نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز،ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز،ایران

3 کارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز،ایران

10.22055/psy.2003.17663

چکیده

در این‌ پژوهش‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ از لحاظ‌ ارزشها (نظری‌، هنری‌، مذهبی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌) و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ (وابستگی‌ شدید، بی‌اعتنایی‌ و سلطه‌گری‌)، نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ با زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز مورد مقایسه‌ قرار گرفت‌. در این‌ تحقیق‌ متغیرهای‌ شباهت‌ ارزشها و نگرشها به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ وابسته‌ و متغیر خانواده‌های‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ به‌ عنوان‌ متغیر مستقل‌ در نظر گرفته‌ شد. فرضیه‌های‌ پژوهش‌ عبارتند از: 1. شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ در ارزشهای‌ ششگانه‌ بیش‌ از شباهت‌ زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ است‌. 2. شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ در نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ شامل‌ سه‌ نگرش‌ بی‌اعتنایی‌، سلطه‌گری‌، و وابستگی‌ شدید بیش‌ از شباهت‌ زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ است‌. نمونه‌ تحقیق‌ شامل‌ 100 زوج‌ بود. 50 زوج‌ شامل‌ زوجهایی‌ بودند که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ از میان‌ زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ که‌ به‌ مرکز مشاوره‌ مراجعه‌ نموده‌ بودند انتخاب‌ شدند و 50 زوج‌ مربوط‌ به‌ زوجهای‌ عادی‌ بود که‌ از خانواده‌های‌ وابسته‌ به‌ زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ انتخاب‌ گردیدند. بررسی‌ فرضیه‌های‌ تحقیق‌، از مقیاس‌ ارزشهای‌ آلپورت‌، ورنون‌ و لیندزی‌، مقیاس‌ نگرشهای‌ فرزندپروری‌، مقیاس‌ نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ و مقیاس‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ استفاده‌ به‌ عمل‌ آمد. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ دادند که‌ شباهت‌ زوجهای‌ عادی‌ در ارزشهای‌ هنری‌ و اقتصادی‌ و مقیاس‌ بی‌اعتنایی‌ نگرش‌ فرزندپروری‌، همچنین‌ در نگرش‌ خانواده‌گرایی‌ و نگرش‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ بیش‌ از شباهت‌ زوجهای‌ متقاضی‌ طلاق‌ است‌. در سایر موارد تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ دو گروه‌ مشاهده‌ نشد. سطح‌ معنی‌داری‌ در این‌ تحقیق‌ 05/0 در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Attitutes and Values Similarity among Intact-Couples and Seeking-divorce Couples in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Yusuf Ali Attari 1
  • Hossein Shokrkon 2
  • Masoud Rostami 3

