نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانشجوی رشته دکتری روان‌شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک

3  عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.2006.16744

چکیده

این پژوهش به بررسی شیوع تعلل[1] و اثر دو روش درمان شناختی- رفتاری[2] و مدیریت رفتار[3] بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانهای شهرستان اهواز پرداخته است. جامعه آماری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز می‌باشند، که در سال تحصیلی 85-84 مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مشتمل بر دو نوع نمونه‌گیری است: نمونه شیوع که شامل 2000 دانش‌آموز دختر و پسر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و نمونه آزمایشی شامل 240 دانش‌آموز (180 دانش‌آموز تعللی و 60 دانش‌آموز غیرتعللی) می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. طرح پژوهش یک طرح آزمایشی میدانی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری می‌باشد. گروههای آزمایشی در 10 جلسه 50 دقیقه ای تحت دو روش درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار قرار گرفتند. پس از اعمال مداخله آزمایشی، بار دیگر میزان تعلل گروههای آزمایشی و گواه سنجیده شد (پس آزمون). پس از سه هفته، بار دیگر آزمودنیها پرسشنامه تعلل را تکمیل کردند (آزمون پیگیری). نتایج تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر بیانگر تفاوت معنی‌داری در اثر روشهای درمان بر کاهش تعلل بوده است. در ضمن تفاوت معنی‌داری بین دو جنس از لحاظ دو روش درمانی فوق الذکر مشاهده نشد. همچنین، میزان شیوع تعلل در جامعه دانش‌آموزی (17 درصد پسرها و 14 درصد دخترها) بالا گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • M. Shehne Yailagh 1
  • A. Salamati 2
  • M. Mehrabizadeh Honarmand 3
  • J. Haghighi 3

1

2

3

چکیده [English]

-

الیس، آلبرت و نال، ویلیام جیمز (1977). روانشناسی اهمال کاری. ترجمه: محمدعلی فرجاد (1382). انتشارات رشد.
علامه، عاطفه (1384). بررسی روابط ساده و چند گانه عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمالگرائی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مقدس بیات، محمدرضا (1382). هنجاریابی آزمون سنجش اهمال کاری تاکمن برای دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
 
