نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه‌، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان متأهل شهر کرمانشاه در بازه زمانی سال1400-1399 بوده که از میان آن‌ها 300 معلم متأهل به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌های مقیاس سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، پرسش‌نامه ویژگی‌های شخصیتی (کاستا و مک‌کری‌، 1985)، مقیاس دشواری تنظیم هیجان (گرتز و رومر، 2004)، حل تعارض و صمیمیت جنسی از خرده‌مقیاس پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1998)، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-24 و AMOS-24 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مدل نهایی نشان داد ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی به‌طور مستقیم و نقش واسطه‌ای مدیریت تعارض، تنظیم هیجان و صمیمیت جنسی به‌طور غیر‌مستقیم در سطح معنی‌داری 05/0 همبسته هستند. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی با مدیریت تعارض، دشواری تنظیم هیجان، صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی و دشواری تنظیم هیجان به سازگاری زناشویی، مدیریت تعارض به سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی به سازگاری زناشویی نیز رابطه مستقیم دارند. همچنین نتایج دیگر نشان داد که اثر غیرمستقیم ویژگی‌های شخصیتی بر سازگاری زناشویی از طریق دشواری تنظیم هیجان، مدریت تعارض و صمیمت جنسی از لحاظ آماری معنی‌دار بود. پبا توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود در مشاوره پیش از ازدواج و درمان مشکلات زناشویی بر آموزش مولفه‌های اثرگذار بر سازگاری زناشویی، ویژگی‌های شخصیتی و متغیر-های میانجی به عنوان پیشگیری و درمان تاکید شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediating role of emotion regulation, conflict management and sexual intimacy in the relationship between marital adjustment and personality traits

نویسندگان [English]

  • Shahsavar Hashemi 1
  • Mokhtar Arefi 2
  • Keyvan Kakabraei 3
  • Azita Chehri 4

1 Ph.D. student in Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

4 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction
Marriage as the most important human relationship and marital life is one of the most complex life cycle transitions. The marital adjustment was first considered by Spanier as a permanent process based on the degree of agreement of the couple on important issues in the marital relationship, such as the degree of participation in the joint activities as well as emotional and physical intimacy. One of the factors of marital adjustment is paying attention to the initial relationships of the individual in the main family, which has a lasting effect on the quality and success of marital life. The aim of this study was to predict marital adjustment based on personality traits through emotion regulation, conflict management and sexual intimacy of teacher couples in Kermanshah.