1 Member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz,.Ahvaz,Iran

2 Member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Master's degree in counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare intact-couples vs divorce- seeking couples in Ahvaz in terms of the similarity of their values (abstract, artistic, religious, social, political) and attitudes toward child-rearing, education and family sustenance. The hypotheses maintained in this study were:(1) intact couples have more similarity (i. e. homogeneity) in their values than divorce-seeking couples; (2) intact-couples are more similar in terms of their triple attitudes. The sample of the study consisted of 100 randomly selected couples, 50 intact and 50 divorce-seeking: Allport-Vernon-Lindzey Values Scales, Child-rearing Scale, Attitude toward Family, and Attitude toward Education Scales were used. The results showed that intàctP -couples were more similar in terms of their attitudes and artistic and economic values. The significant level of a=0.05 was adopted in this research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • similarity
  • values
  • attitude toward child-rearing
  • attiude toward family sustenance
  • attitude toward education
  • intact-couples
  • divorce- seeking couples
آناستازی‌، ا. (1364). روان‌ آزمایی‌. ترجمه‌: محمدنقی‌ براهنی‌. تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
اصفهانی‌، زهرا (1371). بررسی‌ ارزشها در دو گروه‌ دانش‌آموزان‌ پسر عادی‌ و تیزهوش‌ در شهرستانهای‌ شاهرود. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ تهران‌.
آدامز، کیفورد (1999). روانشناسی‌ زناشویی‌. ترجمه‌: محمدرضا دژکام‌ (1380). تهران‌: انتشارات‌ کتاب‌ امروز.
الهام‌ پور، فوزیه‌ (1379). رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌ دانشگاهی‌ رشته‌های‌ نظری‌ دزفول‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌. اهواز: پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌.
برکوویتز، لئونارد (1972). روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه‌: محمدحسین‌ فرجاد و عباس‌ محمدی‌ اصل‌ (1371). انتشارات‌ دیبا.
برومندنسب‌، مسعود (1373). بررسی‌ رابطه‌ نگرشها و شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ با جایگاه‌ مهار با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ سوم‌ راهنمایی‌ دزفول‌. اهواز: پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ چمران‌ اهواز.
تشکر، بهرام‌ (1377). بررسی‌ رابطه‌ نگرشهای‌ فرزندپروی‌، الگوی‌ شخصیتی‌ a، کمال‌گرایی‌ و جزم‌گرایی‌ والدین‌ با اضطراب‌ امتحان‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر سوم‌ راهنمایی‌ شهرآباده‌. اهواز: پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌.
جلیلیان‌، زهرا (1375). عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر درخواست‌ طلاق‌ در شهر تهران‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌.
ستوده‌، هدایت‌ ا... (1379). آسیب‌شناسی‌ اجتماعی‌. تهران‌: انتشارات‌ آوای‌ نور چاپ‌ ششم‌.
صیاد، گلشن‌ (1372). بررسی‌ طلاق‌ و عوامل‌ اجتماعی‌- جمعیت‌ شناختی‌ مؤثر بر آن‌ در سالهای‌ 1370 تا 1364 در شهرستان‌ خوی‌. تهران‌ پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ جمعیت‌شناسی‌.
کوشکی‌، نصیر (1380). مقایسه‌ نظام‌ ارزشی‌، هوش‌ و رغبتهای‌ شغلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر هدایت‌ شده‌ به‌ رشته‌های‌ پنجگانه‌ تحصیلی‌ به‌ عنوان‌ اولویت‌ اول‌ در دبیرستانهای‌ خرم‌ آباد. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
ملازاده‌، جواد (1372). بررسی‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در رابطه‌ با عوامل‌ تنیدگی‌زای‌ زناشویی‌ در زوجهای‌ در حال‌ طلاق‌ و سازگار. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روان‌شناسی‌ عمومی‌: دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.
فرگاس‌، جوزف‌. پی‌. (1980). روشهای‌ تعامل‌ اجتماعی‌. ترجمه‌ خشایار بیگی‌ و مهرداد فیروزبخت‌ (1373). تهران‌: انتشارات‌ ابجد. 1373.
محمدی‌ روزبهانی‌، کیانوش‌ (1378). بررسی‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌ یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌.
Amoto, P. & Rogers, S. (1999). Attitude toward affect in marrital quality. Journal of Family Issues, Vol 20.
Antil, J.K. (1983). Sex role complementarity versus similarity in married couples. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 45.
Baron, R. & Byrne, D. (1997). Social Psychology, 8th ed. Boston, Allyn and Bacon.
Johnson, B. & Kilman, P. (1975). The relationship between recalled parental attitudes and internal- external control. Journal of Clinical Psychology,
31-40.
Kaley, H. (1993). Psychoanalysis in educational attitude and process. Psychoanalitic- Psychology, Vol 10, 93-103.
Krishnan, V. (1990). “A causal approach to the study of familism, social biology. spr Vol 37.
lu, J. (1995). An integrational comparision of paternal child rearing attitudes and ideas in shanghai. Psychological Science, Vol 18, 211-215.
Shaw, M.E. & Wright, J. (1967). Scales for the measurment of attitudes. New York, Mcgraw- hill.
Williamson, C. (1972). Occupational choice of male graduate students as related to values and personality: A test of Holland theory. Journal of Vocational Behavior, Vol 2,39-46.