 
Beck, T. A. (1976). Cognitive therapy and emotional disorders. New York: International Universities Press.
Blunt, A., & Pychyl, T. A. (1998). Volitional action and inaction in the lives of undergraduate students: State orientation, procrastination and proneness to boredom. Journal of Personality and Individual Differences, 24, 837-846.
 Burka, J. B., & Yuen, L. M. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading, MA: Addison-Wesley.
Camberidge International Dictionary of English (2003). Camberidge University Press. Privacy Policy.
Clark, J. L., & Hill, O. W. (1994). Academic procrastination among African- American college students. Psychological Reports, 75, 931-936.
Costa, P. T., & Mccrue, R. R. (1992). The NEO Personality Inventory-Revised. Odessa, Psychological Assessment Resources.
Day, V., Mensink, D., & O’Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30, 120-134.
Ellis, A. (1973). Humanistic psychotherapy: The Rational-Emotive Approach. New York: McGraw-Hill.
Ellis, A. (1994). Reason and emotion in psychotherapy (Rev. ed.). New York: Carol Publishing.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrasination. New York: Signet Books.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (2002). Overcoming procrasination (Rev. Ed). New York: New American Library.
Essen, T. V, Heuvel, S. V. D., Ossebaard, M. (2004). A student course on self- management for procrastinators. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, and J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings, 59-73. Published by American Psychological Association: Washington, DC 20002.
Ferrari, J., & Emmons, R. A. (1995). Methods of procrastination and their relation to self-control and self-reinforcement: An exploratory study. Journal of SocialBehavior and Personality, 10, 135-142.
Ferrari, J.,  Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research and treatment. New York: Plenum.
Ferrari, J. R., & Olivette, M. J. (1993). Perceptions of parental control and the development of indecision among late adolescent females. Adolescence, 28, 963- 990.
Ferrari, J. R., Parker, J. T., & Ware, C. B. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 495-502.
Ferrari, J. R., & Pychyl, T. A. (2000). The scientific study of procrastination: Where have we been and where are we going? Journal of Social Behavior and Personality, 15, vii-viii.
Ferrari, J. R., & Patel, T. (2004). Social comparisons by procrastinators: Rating peers with similar or dissimilar delay tendencies. Journal of Personality and Individual Differences, 37, 1493-1501.
Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination  in college students. Journal of Social Behavior and Personality, 20, 85-94.
Gallagher, R. P. (1992). Student needs surveys have multiple benefits. Journal ofCollege Student Development, 33, 281-282.
Gollwitzer, P. M, & Brandstatter, V. (1997). Implementation intentions and effective goal pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 186-199.
Graham, S., MacArthur, C., & Schwartz, S. (1995). Effects of goal setting and procedural facilitation on the revising behavior and writing performance of students with writing and leaning problems. Journal of Educational Psychology, 87, 230-240.
Harriot, J., & Ferrari, J. R. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports, 78, 611-616.
Haycok, L. A. (1993). The cognitive mediation of procrastination: An investigation of the relationship between procrastination and self-efficacy beliefs. (doctoral dissertation University of Minnesota, 1993). Dissertation Abstracts International, 54, 2261.
 Haycok, L. A., MacCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-324.
 Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect.Psychological Review, 94, 319-340.
Hill, M. B., Hill, D. A., Chabot, A. E., & Barrall, J. F. (1978). A survey of college faculty and student procrastination. College Student Personnel Journal, 12 , 256- 262.
Horebeek, W. V., Michielsen, S., Neyskens, A., & Depreeuw, E. (2004). A cognitive- behavioral approach in group treatment of procrastinators in an academic setting. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 105-118. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Researchin Personality, 20, 474-495.
Lay, C. H., & Burns, P. (1991). Intentions and behavior in studying for an examination: The role of trait procrastination and its interaction with optimism. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 605-617.
Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality, 8, 647-662.
Mandel, H. P. (2004). Constructive confrontation: Cognitive-behavioral therapy with one type of procrastinating underachiever. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 119-131. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
McCown, W. (1986). Behavior of chronic college student procratinators: An experimental study. Social Science and Behavioral Documents, 17, 133.
McCown, W., Johnson, J., & Petzel, T. (1989). Procrastination a principal components analysis. Journal of Personality and Individual Differences, 10, 197- 202.
 Micek, L. (1982). Some problems of self-auto regulation of volitional processes in university students from the point of view of their mental health. Sbornic Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University, 31, 51-70.
Milgram, N. A., Batori, G., & Mowrer, D. (1993). Correlates of academic procrastination. Journal of School Psychology, 31, 478-500.
Milgram, N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Journal of Personality and Individual Differences, 25, 297-316.
