نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1995.16531

چکیده

هدف از انجام این پژوهش میزان سازی مقیاس رفتار سازشی، ساخته لمبرت و دیگران، در اهواز است. مقیاس اصلی شامل دو بخش است، لیکن از آنجا که سوالات بخش دوم آن به فرهنگ ایرانی نزدیک بود فقط این بخش میزان سازی شد. پس از ترجمه و ویرایش ماده‌های مقیاس، مرحله تهیه و تنظیم پرسشنامه جهت اصلاح آزمون، یعنی تغییر یا حذف ماده های مبهم و دو پهلو، متناسب ساختن مقیاس با فرهنگ ایرانی و قابل اجرا بودن آن در مدارس انجام گرفت. پس از ایجاد تغییرات لازم پایایی مقیاس از طریق روش تنصیف و روایی آن با استفاده از روش روایی همزمان تعیین شد. به منظور هنجاریابی، با روش تصادفی چند مرحله ای، ۱۴۷۴ دانش‌آموز کلاس اول تا پنجم دبستان انتخاب شد و هنجارها به صورت جدول هایی بر اساس نمره صدکی، در متغیرهای چون جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و پایه تحصیلی تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد که این مقیاس از روایی و پایایی نسبتاً خوبی برخوردار است و برای ارزیابی رفتار سازشی کودکان مدارس ابتدایی می تواند بسیار مناسب باشد.

عنوان مقاله [English]

Standardization of the public school version of the AAMD Adaptive Behavior Scale

نویسنده [English]

  • M. Shehni-Yailagh

Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The AAMD adaptive behavior scale, consisting of two parts, was a standardized on American public schools in 1974. Only part tool was selected and evaluated for administration in Ahvaz. The primary phase in the standardization effort determined how the scale performed on a public school population. The split-half reliability and the concurrent validity of the scale where also determined for all of the items and for those of different domains of the scale. The standardization phase included a sample of 1474 first-to fifth-grade pupils assigned to regular classrooms and several sets of norms in percentile distributions by sex, socio-economic status and class placement were provided. The results of the standardization provide a valid and useful assessment of elementary school children's adaptive behaviour.
 
 

Bandura, A. (1981). Self-referent thought: A developmental analysis of self-efficacy. In J. H. Flavell & L. Ross (Eds.), Social cognitive development frontier and possible futures. New York: Cambridge University Press.
Bar-Tal, D. & Bar-zohar, Y. (1977). The relationship between perception of locus of control and academic achievement. Contemporary Educational Psychology, 2: 181-199. 
Blount. R. L., Finch, A. J., Salor, C. F., Wolfe, V. V., et al. (1987). Locus of control and achievement in child psychiatric patients. Journal of Abnormal Child Psychology, 15 (2): 175-179. 
kover, W., Beady, C., Flood, P., Schweiter, J. & Wisenbaker, J. (1979). School Systems and Student Achievement. New York. Preager. 
Crandall, v J. (1965). sin intellectual academic 
Crandall, V. C., Katkovsky, W., & Crandall, V. J. (1965). Children’s beliefs in their control of reinforcements in intellectual achievement behaviors. Child Development, 36: 91-109. 
Crandall, Y. J., Katkovsky, W. & Preston, A. (1962).Motivational and ability determinants of young children's intellectual academic achievement situations. Child Development, 33: 643-661
Daniel, J. P. & Stevens, J. P. (1976). The interaction between the internal-external locus of control and two methods of college instruction. American Educational Research Journal, 13 (2). 
Diener, C. L. & Dweck, C. S. (1978). An analysis of learned helplessness: continuous changes in performance, strategy, and achievement cognitions following failure. Journal of Personality and Social Psychology, 30: 451-462. 
Findley, M. J. & Cooper, H. M. (1983). Locus of control and academic achievement: A literature review. Journal of Personality and Social Psychology, 44: 419-427. 
Gardner, G. E. (1978). Aggression and violence, the enemies of precision learning in children. American Journal of Psychology, 128: 77-82. 
Gilmor, T. M. (1968). Locus of control as a mediator of adaptive behavior in children and adolescents. Canadian Psychological Review, 19: 1-26. 
Harrison, F. I. (1968). Relationship between home background, school success, and adolescent attitudes. Merrill-Palmer Quarterly of behavior and Development, 14: 331-334 
Laffon, K. S., Friedman, R. J. & Tallefson, N. (1989). Causal attribution of underachieved gifted, achieving fitted and non-gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 13 (2): 4-21. 
Lefcourt, H. M. (1982). Locus of control: current trends in theory and research (3rd ed). Hillsdale, NJ: Erlbum. 
Lessing, E. E. (1969). Racial differences in indices of ego functioning relevant to academic achievement. Journal of Genetic Psychology, 115: 153-167. 
McGee, P. E. & Crandall. V. C. (1968). Beliefs in internal-external control of reinforcement and academic performance. Child Development, 39: 91-102. 
Messer, S. B. (1972). The relation of internal-external control to academic performance. Child Development, 43: 1456-1462. 
Mischel, W., Zeiss, R. & Zeiss, A. (1974). Internal-external control and persistence: Validation and implications of the Stanford preschool internal-external scale. Journal of Personality and Social Psychology, 29: 262-278. 
Nowicki & Strickland, B. R. (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40: 148-154. 
Nowicki. S. & Duke M. P. (1983). The Nowiciki Strickland life-span locus of control scale: Construct validation, In H. M. Lefcourt (Ed), Research with the locus of control construct, Vol. 2, Development and Social Problems (Pp 9-51), New York: Academic Press
Parsons, J. E. (1982). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed), Perspective on achievement and achieve motivation. San Francisco: Freeman. 
Phares, E. J. (1968). Differential utilization of information as a function of internal-external control. Journal of Personality, 36: 649-662 
Rotter. J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Rotter, J. H. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (whole No. 609). 
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness on depression developmentand death. San Francisco: Freeman. 
Shute, G. E., Howard, M. M. & Steyartt, J. P. (1989). The relationships among cognitive development, locus of control, and gender. Journal of Research in Personality, 18: 335-341. 
Tyler, F. B., Labarta, M. M. & Otero, R. F. (1986). Attributions of Locus of control in a Purto Rican sample, Interamerican Journal of Psychology, 20-40.