نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو انجام شد. این پژوهش، به روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان زورگو مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 40 دانش‌آموز زورگو با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 20 دانش‌آموز). دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای در طول دو ماه تحت آموزش مهارت‌های همدلی قرار گرفتند. در حالی‌که که دانش‌آموزان حاضر در گروه گواه از دریافت این مداخلات در طول انجام پژوهش بی‌بهره بودند. در این پژوهش از مقیاس قلدری ایلی‌نویز (اسپلیج و هولت، 2001) و خودشیفتگی (راسکین و تری، 1988) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزار آماری 23SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی (001/0p<) و زورگویی (001/0p<) دانش‌آموزان زورگو تاثیر معنادار داشته است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های همدلی با تمرکز بر مهارتهای دانش‌افزایی، ترکیب، کاربستن، ارزشیابی، تحلیل می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Empathy Skills Training on the Narcissism and Bullying in Bullying Student

نویسندگان [English]

  • fatemeh aminian dehkordi 1
  • khosro ramazani 2
  • alireza mardpour 3

1 PHD student of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasooj Branch, Yasooj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasooj Branch, Yasooj, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasooj Branch, Yasooj, Iran. Ali.mard@yahoo.com

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of empathy skills training on the narcissism and bullying in bullying student. It was a quasi-experimental method with pretest, posttest and control group design. The statistical population included bullying students studying in the first high school in the town of Saman, Charhar Mahal-va-Bakhtiari province in the second semester of educational year 2018-19. 40 bullying students were selected through purposeful sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 20 students). The students in the experimental group underwent eight ninety-minute sessions of empathy skills training while the students in the control group didn’t receive such interventions during the study. Illinois bullying scale (Espelage, Holt, 2001) and narcissism scale (Raskin & Terry, 1988) were used in the current study. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 software. The results showed that empathy skills training has had significant effect on the narcissism (p<0.001) and bullying (p<0.001). The findings of the present study revealed that empathy skills training can be applied as an efficient method to decrease narcissism and bullying in bullying students according to the empathy skills training and with the focus on Knowledge acquisition skills, composition, application, evaluation, analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy skills training
  • narcissism
  • bullying
Akbari Baloutbangan, A., & Tlepasand, S. (2015). Psychometric properties of Harter’s bullying scale in primary schools of Semnan. Sjsph, 12(4), 13-28. [Persian]

Amiri, S., & Ghasemi Navvab, A. (2018). Emotion and emotion regulation beliefs as a moderator between morningness-eveningness and dark traits: a study on normal population. Journal of Psychological Achievements, 25(1), 113-128. [Persian]

Atan, T. (2018). Empathy levels of university students who do and not do sports. Universal Journal of Educational Research, 5(3), 500-503.
Ba, Z., Han, Z., Gong, Z., Li, F., Zhang, H., & Zhang, G. (2019). Ethnic differences in experiences of school bullying in China. Children and Youth Services Review, 104, 100-106.

Baniasadi, I., Borjali, A., Mofidi, F., & Baniasadi, F. (2015). The effectiveness of empathy training on bullying of 4-6 year old children in preschool centers. Journal of Preschool and Primary Studies, 1(1), 23-35. [Persian]

Barzegar Befrooi, K. (2015). Influence of teaching empathy on aggression and social adjustment of girl students. Journal of Research in School and Virtual Learning, 3(9), 21-32. [Persian]
Bas-Sarmiento, P., Fernández-Gutiérrez, M., Baena-Baños, M., Correro-Bermejo, A., Soler-Martins, P. S., & Torre-Moyano, S. (2020). Empathy training in health sciences: A systematic review. Nurse Education in Practice, 44, 102-107.
Bas-Sarmiento, P., Fernández-Gutiérrez, M., Baena-Baños, M., & Romero-Sánchez, J.M. (2017). Efficacy of empathy training in nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 59, 59-65.
Begian Koleh Marz, M. J., Pajoohnia, S., & Rezazadeh, B. (2013). The effectiveness of empathy training program on improving relations between their personal and emotional adjustment of students with symptoms of ADHD. School Psychology, 2(2), 6-28. [Persian]
Chen, L. (2018). School-based anti-bullying strategies in Taiwan and their effects. Studies in Educational Evaluation, 59, 218-223.
Demet, E. (2010). Relationships between narcissism and aggression among non-referred Turkish university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(5), 301-305.

Ding, X., Wang, L., Sun, J., Li, D., Zheng, B., He, S., Zhu, L., & Latour, J. M. (2020). Effectiveness of empathy clinical education for children's nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 85, 104-110.

Edelstein, R, S., Yim, I, S., & Quas, J. (2010). Narcissism predicts heightened cortisol reactivity to a psychosocial stressor in men. Journal of Research in Personality, 44, 565-572.
Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2(2-3), 123-142.