Newtons, S. (2004). Techniques to manage procrastination. Available in www Newtonsodyssy.com/newton/success/procrast.htm.
Onwuegbuzie, A. J. (2000). Academic procrastination and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 103-110.
Paunonen, S. V., & Ashton, M. C. (2001). Big-five predictors of academic achievement. Journal of Research in Personality, 35, 78-90.
Potts, T. J. (1987). Predicting procrastination on academic tasks with self-report personality measures. (Doctoral Dissertation, Hofstra University, 1987). Dissertation Abstracts International, 48, 1543.
Pychyl, T. A., & Binder, K. (2004). A project-analytic perspective on academic procrastination and intervention. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 149-165. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Pychyl, T. A., Coplan, R. J., & Reid, P. A. (2002). Parenting and procrastination: Gender differences in the relations between procrastination, parenting style and self-worth in early adolescence. Journal of Personality and Individual Differences, 33, 271-285.
Pychyl, T. A., Lee, J. M., Thibodeau, R., & Blunt, A. (2000). Five days of emotion: An experience sampling study of undergraduate student procrastination. Journal ofSocial Behavior and Personality, 15, 3-13.
Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2003). Addiction. Annual Review of Psychology, 54, 25-53.
Roth, R. M., Mauksch, H. O., & Peiser, K. (1967). The non-achievement syndrome, group therapy, & achievement change. Personnel and Guidance Journal, 46, 393-398.
Sapadin, L. (1997). It’s about time! The six styles of procrastination & how to overcome them. New York: Penguin.
Scher, S. J., & Ferrari, J. R. (2000). The recall of completed and noncompleted tasks through daily logs to measure procrastination. Journal of  Social Behavior and Personality, 15, 255-266.
Schouwenburg, H. C. (1993). Procrastinating and failure-fearing students in terms of personality-describing adjectives. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en Haar Grensgebieden, 48, 43-44.
Schouwenburg, H. C. (1997). Results of questionnaire among participants of skills courses taught by the academic assistance center of the University of Groningen from January 1995 to August 1996. Unpublished report, University of Groningen, the Netherlands.
Schouwenburg, H. C. (2004). Procrastination in academic settings: General introduction. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 3-17. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Schouwenburg, H. C., Lay, C. H., Pychyl, T. A., & Ferrari, J. R. (2004). Counseling the personality in academic settings. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Schwarzer, R., Schmitz, G., & Diehl, M. (2000). Compensatory health beliefs. Scale Development and Psychometric Properties. Availabale in www. psycho. megill. ca/perpg/fac/knaeuper/chb. 
Senecal, C., Lavoie, K., & Koestner, R. (1997). Trait and situational factors in procrastination. Journal of Social Behavior and Personality, 12, 889-903.
Skolyes, J. R. Sagan, D. (2002). Up from dragons. New York: McGraw-Hill.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive- behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509.
Steel, P. (2003). The nature of procrastination. Haskayne. Ucalgary. Ca/research/ working/ paper research/.../2003.
Steel, P. (2004). Procrastination definition. Available in www Procrastinus.com.
Stober, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive Therapy and Research, 25, 49-60.
The American Heritage (2000). Dictionary of the English Language: Fourth (Ed.).
Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress and health: The costs and benefits of dawding. Psychological Science, 8, 454-458.
Topman, R. M., Kruise, D., Beijne, S. (2004). Digital coaching of procrastinators in an academic setting. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling theProcrastinator in Academic Settings, 133-148. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Topman, R. M., & Stoutjesdijk, E. T. (1995). Now that you know, what are you going to do: Development of a short questionnaire and the effects of feedback on solving study problems. In H. C. Schouwenburg & J. T. Groenewoud (Eds.), Studievaardigheid en leerstjlen, 133-149. Groningen, the Netherlands: Wolters- Noordhof.
Topman, R. M., & Stoutjesdijk, E. T. (1998). Personal expectations of first-year students and their approach to study problems. Unpublished report, University of Leiden, the Netherlands.
Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473-480.
Tuckman, B. W., & Schouwenburg, H. C. (2004). Behvioral interventions for reducing procrastination among university students. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 91-103. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.
Van Eerde, W. V. (1998). Work motivations and procrastination: Self-set goals and action avoidance. Unpublished Ph.D., Universitiet van Amsterdam.
Van Eerde, W. V. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35, 1401-1418.
Van Eerde, W. V. (2004). Procrastination in academic settings and the Big Five Model   of Personality: A Meta-Analysis. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 29-38. Published by American Psychological Association: Washington,  DC, 20002.
Walker, L. J. S. (1988). Procrastination: Fantasies and fears. Manitoba Journal of Counseling, 25, 23-25.
Walker, L. J. S. (2004). Overcoming the patterns of powerlessness that lead to procrastination. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the Procrastinator in Academic Settings, 75-89. Published by American Psychological Association: Washington, DC, 20002.