Method
This research is a descriptive correlational study. The statistical population of this study included all married teachers in Kermanshah in the period 1300-1499, from which 300 married teachers were selected by random sampling. Research information using the Marital Adjustment Scale Questionnaire (Spanier, 1976), Personality Traits Questionnaire (Costa and McCree, 1985), Emotion Difficulty Scale (Gertz and Roemer, 2004), Conflict Resolution and Sexual Intimacy from the Questionnaire subscale Enrich's marital satisfaction (Olson, 1998) was collected and analyzed using SPSS-24 and AMOS-24 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion adjustment difficulty
  • personality traits
  • marital adjustment
  • sexual intimacy
  • conflict management
Ahmadi Nadeh, Kh., Fathi Ashtiani, A., & Nawabi Nejad, S. (2009). Investigation of contextual-individual and communication-bilateral factors affecting marital adjustment. Journal of Family Research, 1‌(3), 221-239. [Persian]
Ahmadi, L., Panaghi, L., & Sadeghi, M. (2018). Relationship between family of origin’s autonomy and intimacy with marital adjustment: The role of personality factors. Family Research, 14(1), 39-56. [Persian]
Ahmadi, L., Panaghi, L., Sadeghi, M. S., & Zamani Zarchi, M. S. (2020). The mediating role of personality factors in the relationship between family of origin health status and marital adjustment. Journal of Research and Health, 10(4), 239-248. [Persian]
Amanelahi, A. (2005). The relationship between personality traits and personal-family factors with marital satisfaction of public office stuff of Ahvaz. A Master of Arts thesis in family counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
Briley, D. A., & Tucker-Drob, E. M. (2012). Broad bandwidth or high fidelity? Evidence from the structure of genetic and environmental effects on the facets of the five factor model. Behavior Genetics, 42(5), 743-763.
Chehreh, H., Ozgoli, G., Abolmaali, K., & Nasiri, M. (2017). The relationship between personality traits and marital satisfaction based on five factors model of personality: A systematic review. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(5), 121-132. [Persian]
Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (2000). Neo Personality Inventory. Oxford: Oxford University Press.
Daqaghleh, F. (2012). The relationship between forgiveness, love, intimacy and marital satisfaction. New Findings in Psychology, 7(24), 57-69. [Persian]
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34(3), 241-253.
Ebrahim Pour Delavar, H. A., Khalegh Khah, A., & Zahed Babolan, A. (2019). Investigating the impact of personality traits and communication skills on conflict management styles of high school teachers in Babol. Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(2), 78-89. [Persian]
Gohari, S. H., Zahrakar, K., & Mohammad, N. A. (2015). Prediction of marital burnout based on differentiation and sexual intimacy in nurses. Iranian Journal of Nursing Research, 10‌(2), 72-80. [Persian]
Gottman, J., & Gottman, J. (2017). The natural principles of love. Journal of Family Theory & Review, 9(1), 7-26.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54.
Hosseini Nasab, S., Badri, R., & Ghaemian Oskooi, I. (2009). Relationship between personality traits and interpersonal conflict resolution style with marital adjustment of married students of Tabriz Azad University. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 1(4) .105-130. [Persian]
Hosseini, F., Mohammadi, M., & Jokar, M. (2015). Investigating marital intimacy in middle age, the role of couple personality traits. Cultural Education of Women and Family, 9‌(30), 27-51. [Persian]
Hosseini, Z., Khalqi, Z., Jaberi, S., Siddiqui, A., Salehi, S., & Tafwizi, M. (2013). Comparison of personality traits of conflicting and normal couples using Neo 5-factor personality questionnaire. Scientific Journal of Forensic Medicine, 19‌(4), 165-172. [Persian]
Issa Nejad, O., & Alizadeh, Z. (2020). The effectiveness of training to strengthen couple coping on marital adjustment and coping strategies. Journal of Applied Psychological Research, 11‌(1), 67-85. [Persian]
Kajbaf, M. B., Moghaddas, M., & Aghaei, A. (2012). The effectiveness of neuro-linguistic programming on marital adjustment. Knowledge & Research in Applied Psychology, 12(4), 30-40. [Persian]
Kalantari, F., & Merart, M. (2019). the relationship between personal attributes, attributional style and self distinctness with marital infidelity through irrational beliefs mediation. Journal of Psychological Achievements, 26(1), 211-232. [Persian]
Karimi, S., & Esmaeili, M. (2020). The relationship between emotion regulation and resilience strategies with marital adjustment in female teachers. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 19(87), 291-298.
Khademi, A. (2017). Prediction of marital dissatisfaction based on personality characteristics and social relations in couples of students and non-students. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 6(1), 103-107.
Kord, B., & Mohammadi, M. (2019). Predicting of students' anxiety on the basis of emotional regulation difficulties and negative automatic thoughts. Education Strategies in Medical Sciences, 12(1), 130-134.
Mahmoodnejad, M., Karbalaie Mohammad Meigooni, A., sabet, M. (2018). Prediction of suicidal ideation and interpersonal violence among labor children based on childhood trauma, emotion regulation difficulties and callous-unemotional traits. Journal of Psychological Achievements, 25(1), 1-22. [Persian]
