, G. and Baird, D. (1986). Precipitating a crisis: Family therapy and adolescent school refusers. Journal of Adolescnce, Vol. 9, 199-213. 
Cantwell, D. P. and Carlson, G. A. (1983). Affective Disorders in Childhood and Adolescence:An Update. SP Medical/Scientific Book: New York.
Chazan, M. (1962). School phobia. British Journal of Educational Psychology, Vol. 32, 209-217. 
Eisenberg, L. (1958). School phobia- a study in the communication of anxiety. American Journal of Psychotherapy, Vol. 10, 682-696.  
Framrose, R. (1978). Outpatient treatment of severe school phobia. Journal of Adolescence, Vol. 1, 353-361. 
Gallowary, D. and Miller, A. (1978). The use of graded in vivo flooding in the extinction of children's school phobia. Behavioural Psychotherapy, Vol. 6, 7-10.  
Garvey, W. P. and Hegrenes, J. R. (1966). Desensitization techniques in the treatment of school phobia. American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 36, 147-152. 
Graham, P. (1986). Child Psychiatry: A Developmental Approach. Oxford Medical Press: London. 
Gullone. E and King, N. (1991). Acceptability of treaement for school refusal: Evaluations by students, caregivers and professionals. British Journal of Eductional Psychology. 61(3), 346-354. 
Hersov, L. A. (1960) Persistent non-attendence at school refusals to go to school. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 1, 130-136. 
Hsia, H. (1984). Structural and strategic approach to school phobia/school refusal. Psychology in the Schools, Vol. 21, 360-367. 
Hughes, J. K. (1988). Cognitive Behavior Therapy with Children in School. Pergamon Press: New York.
Kaplan, H. and, Sadock, B. (1990). Clinical Psychiatry. Williams and Williams: Lodon. 
Kasahara, Y. (1989). Refelections on school phobia. Japanese Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 30(3), 242-251. 
Kennedy, W. A. (1965). School phobia: Rapid treatment of fifty cases. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 70, 285-289. 
King, N. and Ollendick, T. (1989). School refusal: Graduated andrapid behavioral treatment strategies. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 23(2), 213-223. 
Knox, P. (1989). Home-based education: An alternative approach to school-phobia, special issue: Parents and education: A wider agenda of possibilites. Educational Review, 41(2), 143-151. 
Last, C. Francis, G. and Strauss, G. (1989). Assessing fears in anxiety-disordered children with the revised fear survey schedule for children (Fssc-R). Journal of Clinical Child Psychology, 18(2), 137-141. 
Lazarus, A. A. and Abramovitz, A. (1962). The use of emotive imagery in treatment of children's phobias. Journal of Mental to Science, Vol. 108, 191-195.
Lawrence, D. (1987). Enhancing Self-Esteem in the Classroom. Harper and Row: London.
Lazarus, A. A. , Davidson, G. c. and Polefka, D. A. ( 1965 ). Classical and operant factors in the treatment of a school phobia. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 70, 225-229.
Pilkington, C. and Piersal, W. (1991). School phobia: A critical analysis of the separation anxiety theory and alternative coneptualization. Psychology in the Shcools, 28(4), 290-303. 
Ross, A. O. (1974). Psychological Disorders of Children. Mc-Graw-Hill: New York. 
Ross. A. O. (1981). Child BehaviorTherapy: Principles, Procedures, and Empirical Bases. John Wiley and Sons: New York.
Rufler, M. and Hersov, L. (1985). Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches. Blackburn: Oxford. 
Rutter, M. Tizard, J. and Whitmore, K. (1970). Education, Health and Behaviour. Longman: London.
Schaefer, C. E. and Millman, H. L (1981). How to Help Children with Common Problem. Van Nostrand Reinhlod Company : New York. 
Shimizu, M. (1989). The relationship between the school refusal and school education. Japanese Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 30(3), 232-238. 
Smith, R. E. and Sharpe, T.M. (1970). Treatment of school phobia with implosive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 35, 239-243. 
Tatara, M. (1987). Some clinical consideration of neurotic school refusal. Hitoshima Forum for Psychology, Vol. 12, 15-18. 
Taylor, L. and Adelman, H. S. (1990). School avoidance behavior: Motivational bases and implications for intervention. Child Psychiatry and Human Development, 20(4), 219-233. 
Tennet, T. G. (1971). School non-attendence and delinquency. Educational Research, 13(3), 185-190. 
Therman, M. J. (1972). Absent from school. Trends in Education, Vol. 16, 14-20 
Yales, A. J. (1970). Behavior Therapy. Wiley: New York.
Valles, E. and Oddy, M. (1984). The influence of a return to school long-term adjustment of school refusers. Journal of Adolescence, Vol. 7, 35-44. 
Warnecke, R. (1964). School phobia and its treatment. British Journal of Medical Psychology, Vol. 37, 71-79.