نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم افسردگی در مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دوره شیوع کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق شهرستان رزن در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 22 نفر از مادران دارای شدت علائم افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامۀ افسردگی (بک و همکاران، 1974) استفاده شد. برای گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه هفتگی ) هر جلسه 90 دقیقه) آموزش داده شد و گروه کنترل در حین جلسات، آموزشی را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش علائم افسردگی در مادران کودکان کم‌توان عقلانی شدید و عمیق اثربخش بوده است (05/0>p). با توجه به نتایج، آموزش تنظیم هیجان برای کاهش علائم افسردگی مادران مراقب کودکان مبتلا به کم‌توانی عقلانی در دورۀ شیوع کووید-19 پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Training on Depression Symptoms in Caregiver's Mothers of Children with Intellectual Disabilities in the COVID-19 Outbreak

نویسندگان [English]

  • Saeed Ariapooran 1
  • Elham Rastgoo 2
  • Mahdi Abdolahzadeh Rafi 3

1 psychology, humanistic College, Malayer University, Malayer, hamedan

2 M. A in General Psychology, Malayer University, Malayer, Iran

3 Assistant Professor, Malayer University, Malayer, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Caregiver’s mothers of children with severe and profound intellectual disabilities may experience psychological problems during the Covid-19 outbreak. Mothers of children with disabilities report more stress and psychological problems than normal children. Depression is one of the major problems of Caregiver’s mothers of children with intellectual disabilities. One of the most effective psychological trainings for mothers of children with intellectual disabilities is emotion training. Emotion regulation training has been effective for psychological problems, including depression in Caregiver’s mothers of children with intellectual disabilities. Until the time of this study, no research has been done on the effectiveness of emotion regulation on depression in Caregiver’s mothers of children with intellectual disabilities. However, the relationship between emotion regulation and depression in the COVID-19 period has been confirmed. This study aimed to the effectiveness of emotion regulation training on depression symptoms in caregiver's mothers of children with intellectual disabilities in the outbreak of COVID-19.

Method
The research method was quasi-experimental with experimental and control groups. The statistical population of this study consisted of all caregiver mothers of children with severe and profound intellectual disabilities in Razan city, Iran. In this study, 22 mothers with severe symptoms of depression were randomly replaced in the experimental and control groups. The emotion regulation (Ariapooran, 2011) was trained for experimental group in 8 weekly sessions (90 Hs), and the control group did not receive any training during the sessions. Short form of depression inventory (Beck et al, 1974) was used to collect the data. Analysis of covariance with repeated measures was used to analyze the data.

Results
Descriptive results showed that 42.86 of mothers had symptoms of severe depression. The results showed that emotion regulation training was effective in reducing depression in caregiver’s mothers of children with severe and profound mental disabilities (p <0.05).
Discussion
The results showed a high mean hour of SB in children with ADHD during the COVID-19 outbreak; therefore, it is recommended that parents be educated about the negative consequences of SB. In addition, according to negative relationship between parents' interaction with children and exercise and physical activity in parents with a decrease in SB of ADHD children's, strengthening sports activities, especially home sports activities in COVID-19 conditions should be suggested, and it is better to provide the necessary education based on parent-child interaction. Due to the positive relationship between parental SB and SB in ADHD children, it is recommended that ways to manage SB for mothers be held as online or face-to-face workshops. Also, paying attention to psychological strategies to reduce CDA in mothers can be effective in their better management of ADHD children's SB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caregiver mothers
  • COVID-19
  • depression
  • emotion regulation
  • intellectual disability