Narimani, M., Porasmaeili, A., Hajlo, N., & Mikaeili, N. (2015). Enduring vulnerabilities and marital burnout in divorce- seeking couples: Mediating role of stressful events. Family Counseling and Psychotherapy, 5(2), 24-50. [Persian]
Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M. (1986). Counselor’s manual for Prepare-Enrich. Minneapolis, MN: Prepare- ENRICH, Inc.
Oshio, A., Taku, K., Hirano, M., & Saeed, G. (2018). Resilience and Big Five personality traits: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 127, 54-60.
PourRahimi, M., & Shaker, A. (2012). Predicting couples' marital satisfaction based on irrational beliefs and perfectionism and attachment styles. Counseling Researches, 5(20), 14-23. [Persian]
Qasemi, W. (2011). Estimating the optimal sample size in structural equation models and evaluating its adequacy for social researchers. Iranian Journal of Sociology, 12(4), 126-147. [Persian]
Rafiepoor, A., Shafaqati, S., Abedini, A., & Jafari, T. (2019). Prediction of test anxiety based on difficulties in emotion regulation in high school students in Tehran. Journal of Research in Educational Science, 13(46), 111-122. [Persian]
Rahimi Pordanjani, T., & Mohamadzadeh Ebrahimi, A. (2017). Designing and Testing a Model of Important Precedents and Outcomes of Self-Regulation at Workplace. Journal of Psychological Achievements, 24(2), 23-42. [Persian]
Rahmati, M., Barabadi, H., & Heydarnia, A. (2020). The effectiveness of marital enrichment training program based on Time for better marriage (TIME) on marital adjustment among women with early marriage. Counseling Culture and Psycotherapy, 11(41), 235-258. [Persian]
Rezaeifar, E., Sepah Mansour, M., Kouchak Entezar, R., & Kooshaki, S. (2019). Development of a model of marital relationship stability based on personality traits and perceived stress through the mediation of problem-solving styles in two quarterly. Journals of Social Cognition, 8(1), 1-20. [Persian]
Rezapour Mirsaleh, Y., & Esmailbeigimahani, M. (2019). The efficacy of sexual intimacy and commitment based intervention on the women’s marital adjustment and sexual satisfaction. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(1), 41-49. [Persian]
Saemi, H., Besharat, M. A., & Asgharnejad Farid, A. A. (2017). Predicting marital adjustment based on marital intimacy and difficulty in regulating emotion. Journal of Psychological Sciences, 18(78), 645-635. [Persian]
Saemi, H., Besharat, M., Asgharnejad, F., & Ali Asghar. (2019). Predicting marital adjustment based on marital intimacy and difficulty in regulating emotion. Journal of Psychological Sciences, 18(78), 645-635. [Persian]
Salimi, H., Mohsenzade, F., & Mohammadnazari, A. (2015). Prediction of marital adjustment based on family solidarity, decision making and problem solving skills and coping skills. Quarterly Journal of Health Breeze, 3(1), 57-63.
Sanai, B., Hooman, A., & Alaqmand, S. (2009). Measures to measure family and marriage. Journal of Besat Publications, 1(2), 1-12. [Persian]
Sanai, B., Hooman, A., & Alaqmand, S. (2009). Measures to measure family and marriage. Tehran: Besat Publications. [Persian]
Schaffhuser, K., Allemand, M., & Martin, M. (2014). Personality traits and relationship satisfaction in intimate couples: Three perspectives on personality. European Journal of Personality, 28(2), 120-133.
Shakrmi, M., Davrnia, R., Zahrakar, K., & Gohari, Sh.(2014). The effect of sex education on sexual intimacy of married women, Journal of Behavioral Sciences, 2(1), 34-42. [Persian]
Sheikh Zainuddin, H., Farrokhi, N., & Abbas Pour-Azar, Z. (2018). The mediating role of psychological capital in the relationship between personality traits and students' marital adjustment. Applied Psychology, 12(3), 439-462. [Persian]
Shukri, O., & Matini Yekta, L. (2019). The effectiveness of documentary retraining program on cognitive assessment processes, conflict resolution strategies and marital adjustment. Journal of Applied Psychology, 13(3), 409-431. [Persian]
Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47(2), 229-237.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 15-28.
Taggart, T. C., Bannon, S. M., & Hammett, J. F. (2019). Personality traits moderate the association between conflict resolution and subsequent relationship satisfaction in dating couples. Personality and Individual Differences, 139, 281-289.
Thomas, E. R., & Tankha, G. (2017). Big five personality and psychological capital among final year medical students. International Journal of Advanced Research, 91(1), 123-135.
Tull, M. T., Stipelman, B. A., Salters-Pedneault, K., & Gratz, K. L. (2009). An examination of recent non-clinical panic attacks, panic disorder, anxiety sensitivity, and emotion regulation difficulties in the prediction of generalized anxiety disorder in an analogue sample. Journal of Anxiety Disorders, 23(2), 275-282.
Wang, Y., Yao, L., Liu, L., Yang, X., Wu, H., Wang, J., & Wang, L. (2014). The mediating role of self-efficacy in the relationship between Big five personality and depressive symptoms among Chinese unemployed population: A cross-sectional study. BMC Psychiatry, 14(1), 1-8.
Zarei, I., Mirzaei, M., & Sadeghifard, M. (2018). Provide a model to explain the role of communication skills and problem solving skills in preventing psychological and social harms mediated by family conflicts. Culture of Counseling and Psychotherapy, 9(35), 1-26. [Persian]