نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

2 عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

3 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1995.16530

چکیده

جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش ها
 و تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی دیگر جهت‌گیری بیرونی دارند با این اعتقاد که رویدادها از طریق شانس، قدرت دیگران و عوامل ناشناخته و غیر قابل کنترل تعیین می شوند و در نتیجه پیامدها، خارج از کنترل آنهاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی است. نمونه این بررسی شامل ۲۱۷ دانش آموز دختر و پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهرستان دزفول بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. فرضیه اصلی این پژوهش که به سه فرضیه فرعی تجزیه شده است، بدین صورت است: «به این جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد». نتایج تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر یاد شده در سطح آماری (05/0 > P) معنی دارند.
 

عنوان مقاله [English]

Relationship between locus of control and academy performance in guidance of school students of Dezful

نویسندگان [English]

  • M. Broomand 1
  • H. Shokrkon 2
  • B. Najaran 3

1 Master of Educational Psychology

2 Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Locus of control is a personality characteristic, indicating that every individual has a set of beliefs regarding people and things that control reinforcements and punishments in his or her life. Some people have internal orientation: believing that skill, diligent behaviour and responsibility will result in positive outcomes. are there individuals have external orientation assuming that events are are determined by chance. Powerful others and factors unknown and uncontrollable. The letter group believe outcomes are beyond their control.
the aim of this research was to investigate the relationship between locus of control and academic performance. The sample consisted of 217 male and female 3rd grade guidance- School students of the city of Dezful, selected by multi-stage random sampling method. The general hypothesis after study was that there is a positive correlation between locus of control and academic performance. The results of the present study show that the correlation coefficient for females are 0.20 to 0.40, for males 0.24 0.67 and for the whole sample are 0.22 to 0.46. All the coefficients are significant at p < 0.05.
 

ارونسون، الیوت (۱۳۶۶). روان­شناسی اجتماعی. ترجمه: حسین شکرکن. تهران: انتشارات رشد.
سیف، علی اکبر (۱۳۶۸). روان­شناسی پرورشی (روان­شناسی یادگیری و آموزشی). تهران: انتشارات آگاه.
ماس، پاول، هنری و همکاران (۱۳۶۸). رشد شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: انتشارات نشر مرکز. 
Bandura, A. (1981). Self-referent thought: A developmental analysis of self-efficacy. In J. H. Flavell & L. Ross (Eds.), Social cognitive development frontier and possible futures. New York: Cambridge University Press.
Bar-Tal, D. & Bar-zohar, Y. (1977). The relationship between perception of locus of control and academic achievement. Contemporary Educational Psychology, 2: 181-199. 
Blount. R. L., Finch, A. J., Salor, C. F., Wolfe, V. V., et al. (1987). Locus of control and achievement in child psychiatric patients. Journal of Abnormal Child Psychology, 15 (2): 175-179. 
kover, W., Beady, C., Flood, P., Schweiter, J. & Wisenbaker, J. (1979). School Systems and Student Achievement. New York. Preager. 
Crandall, v J. (1965). sin intellectual academic 
Crandall, V. C., Katkovsky, W., & Crandall, V. J. (1965). Children’s beliefs in their control of reinforcements in intellectual achievement behaviors. Child Development, 36: 91-109. 
Crandall, Y. J., Katkovsky, W. & Preston, A. (1962).Motivational and ability determinants of young children's intellectual academic achievement situations. Child Development, 33: 643-661
Daniel, J. P. & Stevens, J. P. (1976). The interaction between the internal-external locus of control and two methods of college instruction. American Educational Research Journal, 13 (2). 
Diener, C. L. & Dweck, C. S. (1978). An analysis of learned helplessness: continuous changes in performance, strategy, and achievement cognitions following failure. Journal of Personality and Social Psychology, 30: 451-462. 
Findley, M. J. & Cooper, H. M. (1983). Locus of control and academic achievement: A literature review. Journal of Personality and Social Psychology, 44: 419-427. 
Gardner, G. E. (1978). Aggression and violence, the enemies of precision learning in children. American Journal of Psychology, 128: 77-82. 
Gilmor, T. M. (1968). Locus of control as a mediator of adaptive behavior in children and adolescents. Canadian Psychological Review, 19: 1-26. 
Harrison, F. I. (1968). Relationship between home background, school success, and adolescent attitudes. Merrill-Palmer Quarterly of behavior and Development, 14: 331-334 
Laffon, K. S., Friedman, R. J. & Tallefson, N. (1989). Causal attribution of underachieved gifted, achieving fitted and non-gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 13 (2): 4-21. 
Lefcourt, H. M. (1982). Locus of control: current trends in theory and research (3rd ed). Hillsdale, NJ: Erlbum. 
Lessing, E. E. (1969). Racial differences in indices of ego functioning relevant to academic achievement. Journal of Genetic Psychology, 115: 153-167. 
McGee, P. E. & Crandall. V. C. (1968). Beliefs in internal-external control of reinforcement and academic performance. Child Development, 39: 91-102. 
Messer, S. B. (1972). The relation of internal-external control to academic performance. Child Development, 43: 1456-1462. 
Mischel, W., Zeiss, R. & Zeiss, A. (1974). Internal-external control and persistence: Validation and implications of the Stanford preschool internal-external scale. Journal of Personality and Social Psychology, 29: 262-278. 
Nowicki & Strickland, B. R. (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40: 148-154. 
Nowicki. S. & Duke M. P. (1983). The Nowiciki Strickland life-span locus of control scale: Construct validation, In H. M. Lefcourt (Ed), Research with the locus of control construct, Vol. 2, Development and Social Problems (Pp 9-51), New York: Academic Press
Parsons, J. E. (1982). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed), Perspective on achievement and achieve motivation. San Francisco: Freeman. 
Phares, E. J. (1968). Differential utilization of information as a function of internal-external control. Journal of Personality, 36: 649-662 
Rotter. J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Rotter, J. H. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (whole No. 609). 
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness on depression developmentand death. San Francisco: Freeman. 
Shute, G. E., Howard, M. M. & Steyartt, J. P. (1989). The relationships among cognitive development, locus of control, and gender. Journal of Research in Personality, 18: 335-341. 
Tyler, F. B., Labarta, M. M. & Otero, R. F. (1986). Attributions of Locus of control in a Purto Rican sample, Interamerican Journal of Psychology, 20-40.