Esposito, C., Bacchini , D., & Affuso, G. (2019). Adolescent non-suicidal self-injury and its relationships with school bullying and peer rejection. Psychiatry Research, 274, 1-6.

Fanti Kostas, A., & Henrich, C. C. (2014). Effects of self-esteem and narcissism on bullying and victimization during early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 35(1), 5-29.

Farrell, A. H., & Vaillancourt, T. (2019). Developmental pathways of perfectionism: Associations with bullying perpetration, peer victimization, and narcissism. Journal of Applied Developmental Psychology, 65, 101-107.

Franzese, P., & Poirier, M. (2017). The power of empathy in the classroom. Seton Hall Law Review, 47, 693-716.
Golparvar, M., & Khabazian, B. (2015). The relationship between narcissistic personality and vulnerable attachment with bullying and psychological capital. Journal of Clinical Psychology and Personality, 31(2), 139-148. [Persian]
Gür, G. C., & Yilmaz, E. (2020). The effects of mindfulness-based empathy training on empathy and aged discrimination in nursing students: A randomised controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 39, 101-105.
Hatam, M., Abolghasemi, A., & Kafi, M. (2019). The impact of empathy training on social problem solving skills in female students with traumatic experience. Jcmh, 6(2), 107-118. [Persian]
Hoertel, N., Peyre, H., Lavaud, P., et al. (2018). Examining sex differences in DSM-IV-TR narcissistic personality disorder symptom expression using Item Response Theory (IRT). Psychiatry Research, 260, 500-507.
Houlcroft, L., Bore, M., & Munro, D. (2012). Three faces of narcissism. Personality and Individual Differences, 53, 8-274.
Iwanaga, M., Imamura, K., Shimazu, A., & Kawakami, N. (2018). The impact of being bullied at school on psychological distress and work engagement in a community sample of adult workers in Japan. PloS ONE, 13(5), 19-24.
Kubiszewski, V., Fontaine, R., Potard, C., & Auzoult, L. (2015). Does cyberbullying overlap with school bullying when taking modality of involvement into account? Computers in Human Behavior, 43, 49-57.
Li, L., Chen, X., & Li, H. (2020). Bullying victimization, school belonging, academic engagement and achievement in adolescents in rural China: A serial mediation model. Children and Youth Services Review, 113, 104-110.
Moyano, N.,  & Sánchez-Fuentes, M. M. (2020). Homophobic bullying at schools: A systematic review of research, prevalence, school-related predictors and consequences. Aggression and Violent Behavior, In Press.
Paez, G. R. (2020). School safety agents’ identification of adolescent bullying. Children and Youth Services Review, 113, 104-109.
Pour Esmaeili, A., Molaei, M., Alizadeh Goradel, J., & Hashemi, J. (2016). Dark triad personality and online self-disclosure in students. Journal of Psychological Achievements, 23(2), 157-172. [Persian]
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 890-902.

Ritzl, A., Csukly, G., Balázs, K., & Égerházi, A. (2018). Facial emotion recognition deficits and alexithymia in borderline, narcissistic, and histrionic personality disorders. Psychiatry Research, 270, 154-159.

Rosario, P. M., & White, R. M. (2005). The Narcissistic Personality Inventory: Test-retest stability and internal consistency. Personality and Individual Differences, 39, 1081-1086.
Saffaronia, M., Shaghaghi, F., & Maleki, B. (2012). Preliminary study of psychometric properties of narcissistic personality questionnaire. Journal of Clinical Psychology Studies, 8(2), 71-92. [Persian]
Swearer, M. S., & Hymel, S. H. (2015). Understanding the psychology of bullying moving toward a social-ecological diathesis: Stress model. American Psychological Association, 70(4), 344-353.
Taher, M., Abolghasemi, A., Narimani, M. (2016). The effectiveness of empathy training and anger management training based on cognitive-behavioral approach on the adaptation of students with coping disorder. School Psychology, 5(1), 26-47. [Persian]
Vaziri, S., & Latifi Azimi, A. (2011). The effect of empathy training in reducing adolescent aggression. Journal of Developmental Psychology, 8(30), 167-175. [Persian]
Zhang, B., Shen, C., Zhu, Q., Ma, G., & Wang, W. (2016). Processing of facial expressions of emotions in antisocial, narcissistic, and schizotypal personality disorders: An event-related potential study. Personality and Individual Differences, 99, 1-6.
Zhang, H., Chi, P., Long, H., & Ren, X. (2019). Bullying victimization and depression among left-behind children in rural China: Roles of self-compassion and hope. Child Abuse & Neglect, 96, 103-108.